- Våre kropper er mer utsatt for livet

Er det et likestillingsproblem at kvinner er mer borte fra jobben en menn? Vi spurte en feminist fra hver sin generasjon.

IIdaLou Larsen t.v. og Anne Bitsch kommenterer A.magasinets sak om forskjellen på menns og kvinners sykefravær.

A-magasinet skrev fredag om forskjellen på menns og kvinners sykefravær. Mens menns legemeldte sykefravær lå på 4,2 prosent i første kvartal i år, lå kvinners på 7,3 prosent, viser tall fra NAV.

Det plasserer Norge i verdenstoppen når det gjelder sykefravær, og gir kvinner over 70 prosent høyere fravær enn menn. Kjønnsforskjellen i sykefravær øker stadig.

Vi inviterte en feminist fra hver sin generasjon til debatt.

IdaLou Larsen

Kritiker og journalist, tidligere kulturredaktør. Ansatt i Sirene fra 1974-1983.

afp000779921-RYpxoXuz8R.jpg

— Hva mener du kvinners høye sykefravær skyldes?- Kvinner er generelt mer kroppsbevisste og opptatt av helse enn menn. Våre kropper er mer utsatt for livet, gjennom menstruasjon, graviditet og fødsler.

Dessuten lever vi i en tid der kroppsfokuset har tatt av. Mediene er etter min mening for fulle av helsestoff. Vi får hele tiden høre at vi må ta vare på helsen vår, og pliktoppfyllende kvinner gjør som de får beskjed om. Unge jenter flyr mye mer til legen enn min generasjon gjorde.

Det er også mulig at det fremdeles henger igjen ting som gjør det lettere for kvinner å være «svake» og motta omsorg fra legen sin, enn det er for menn. De tror jeg ofte føler at det de gjør er så viktig at de ikke kan være borte.

Kvinner har flere arenaer å få bekreftelse på. For mange kvinner er andre ting like viktige som jobb. Dessuten kjenner vi mer etter hvordan vi har det.

Men dette kan også henge sammen med velferdsøkningen. Vi lever i et veldig egosamfunn, der vi selv skal ha det godt. Det forbauser meg ikke at et land med gode velferdsordninger har høyere sykefravær enn et land som trekker arbeidstakerne i lønn når de er syke.

- Er det et problem at kvinner er mer borte fra jobb enn menn?

— Helt klart. Men vi «gamle feminister» var ikke opptatt av at kvinner skulle bli som menn. Vi var opptatt av likeverd. Vi mente det var viktig at kvinner gjorde seg gjeldende i samfunnet, nettopp fordi vi er forskjellig fra menn og kan bidra med andre verdier.

Jeg er blant dem som mener at det hverken er noe nedsettende eller ulogisk ved det. Kvinner og menn er skapt forskjellig, og har ulik oppfatning av verden.

Om det er et problem i arbeidslivet, må du spørre arbeidsgivere om. Personlig ville jeg ikke nølt med å ansette en kvinne hvis hun var like faglig dyktig som en mann.

- Er du enig i at kjønnsforskjellen i sykefravær er et likestillingsproblem, som kan slå tilbake på kvinner som arbeidstakere?

— Jeg vet ikke. Men hvis det gjentatte ganger slås stort opp i pressen at kvinner har mye høyere sykefravær enn menn, kan det bli et problem for kvinnelige arbeidstakere.

- Sykefravær går både opp og ned. Slike oppslag kan også føre til at kvinners sykefravær faller?

— Ja. En ting som overrasker meg, er at kjønnsforskjellen i sykefravær øker mest blant unge med høy utdanning. Det hadde jeg ikke trodd.

Anne Bitsch

Stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Forfatter og tidligere redaksjonssekretær i Fett.

afp000316634-j6FFhmioLP.jpg

— Hva mener du kvinners høye sykefravær skyldes?- Sysselsettingen blant norske kvinner er høy sammenlignet med andre OECD-land. Samtidig har Norge et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, med en opphopning av kvinner i lavtlønte sektorer og i yrker som kan være fysisk belastende, og som er presset på grunn av krav om effektivisering.

Her er arbeidslivets innretning en del av forklaringen, i kombinasjon med at kvinner fremdeles har hovedansvar for omsorgsoppgaver på hjemmebane.

Bitsch understreker at dette ikke er hennes fagfelt, og at hun derfor vil være varsom med å konkludere.

- Kan det være flere forklaringer?

— Vi vet at kvinner i større grad enn menn utsettes for vold og seksuelle overgrep. Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har mer enn én av ti kvinner blitt utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet.

Voldtekt er et underkommunisert og oversett folkehelseproblem, og det er grunn til å tro at noen av sykefraværstallene kan ha sitt opphav i dette.

En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 anslo at kostnadene av vold i nære relasjoner årlig koster staten mellom 4,5 og 6 milliarder kroner. En god del av kostnadene rammer arbeidslivet i form av produktivitetstap. Beregningene viser at voldtekt og andre grove, seksuelle krenkelser er en stor, skjult utgiftspost.

- Er det et problem at kvinner er mer borte fra jobb enn menn?

— Ja. Når kvinner er ute av arbeidslivet i lengre perioder, mister de ansiennitet og pensjonspoeng, og grunnlaget for økonomisk likestilling svekkes.

- Er du enig i at kjønnsforskjellen i sykefravær er et likestillingsproblem, som kan slå tilbake på kvinner som arbeidstakere?

— Ja, både som arbeidstakere og enkeltmennesker. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for å realisere andre likestillingspolitiske mål.

Les også:

Les også

- Menn er sunt egoistiske

Les også: