Plutselig leder Fornebubanen

Fornebubane i Oslo. Bybane til Åsane i Bergen. Superbussløsninger i Stavanger og Trondheim. Dette er regjeringens prioriteringer i en ny, nasjonal handlingsplan for kollektivtrafikk.

Livet uten Fornebubane. Til tross for at regjeringen Jagland i sin tid besluttet at skinnegående kollektivtrafikk skulle være på plass før huseiere og næringsliv for alvor rykket inn på Fornebu, er Fornebubanen ikke blitt noe av. Til tross for en strøm av busser er dagens behov langt fra dekket, og behovet vokser fortløpende.

Aftenposten har fått handlingsplanen, som skulle vært lagt frem i vår, eksklusivt.

Handlingsplanen lover hverken kokrete pengesummer eller tidspunkter for når de store kollektivprosjektene skal være ferdig. Hvor store summer hver av de fire store byene får fra staten vil også bli klart først når de såkalte bymiljøavtalene mellom stat og byer er klare. De skulle foreligget i år, men kommer neppe før i 2015.

Dette er det nye i planen:

Honnørordene og ambisjonene ligner svært mye på de rødgrønnes «utkast» til handlingsplan fra forslaget til budsjettet for 2014. Men ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er ikke minst disse fire tingene nye i forhold til utkastet:

 • Løftet fra valgkampen i 2013 om at staten skal betale halvparten når de store byene investerer i store kollektivprosjekter er nedfelt i dette dokumentet.
 • På jernbanen skal det bli konkurranse både om persontransport og vedlikehold. Dette er nå et løfte.
 • Ekspressbussene og lokale «lukkede» bussruter skal samkjøres bedre. I dag lever de mange steder hvert sitt liv.
 • Det kommer en storsatsing på innfartsparkeringer.
  Du kan lese hele regjeringens handlingsplanher.
Langt fra alt er nytt i handlingsplanen for kollektivtransport som regjeringen legger frem. Mye sto også i utkastet de rødgrønne la frem.

Jobben kan betale månedskortet

I tillegg kommer:

 • Om et år vil det bli avgjort om arbeidsgivere skal slippe å betale skatt om de sponser månedskort for ansatte.
 • Veivesenet og Jernbaneverket skal sammen med kommuner og fylker peke ut stasjoner og holdeplasser som er egnet for fortetting og byutvikling.
  Dette siste er arbeid som lenge har vært i gang i Oslo og Akershus, gjennom Plansamarbeidetog Oslo-Navet (du finner hjemmesidene ved å klikke på lenkene.)

Fornebubanen og superbusser frem i tet

I en serie artikler har Aftenposten fortalt om kaotiske tilstander på Fornebu, fordi tusenvis av boliger og arbeidsplasser er på plass eller på vei lenge før skinnegående kollektivtransport er på plass. En rekke planer om bane til Fornebu er lagt i skuffen.

Nå rykker i praksis Fornebubanen forbi ny T-bane tunnel under Oslo og en rekke andre planlagte kollektivprosjekter i dette storbyområdet. Det samme skjer med bybane til Åsane i Bergen og såkalte superbussløsninger for Trondheim og Stavanger.

Det betyr at det ikke blir noen bybane i Stavanger, men en egen trasé langs hovedveien der lange busser skal gå i skytteltrafikk mellom sentrum og Forus. Her har i dag flere titusen personer sitt arbeid.

— Disse fire prosjektene ligger nå først i køen?

— Ja. Det er fordi vi har snakket med de fire byene, og det er dette som løftes frem. Oslo ønsker også en ny T-banetunnel, men det er Fornebubane som prioriteres, sier Solvik-Olsen.

Nytt kjempehotell på Lysaker

Regjeringens handlingsplan kommer samtidig som Akershus er ferdig med sin reguleringsplan for Fornebubanen gjennom Bærum.

Lysaker er i ferd med å bli ett av de største trafikknutepunktene i Norge.

Det betyr ifølge Asker og Bærum Budstikke umiddelbart grønt lysfor nytt konferansehotell med 200 rom og nytt kontorbygg for 750 personer. Dette skal ligge der det i dag er parkeringsplass nord for Lysaker jernbanestasjon.

Etter det Aftenposten erfarer vil Oslos reguleringsplan komme en gang over nyttår, slik at den også kan behandles i 2015.

— Solvik-Olsen, hvor store summer vil Fornebubanen få av staten?

— Det gjenstår å se, ut fra hvilke løsninger som velges. Vi forplikter oss til å betale halvparten av investeringskostnadene, men vil ha et ord med i laget for disse løsningene.

- Når kommer banen?

— Vanskelig å si. Jo fortere reguleringsplanene er klare...

Lover ikke at pengene ligger på bordet

- Vil dere garantere at finansieringen for hele banen foreligger når byggingen skal ut på anbud?

— Målsettingen er at pengene skal komme når de trengs.

- Det samme har regjeringer og Storting sagt i flere tiår, for store samferdselsutbygginger?

— Vi er lei av de årlige dragkampene om budsjettene. Men vi kan ikke forplikte oss mer rundt nye løsninger før Stortinget har vedtatt slike. Men både Venstre og KrF er positive til å få på plass noe som løfter store prosjekter ut av budsjettene. Vi skal finne ordninger slik at pengene kommer når behovet er til stede.

- Hvilke erfaringer stoler dere på når jernbanen skal ut på anbud?

— Vi har studert både Sverige og England. Det er klart at infrastrukturen fortsatt skal være et statlig ansvar. For øvrig vil vi ha en litt annen tilnærming enn disse landene. Akkurat hva er er ikke klart.

Tviler på at Ruter får rappe lokaltog

- Arbeidsgivere kan slippe skatt om de betaler månedskort for ansatte?

— Vi ser ikke bort fra at mange vil ønske seg dette som en del av veksten i stedet for kroner og øre. De rødgrønne beregnet at slike løsninger ville gi 175.000 flere kollektivreisende enn i dag. Vi ønsker tiltak som stimulerer til kollektivreising, i stedet for å straffe folk som kjører bil.

Styreleder Bernt Reitan Jenssen og Ruter ønsker å overta lokaltogene rundt Oslo fra NSB. Regjeringen er usikker på om det er en god idé.

— Ruter vil ta lokaltogtrafikken fra NSB?

— Vi har ikke konkludert om dette. Men vi ser en fare ved at de blir mest opptatt av jobbpendlingen ut og inn av Oslo, noe som kan gå på bekostning av andre linjer og godstogene.

- Dere sier lite om når prosjektene skal gjennomføres. Det var nettopp noe dere kritiserte de rødgrønne for, i opposisjon?

— Vi kritiserte dem for mer enn det. Også for ikke å ville gjennomføre disse reformene, som å konkurranseutsette jernbanen.

- Men når skal dere fortelle når prosjektene skal gjennomføres?

— Vi hadde lederne for NSB, JBV og Veivesenet på møte denne uken. Det vil komme noen vedtak i høst, og mange neste år.

- De kommende bymiljøavtalene med de fire store er så langt anslått til 26 mrd. Det er ikke nok til å gjennomføre mange av de store prosjektene?

— Totalsummen må bli større enn de 26 mrd. Hvor mye kommer vi tilbake til i de årlige budsjettene, sier Solvik-Olsen.

Landsdekkende billettkjøp og ruteinformasjon

Her er andre ambisjoner i den nye handlingsplanen for kollektivtrafikk:

 • Togsatsingen skal være kraftig. Ringeriksbanen skal være en del av InterCity-utbyggingen på Østlandet. (Dette er kjent fra før.)
 • Det skal lages en ny modell for styring av jernbanen, mer forretningspreget og med tydeligere mål. (Også kjent fra før.)
 • Statens vegvesen skal lage et opplegg der folk kan finne frem til reiseruter for all transport i Norge, i ett og samme system. Arbeidet startes i år og skal etter hvert bygges ut slik at folk kan sjekke hvor de ulike bussene, togene og båtene befinner seg i forhold til ruteplanen. (Dette har vært et ønske fra flere regjeringer, men er fortsatt ikke realisert.)
 • Utbygging av kollektivfelt skal forseres. (Det har også flere regjeringer lovet.)
 • Kommunene kan komme til å overta ansvaret for kollektivtransporten fra fylkene, i forbindelse med kommunereformen.
  Les også: Alt dette er i spill rundt kollektivtransport i Oslo