Norge henger langt etter Sverige i andel kvinnelige prester

Den svenske kirken har nå et flertall kvinnelige prester. I Norge er bare litt over hver tredje prest en kvinne.

Ingrid Bjerkås brøt barrieren og ble den første kvinnelige presten i Norge. Vel 50 år senere ligger vi langt etter svenskene.
  • Alf Ole Ask

I Norge ble Ingrid Bjerkås som den første kvinne, ordinert av Hamar-biskopen Kristian Schjelderup i Vang kirke 19. mars 1961. I Sverige slapp en kvinne til året før.

Men selv om den norske og svenske kirken var ganske likt ute med å åpne for kvinnelige prester, har veien frem til full likestilling i presteskapet gått mye tregere i Norge.

Tall i årsrapporten til kirken.no viser at det i fjor var totalt 35,9 prosent kvinner som var prester i Den norske kirke. I Sverige er det nå 1533 kvinnelige prester og 1527 mannlige. Tallene viser at det går rette veien i Norge. I 2017 var kvinneandelen 31 prosent.

Blant biskopene er det derimot full likestilling i Norge, seks av hvert kjønn. I Sverige er det flere mannlige enn kvinnelige biskoper, fem kvinnelige og ni mannlige. Men den svenske erkebiskopen er kvinne.

Andel kvinnelige prester i Den norske kirke

Agder og Telemark 27,9
Bjørgvin25
Borg38,9
Hamar45,9
Møre21,3
Nidaros44,3
Nord-Hålogaland33,3
Oslo45,9
Stavanger26,3
Sør-Hålogaland37,5
Tunsberg40,4
Gjennomsnitt35,9
I prosent. Kilde: Årsrapport Den norske kirke

Ikke godt nok

Liv Arnhild Romsaas er leder i Norsk Kvinnelig Teologforening og konkluderer med at det ikke er godt nok at kirken i Norge ligger så langt etter den svenske.

– Hvorfor det er slik, er vanskelig å si. Men kirkelandskapet i våre to land er nok ganske ulikt. Vi ser jo at det er veldig store regionale variasjoner også i Norge, sier hun, og peker på at i noen områder har lekmannsbevegelsen og misjonen stått sterkt.

Dette kan gjenspeiles i spørsmål som holdning til kvinnelige prester.

I 1993 var Rosemarie Köhn eneste kvinne blant biskopene.

Oslo har den høyeste kvinneandelen med 45 prosent, mens for eksempel Møre har 21,3 prosent kvinner blant prestene.

Romsaas viser til at i visse deler av Norge har det opptil dags dato vært kontroversielt å utnevne kvinnelige prester. Og at det derfor i visse områder kan være krevende å være kvinnelig prest.

Kirken har en egen plan for likestilling, vedtatt i 2015, som gjelder frem til 2023.

– Synes du kirken legger forholdene til rette for å rekruttere kvinnelige prester?

– Jeg mener kirken er blitt mye bedre på det de senere årene, men vi har fortsatt en god vei på gå. Det gjelder både rekruttering, og det å beholde kvinner i presteyrket, sier Romsaas.

Hun viser til at søknaden til teologiske studier er mer balansert og at dette er bra for likestillingen i kirken.

Preses: Går den rette veien

Kirkens preses dr.theol. Olav Fykse Tveit.

Dagens preses – det vil si leder av bispekollegiet – Olav Fykse Tveit, avløste en kvinne.

– Først vil jeg si at de nordiske kirkene er unike med sin høye andel av kvinnelige prester, så det blir lagt merke til internasjonalt, sier Tveit, som inntil nylig var generalsekretær i Kirkenes verdensråd.

På ganske få år har det å være prest gått fra å være et mannsyrke og forandringen har vært stor.

– Vi ser at striden om utnevning av kvinnelige prester i kirken langt på vei er over, sier han.

Tveit peker på at det i dag ikke er noen biskoper som ikke ordinerer kvinnelige prester. Noen av de bispedømmene med lavest kvinneandel i presteskapet har kvinnelige biskoper.

– Nå er ikke denne statistikken brutt ned på alder. Men jeg vil tro at andelen kvinner er høyere blant prester under 45 år. Prester sitter lenge i stillingen, det er ikke så mange alternative yrkesveier, sier Tveit.

Biskop Tveit peker også på rekrutteringen og at kvinneandelen blant teologistudenter er økende. Og nå er 40 prosent av dem som søker prestestillinger i Den norske kirke kvinner.

– Det er en endring som fører oss frem til enda mer likestilling og mer kjønnsbalanse i alle deler av kirken, sier Tveit.