430.000 nordmenn har testet positivt for covid med selvtest

430.000 positive selvtester dobler det totale antallet koronasmittede den siste måneden. Rapportene om selvtestene kan gi myndighetene viktig informasjon.

430.000 nordmenn har meldt fra om positiv selvtest.

Drøye 1 million nordmenn har ifølge den offisielle statistikken til FHI testet positivt for covid-19. Men dette er bare de som har fått bekreftet smitte med en PCR-test.

Det har hele tiden vært mørketall. Og siden 24. januar har antallet PCR-bekreftede smittetilfeller i enda mindre grad gjenspeilet virkeligheten.

For siden da har en bekreftende PCR-test ikke lenger blitt anbefalt for:

  • Personer som har fått tredje vaksinedose.
  • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste tre månedene.

Dette ble gjort fordi systemet med PCR-testing var i ferd med å bryte sammen. Blant annet ville svartiden for en PCR-test blitt altfor lang.

I mellomtiden har helsemyndighetene i mye større grad enn før sett hen til andre tall. Først og fremst antallet covid-innlagte på sykehusene, men også kommunenes innrapporteringer om sykmeldinger.

Tallene har vært relativt oppløftende. Samtidig er man blitt stadig tryggere på at omikronvarianten av koronaviruset gir mindre alvorlig sykdom. Derfor har helsemyndighetene og regjeringen valgt å gjenåpne til tross for at vi er midt i en smittebølge.

430.583 doble striper

Samtidig har millioner av tester blitt sendt ut over hele landet. Hundretusener av nordmenn har de siste ukene fått se de to stripene på selvtesten. De har altså testet positivt.

Myndighetene har oppfordret folk til å melde fra til kommunen om positivt resultat på selvtest.

– Folk har virkelig fulgt den oppfordringen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Siden oppstarten med innrapportering av selvtester har 430.583 nordmenn meldt om positiv test, opplyser Helsedirektoratet.

  • Helsedirektoratet fikk de første dataene om innrapportering av selvtester 27. januar. Frem til 14. februar er 430 583 positive selvtester registrert.
  • De fleste kommunene begynte å rapportere fra 1. februar.
  • 14. februar rapporterte 332 kommuner positive selvtester.
  • Høyest antall nye registrerte selvtester sees i aldersgruppen 6–12 år.

– Disse tallene kan være et nyttig supplement til de andre dataene som FHI baserer monitoreringen av pandemien på, sier Nakstad. – Vi ønsker at folk skal fortsette å registrere positive selvtester på kommunens nettside, slik at vi får pålitelige tall også de neste ukene.

Mørketallene kan være svært høye

Folk med tre vaksinedoser eller to vaksinedoser og covid-sykdom de siste tre månedene, er altså siden 24. januar blitt bedt om ikke å teste seg med PCR.

I den perioden, fra 24. januar til 14. februar, var det 378.657 nordmenn som fikk bekreftet covid-smitte, ifølge FHIs tall.

I omtrent den samme perioden er det altså over 430.000 personer som har meldt fra om positivt resultat på selvtest.

Det betyr at de faktiske smittetallene ligger minst dobbelt så høyt som de offisielle smittetallene.

Antagelig ligger de enda høyere, siden det kan være mange som er smittet uten symptomer og det kan være en del som ikke melder fra til kommunen om en positiv selvtest.

– Hvor store mørketallene er, det kjenner vi ikke til. Men vi planlegger å stille spørsmål om det i spørreundersøkelser, slik at vi kanskje kan komme nærmere et estimat av det, sier Nakstad.

FHI skriver i sin siste ukesrapport at en veldig lav andel av meldte tilfeller (0,16 prosent) legges inn i sykehus for covid-19. Men siden antallet smittetilfeller kan være dobbelt så høyt som de offisielle tallene, kan altså andelen som legges inn på sykehus, være enda lavere, ned mot 0,08 prosent.

Oslos smittetall må justeres opp med 67 prosent

Oslo kommune opplyser til Aftenposten at de har hatt et tilbud om rapportering av selvtest siden 21. januar. Siden den gang har de fått inn rapporter om 42.767 positive tester.

I den samme perioden har Oslo registrert 63.582 PCR-bekreftede smittetilfeller. Det betyr at det totale antallet positive smittetilfeller i Oslo i disse ukene kan har vært over 105.000. Det totale antallet smittetilfeller er altså 67 prosent høyere enn det den offisielle statistikken har vist.

Det forutsetter at så godt som alle har fulgt myndighetenes oppfordring om ikke å ta en PCR-test dersom de ikke trenger det.

Norge hadde ikke kapasitet til å tilby PCR-test til alle lenger.

Gjør det enklere for hjemmehjelp

Selvtestene som blir sendt inn av folk, blir ikke lagt inn i MSIS, det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. De dukker derfor ikke opp på den offisielle smittestatistikken.

Espen Rostrup Nakstad opplyste i forrige uke at FHI vil ta stilling til om tallene er gode nok til å kunne brukes i den nasjonale overvåkingen av pandemien, og om de bør publiseres. Nå er de altså blitt publisert.

Tallene benyttes allerede i dag av mange kommuner.

Statistiske data for selvtesting gis daglig til Helsedirektoratet som også får disse tallene fra andre kommuner, og hvor formålet er å bruke det som en av indikatorene for å følge med på pandemiutviklingen.

– I Oslo benyttes selvtester statistisk, samt at data samlet inn fra selvtestregistreringen effektiviserer behandlingen hvis/når positiv PCR kommer inn, skriver smittevernoverlege Frode Hagen i en e-post til Aftenposten.

Det betyr blant annet at Oslo kommunes ansatte som gir hjemmetjenester til en som har tatt positiv selvtest, kan ta på seg smittevern utstyr ved behov.

Vanskelig å si om vi har passert smittetoppen

Smittevernoverlegen skriver at det viktigste på dette stadiet i pandemien er antall innleggelser, belastning på helsetjenestene i kommunen og sykefravær, heller enn smittetall.

Han skriver at selv om smittetallene i Oslo er høye, så tror han de vil holde seg høyt en stund fremover.

– Har vi passert en smittetopp allerede?

– Dette er vanskelig å vurdere. Både smittetallene og testtallene går litt nedover, men antallet som vi ikke får registrert har nok økt ytterligere etter de siste endringene. Antall barn med luftveisinfeksjoner har også begynt å øke igjen hos fastleger og legevakt de siste ukene. Den globale trenden er fremdeles fallende, men Danmark har hatt noe økning i smitte igjen, svarer han.

Hvis man ser på FHIs ukesrapport og rapporter fra helseregionene, kan det ifølge Nakstad se ut til at smittetrenden flater ut på Østlandet, men at den fortsatt stiger i andre deler av landet.