To unge menn dømt for voldtektsforsøk, men frikjent for voldtekter

To unge menn ble onsdag dømt for voldtektsforsøk mot en ung jente. Den ene tiltalte ble også dømt for enda et forsøk på voldtekt av den samme jenta, men begge er frikjent for en voldtekt hver.

Fra rettssalen der man behandlet saken fra et miljø som politiet kaller «bekymringsfull seksualisert ungdomskultur».
  • Hans O. Torgersen

Det var etterforskningen av denne saken som gjorde politiet i Oslo oppmerksom på det man kaller en «bekymringsfull seksualisert ungdomskultur».

Voldtektsforsøket som begge de tiltalte er dømt for, skal ha vært gjennomført i fellesskap. Etterpå forlot den ene av guttene stedet. Da gjennomførte den andre det som gjorde at han ble tiltalt for voldtekt.

Retten kom imidlertid at det ikke er bevist at det som skjedde var et fullbyrdet samleie, og han ble derfor dømt for forsøk på voldtekt.

«Retten har ved bevisvurderingen lagt vekt på den forklaring NN (jenta, red.anm.) ga i retten om hendelsesforløpet. Hun har i all hovedsak har vært konsistent i sin forklaring om hva som skjedde den aktuelle natten. Retten fikk videre et klart inntrykk av at hun ikke prøvde å overdrive hva hun skal ha opplevd».

En av de tiltalte er også dømt for å ha filmet seksuelle handlinger og lagret filmene. Den ene filmen viste han frem eller formidlet til andre.

Begge de tiltalte er dømt for å ha filmet andre uten deres samtykke.

Derfor ble de frifunnet

De tiltalte ble frikjent for voldtekt av to unge jenter i samme ungdomsmiljø i Oslo. Retten mener at jentenes forklaringer om det som skjedde er troverdige, men at andre forhold etterlater en tvil som man ikke kan se bort fra.

« ... det strenge beviskravet i straffesaker er derfor ikke oppfylt ...» skriver retten.

I dommen forklarer retten hvorfor man har frifunnet de to tiltalte for én voldtekt hver.

I begge tilfeller fant dommerne at de fornærmede jentenes forklaringer var troverdige, men andre bevis i saken trakk i motsatt retning.

Fortalte ikke om overnatting

Retten peker blant annet på at den ene av jentene i sine første forklaringer til politiet om den ene hendelsen, ikke fortalte at gutten som skulle ha voldtatt henne overnattet hjemme hos henne natten før.

Når det gjelder det andre tiltalepunktet om voldtekt, la forsvareren i retten frem en omfattende korrespondanse mellom gutten og jenta etter hendelsen.

«Retten har etter dette kommet til at en ikke kan utelukke tiltaltes forklaring om at samleiet var frivillig, og det strenge beviskravet i straffesaker er derfor ikke oppfylt», heter det i dommen.

Den ene av de unge mennene er frikjent for tiltalens punkt om en lang rekke krengende handlinger overfor sin ekskjæreste.

Straffen

Fengselsstraff for overgrepene er etter rettens mening utelukket fordi de to tiltalte var unge da forholdene fant sted. De to ble derfor dømt til henholdsvis 210 og 311 timers samfunnstjeneste. Den subsidiære fengselsstraffen er satt til henholdsvis 7 og 11 måneder.

Den ene av de tiltalte ble også dømt for et tilfelle av vold, begått da han var 19 år. Straffen for dette ble 36 dagers fengsel.

Dommen er ikke rettskraftig, da både påtalemyndigheten og de tiltalte har 14 dagers frist på seg til å avgjøre om de vil anke til lagmannsretten.