Statsforvalteren fant lovbrudd på lovbrudd. Likevel er Bergen den eneste kommunen de har undersøkt hvordan følger opp hjemmeundervisningen.

Disse barna kan være i svært sårbare situasjoner, påpeker jurist. – Det er på høy tid å gjennomgå ordningen med privat hjemmeundervisning.

Det er statsforvalterne som har ansvar for å undersøke at kommunene fører tilsyn med privat hjemmeundervisning. Dette er utdanningsdirektør Anne Hjermann i statsforvalteren i Vestland.

I mars 2021 fikk statsforvalteren i Vestland en bekymringsmelding fra barnevernet.

De meldte fra om «Mathias». En tenåringsgutt som aldri hadde gått på skolen og hadde fått hjemmeundervisning hele livet. Barnevernet fryktet at han ikke hadde fått lovpålagt helsehjelp eller et forsvarlig skoletilbud.

Statsforvalteren åpnet tilsyn med den private hjemmeundervisningen i Bergen. I forbindelse med granskingen oppdaget kommunen at tre elever med hjemmeundervisning hadde forsvunnet fra listene. «Mathias» var en av dem.

Ifølge rutinene skal elever med hjemmeundervisning ha tilsyn én til to ganger i året. Men det skulle vise seg at ikke bare disse tre elevene, men også flere andre barn i Bergen, ikke hadde fått årlig tilsyn.

Kommunen kom senere til at undervisningen til Mathias og et annet barn var ulovlig, og at de skulle tilbake til ordinær skole.

BT og Aftenposten skrev før jul om «Mathias». Han har aldri gått på offentlig skole.

Statsforvalteren konkluderte i desember 2021 med at Bergen brøt opplæringsloven og kommuneloven, blant annet fordi kommunen ikke hadde gode nok rutiner for å registrere elever med hjemmeundervisning eller for å føre tilsyn med dem.

Noen uker senere ble «Mathias» funnet alvorlig underernært i familiens leilighet.

Ber myndighetene gjennomgå ordningen

Flere av landets største kommuner kan ikke svare på hvor ofte elever som undervises hjemme, har fått tilsyn de siste årene. Flere opplyser at de har delegert tilsynsansvaret til den enkelte skole, og at de ikke har oversikt sentralt.

BT og Aftenposten har spurt alle statsforvalterne i landet om de har gjennomført tilsyn med hvordan hjemmeundervisningen gjennomføres. Bare Bergen kommune er blitt undersøkt.

– Det er ikke mulig for meg å si hvilke temaer som er aktuelle for andre embeter. Men jeg er veldig glad for at vi har gjennomført et tilsyn på det temaet her. Dette er et regelverk kommunene er i liten befatning med, og tilsynet har synliggjort hvilke krav som gjelder, sier Anne Hjermann.

Hun er utdanningsdirektør hos statsforvalteren i Vestland.

Anne Hjermann er utdanningsdirektør i statsforvalteren i Vestland.

Hjermann utelukker ikke at de kommer til å føre lignende tilsyn med andre kommuner i fylket, men foreløpig har de ikke planlagt noe.

– Det er viktig for meg å få frem at privat hjemmeundervisning er lovlig og ønskelig for en del familier. Når kommunene oppfyller sin tilsynsrolle, slik regelverket legger opp til, sikrer det kvalitet, mener hun.

– Frykter dere at også andre kommuner bryter loven på dette området?

– Den risikoen er der alltid, på alle områder.

Kan pålegge å føre tilsyn

Marianne Granlund er avdelingsdirektør ved Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet.

Hun skriver i en e-post at det er statsforvalterne som har ansvar for å føre tilsyn med at kommunene tar dette ansvaret. Og at Utdanningsdirektoratet i prinsippet kan pålegge statsforvalterne å føre tilsyn med om kommunene ivaretar dette ansvaret – hvis en nasjonal risikovurdering skulle tilsi det.

– Statforsvalteren i Vestland oppdaget flere lovbrudd da de undersøkte Bergen kommune. Burde ikke flere kommuner undersøkes?

– Vi har hittil ikke vurdert det slik at det er grunnlag for noen føringer for statsforvalternes aktivitet her, skriver hun.

Forslag fra lovutvalg: Må søke om hjemmeundervisning

Hvis foreldre ønsker å undervise barna sine selv, trenger de bare å gi kommunen beskjed. Det stilles ingen krav til foreldres kompetanse, og beslutningen trenger ikke å være begrunnet.

Til våren skal Stortinget behandle et forslag til ny opplæringslov, som etter planen skal bli innført innen skolestart august 2024.

Jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum ledet utvalget som har jobbet med lovforslaget. Det foreslår at foreldre som ønsker hjemmeundervisning, skal søke om det.

Jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum har ledet Opplæringslovutvalget.

Disse barna kan være i svært sårbare situasjoner, påpeker juristen.

– Vårt samfunn er i stor grad innrettet mot at skolen er stedet der barn som trenger ulike former for hjelp, blir identifisert og fulgt opp. Barn som får hjemmeundervisning, kan – dersom det ikke føres tilstrekkelig tilsyn – bli glemt. Det kan resultere ikke bare i manglende opplæring, men også manglende oppfølging av for eksempel helsemessige forhold.

Han mener offentlige myndigheter bør være særlig oppmerksomme på barn med hjemmeundervisning.

– Det er på høy tid at statsforvalterne og alle ansvarlige myndigheter gjennomgår ordningen med hjemmeundervisning.

– Hovedregelen bør være offentlig skole

Også Roald Hopsnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, mener det er vanskeligere å fange opp barn som har det vanskelig, dersom de får undervisning hjemme.

Roald Hopsnes

– Varsler fra skoler er helt sentralt i barnevernets virksomhet. Denne kontrollen svekkes ved hjemmeskole. Lovgiver har likevel valgt at det skal være en adgang til hjemmeskole.

Hopsnes mener ordningen bør gjennomgås og støtter Opplæringslovutvalgets forslag om å få på plass en søknadsordning.

– Hovedregelen bør være offentlig skole. Skal barna ha privat hjemmeundervisning, bør det være en saklig grunn til det.