Høyre vil kartlegge barnehagebarn. SV-byråd mener de bommer med tiltaket.

Statsminister Erna Solberg (H) la onsdag frem 50 tiltak mot frafall i skolen. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) kritiserer et av de viktigste tiltakene.

Statsminister Erna Solberg la frem Høyres skoleløfter foran valgkampen onsdag. Hun gjør kampen mot frafall i videregående skole til et hovedmål for regjeringen fremover.

Høyres mål er at 5000 flere elever enn i dag skal klare å bestå videregående skole årlig innen 2025. Statsministeren la onsdag frem det hun kaller et av Høyres aller viktigste løfter inn i årets valgkamp.

– Jeg vil gi et tydelig signal om at vi trapper opp innsatsen mot frafall i skolen, sa Solberg.

Sammen med kunnskapsminister Jan Tore Sanner presenterte hun 50 punkter som Høyre mener er nødvendig for å nå målet.

De 50 stegene består av enkelte nye tiltak, samt en rekke punkter som allerede er gjennomført eller som er kjent fra før, men foreløpig ikke innført.

Vil kartlegge barnehagebarn

Ett av tiltakene Høyre vil innføre, er en plikt for kommunene til å vurdere alle barn og identifisere dem som har behov for å kartlegges nærmere i norsk. Barn som ikke kan godt nok norsk, skal få nødvendig støtte og oppfølging, ifølge forslaget.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier at det allerede i dag er mange barnehager og kommuner som kartlegger barnehagebarns norskkunnskaper.

– Vi ser at barnehagene som kartlegger norskkunnskapene også gir bedre oppfølging til barna som trenger det. Norskkunnskaper er veldig viktig for det sosiale fellesskapet og for at barna har et godt utgangspunkt når de begynner på skolen, sier Sanner.

– Når man oppdager at et barn har dårlige norskkunnskaper, skal det innføres tiltak, slik at barnet får støtte og hjelp til å utvikle språket i barnehagen, sier Sanner.

Thorkildsen: – Går glipp av viktig læringarena

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, mener at Høyre bommer med sitt forslag om å kartlegge språkutvikling blant barnehagebarn. Å vurdere og kartlegge barns språk er allerede i dag ivaretatt i rammeplanen, som er en forskrift til barnehageloven i dag.

– Hvis Høyre ønsker enda mer kartlegging, innebærer det i så fall mer byråkrati. Det er ikke det barna trenger, de trenger barnehageansatte som har mer tid til å være i samspill med dem, sier Thorkildsen.

I Oslo er det i tillegg innført en egen Oslostandard, for å sikre en lik vurdering av barn i ulike barnehager. I Oslostandarden står det at det skal gjennomføres en «systematisk språkvurdering» av barnehagebarn. Når man finner barn som henger etter, skal det lages en tiltaksplan.

Inga Marte Thorkildsen mener det beste virkemiddelet for å heve språkutviklingen hos barn som trenger det mest, er at de går i barnehage.

Thorkildsen mener det beste virkemiddelet for å heve språkutviklingen hos barn som trenger det mest, er at de starter tidligere i barnehagen.

– Hvis barna som trenger det mest ikke går i barnehage, hjelper det ikke å kartlegge dem. Vi vet at særlig barn fra minoritetsfamilier begynner senere i barnehage og dermed går de glipp av den viktige læringsarenaen som barnehagen er, sier Thorkildsen. Hun ønsker å kutte kontantstøtten og i stedet bruke ressurser på at flere går i barnehage.

Viktig med tidlig innsats

Blant de andre nye tiltakene som Høyre presenterte mot frafall i skolen er også et punkt om å nedsette et ekspertutvalg som skal kartlegge hva som kjennetegner skolene som bidrar mest til elevenes læring.

– Noe av de viktigste vi gjør, er å bekjempe frafall i videregående skole. Det kan få store konsekvenser for dem som faller ut og for samfunnet for øvrig, sier Erna Solberg.

Solberg understreker betydningen av tidlig innsats. Flere av de 50 tiltakene handler om tiltak i barnehagen, som utvidet gratis kjernetid i barnehagene og redusert foreldrebetaling for barnehage, som gir flere lavinntektsfamilier mulighet til å gå i barnehagen.