Helseministeren hevder Ahus hele tiden meldte om forsvarlig drift

Bemanningssituasjonen ved Ahus har vært tema for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen i to år. Flere ganger har hun forsikret Stortinget om forsvarlig drift.

Her er helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på Ahus i mars i år. Hun er flankert av styreleder Peder Olsen og administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

I juli i år meldte fylkesmannen i Oslo og Akershus om uforsvarlige forhold ved Ahus. Det kom som en overraskelse på helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Heller ikke Ahus kjente seg igjen i beskrivelsen, og skriver i et tilsvar 3. september i år at det ikke er grunnlag for å hevde at driften har vært uforsvarlig.

Nå venter statsråden på at fylkesmannen på ny kommer med en redegjørelse om forholdene ved sykehuset. Den er varslet før helgen. Deretter vil saken eventuelt bli oversendt til Helsetilsynet.

- Hvis Statens helsetilsyn konkluderer med at det var uforsvarlig drift, må jeg få komme tilbake til dette, sier Strøm-Erichsen.

I mellomtiden presiserer hun at hun som statsråd har det overordnede, politiske ansvaret for helsevesenet i Norge.

— Men det fritar ikke andre i systemet fra ansvar, sier Strøm-Erichsen, og viser til at det påligger ansvar på alle nivåer i helsetjenesten. Dette er klart regulert i helseforetaksloven.

- Ikke problemfritt

Statsråden presiserer imidlertid at hun hele veien har fått kun signaler om at bemanningen ved Ahus var forsvarlig, både fra Helse Sør-Øst og Ahus, etter at sykehuset overtok ansvaret for 160 000 innbyggere 1. januar 2011.

Les også

Ahus med nytt tiltak:Vil legge meldinger ompasientskader på nett

- Det betyr ikke at det var problemfritt. Da helseforetakene i hovedstadsområdet og Helse Sør-Øst forsto at det ble utfordringer, bestemte de blant annet at det kun var akuttpasientene som skulle overføres umiddelbart.

Også stortingspolitikere stilte spørsmål om bemanningssituasjonen. I august 2010 spurte Sylvi Graham (H) hvordan statsråden kunne forsikre at det var nok fagfolk på plass. Statsråden svarte da at ingen pasienter skulle flyttes fra et sykehus til et annet før man var trygg på at de var sikret et like godt eller bedre tilbud.

Ombud: — Ministeren villeder og forvirrer

To måneder senere stilte Afshan Rafiq (H) spørsmål om bemanningssituasjonen ved Ahus var håndtert forsvarlig. Da svarte statsråden at Helse Sør-Øst hadde forsikret henne om at de fulgte situasjonen nøye.

- Vurderingen var at situasjonen var tilfredsstillende og at de ansatte ved Ahus hadde arbeidet målrettet og konstruktivt for å sikre et forsvarlig og godt tilbud til pasientene, sier helseministeren.

Les også

Styrenestleder trekker seg fra Ahus

Statsråden ønsker på ingen måte å bagatellisere dødsfallene eller feilbehandling som er meldt til Helsetilsynet og politiet.

- Det er alvorlig, og her må vi gjøre en bedre jobb — ikke bare på Ahus, men i alle norske sykehus, understreker Strøm-Erichsen.

Knut Fredrik Thorne, pasient- og brukerombud i Akershus, er opprørt over at ministeren mener at konklusjonen fra helseavdelingen hos fylkesmannen ikke er endelig.

- Det er i beste fall en misforståelse. Helseministeren villeder og forvirrer med sine uttalelser. Det som står i tilsynsrapporten fra helseavdelingen hos fylkesmannen, er ikke til å misforstå, sier Thorne.

Sykehusets direktør: Driften har vært forsvarlig

Ahus-ledelsen mener fortsatt at driften ved sykehuset er og har vært forsvarlig under omleggingsprosessen.

- Vi har hatt uheldige hendelser, og det er svært beklagelig. Da tenker jeg spesielt på pasienter og pårørende som er rammet, sier sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir.

- Det har vært mye fokus på Ahus nå, men det er viktig å huske på at lignende hendelser skjer på alle sykehus, både nasjonalt og internasjonalt. Disse tingene kan skje uavhengig av om sykehuset har vært gjennom en omleggingsprosess, fortsetter direktøren.

Les også

Dement kvinne lå utenmat og drikke et døgn

Det er foreløpig ikke gjort noen evaluering av omleggingen og samarbeidet mellom Ahus, Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus, men dette skal gjennomføres etter hvert.

- Vi er åpne for en slik evaluering. Vi har intet å skjule, og vi viser nå vår vilje til åpenhet ved å publisere pasientskader på nett i anonymisert form, sier Gunnlaugsdottir.