Norge

Hugger i Ekebergskogen før klagene er behandlet

Oslo kommune har brukt syv måneder på å behandle klager på reguleringsplanen for Ekeberg skulpturpark. Nå har Ringnes-stiftelsen startet arbeidene med parken uten at Fylkesmannen har behandlet klagene.

22 skulpturer er innkøpt og arbeidet med fire stedspesifikke verk har startet. Foto: Kjersti F. Eriksen

  • May Andrine Gran
  1. august i fjor vedtok Oslo kommune reguleringsplan for Ekeberg skulptur og kulturminnepark. I de påfølgende ukene kom det inn 10 klager på godkjennelsen av skulpturparken. Flere av klagene inneholdt også en forespørsel om oppsettende virkning for klagen.

Oppsettende virkning betyr at arbeidene ikke kan igangsettes før klagen er ferdig behandlet. Ifølge Oslo kommunes egne retningslinjer skal det normalt gis oppsettende virkning på klager i saker som er kontroversielle — dersom det er usikkerhet om utfallet.

Men Plan- og bygningsetaten har vurdert det slik at det er liten tvil om utfallet, og mener at saksbehandlingsreglene er fulgt og at klagemomentenes anses vurdert i planarbeidet.

— Tiltakshaver er likevel blitt opplyst om at Fylkesmannen kan oppheve planvedtaket og at en igangsetting skjer på tiltakshavers risiko, forteller informasjonssjef i Plan og bygningsetaten, Dagny G. Hovig.

Syv måneder på klagebehandling

Etter at de første klagene på reguleringsplanen kom inn for omrtent syv måneder siden, har Plan- og bygningsetaten ennå ikke videresendt klagene til Fylkesmannen. Årsaken er at etaten ennå ikke har ferdigbehandlet saken selv.

— Vi er i sluttfasen nå. Årsaken til at dette har tatt lang tid er at vi har fått inn to omfattende klager som med vedlegg har bestått av flere hundre sider. Den første av disse to fikk vi 1.januar i år, forteller saksbehandler Norun Holst i Plan- og bygningsetaten.

Når saken blir oversendt til Fylkesmannen er ikke kjent.

- Til tross for at det foreligger klage over nevnte reguleringsplan, er hugging av skog iverksatt. En slik hogst vil medføre irreversibel skade på verneverdig vegetasjon og det eksisterende biologiske mangfold. Behovet for vern av vegetasjonen på Ekebergåsen er et sentralt element i klagen, forteller Steinar Sabbasen i Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen.

Han mener denne saken har flere likhetstrekk med Oslo kommunes behandling av klagene som kom inn på byggingen av USAs ambassade i Husebyskogen.

Skal foreta utgravninger

Ina Johannesen er parksjef for Christian Ringnes' skulpturpark. Hun bekrefter at det er igangsatt arbeid i skulpturparken.

Ifølge avtalen med kommunen skal prioriterte tiltak være gjennomført innen februar 2015. Foreløpig er 22 skulpturer innkjøpt og arbeidet med fire stedsspesifikke verk har startet, informeres det på skulpturparkens hjemmeside.

- Vi overtok drift og vedlikeholdsansvar for planområdet 24. februar. Riksantikvaren har satt arkeologiske utgravninger som vilkår for at skulpturparken kan etableres. Kulturhistorisk museum skal gjennomføre arkeologiske utgravinger på tre steder før vi begynner etableringsarbeidet. Utgravninger skal foregå i perioden 10. mai til 16. juni. For at de skal komme til med sitt utstyr, blant annet en liten gravemaskin, har vi ryddet tre avgrensede områder, forteller Johannesen.

Arbeidet er avklart med Byantikvaren, Bymiljøetaten og Kulturhistorisk museum.

Vil vise hvor trærne er hugget

- Hva betyr det for dere at Oslo kommune ennå ikke har behandlet klagene på reguleringsplanen og oversendt de til Fylkesmannen?

— Det har kommet inn omfangsrike klager på Oslo kommunes reguleringsplan. Vi har fått opplyst at disse ikke får oppsettende virkning. Etter bystyrets vedtak varte det seks måneder før avtalen mellom stiftelsen og kommunen trådte ikraft. Etter det har vi presentert planer for gjennomføring av vårt arbeide og fått dette godkjent av Olso kommune. Vi har hele tiden vært inneforstått med at det kunne komme klager på både avtalen og reguleringsplanen for området. Fremdriftsplanene våre har tatt høyde for den saksgangen vi har kunnet forutse, sier Johannesen.

Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen med Kari Jaquesson og Miljøpartiet De Grønne har guidet befaring i skogen kl. 17.30 tirsdag, med påfølgende markering av motstanden mot det aksjonen mener er ulovlig nedhoggingen av trær i Ekebergskogen.

Les også

  1. Rungende ja til skulpturpark i Ekebergskogen

  2. - At de tror dette er en gave er latterlig