Norge

Lenger reisevei for å bli dømt

I fremtiden må mange reise lenger for å bli dømt eller vitne i den lokale tingretten.

23 domstoler kan forsvinne når kartet over norske tingretter skal tegnes på nytt. Foto: Stein J. Bjørge

 • Per Annar Holm

Bare fire år etter at den forrige kuttrunden kan 23 nye domstoler bli fjernet fra Norgeskartet (se forslaget i egen faktaboks).

I perioden 2001— 2011 ble antall tingretter redusert fra 92 til 66. Før 2020 kan antallet bli godt nede på 40-tallet.

Vil fjerne 23

Administrasjonen i Domstolsadministrasjonen (DA) sendte tirsdag ettermiddag ut sine forslag til styremøtet i DA 9. januar.

Av saksdokumentene fremgår det radikale kutt i domstolsstrukturen.

Så skal Justis- og beredskapsdepartementet bestemme seg for hvordan Stortinget skal inviteres til å tegne kartet over landets tingretter på nytt.

Det er ventet hard kamp både i høringsrunden og fra distriktsrepresentanter som vil kjempe for å beholde «sin» lille tingrett.

For landets seks lagmannsretter er det ikke foreslått noen forandringer, mens det i Hedmark og Oppland er foreslått å slå sammen fire jordskiftedomstoler til to.

Null til omstilling

Domstolene var en av årets tapere da forslaget til nytt Statsbudsjett ble lagt frem. Tingretter, lagmannsretter, Høyesterett og jordskiftedomstolene får ikke mer penger enn før.

— Dette forsinker den nødvendige moderniseringen av domstolene. Samfunnet har fordel av en rask og god konfliktløsning, og det blir en utfordring å holde saksbehandlingstidene nede, sier Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen.

Planleggingen av nye tinghus i Stavanger og Bergen fortsetter, mens Molde og Drammen blir satt på vent.

Bakerst i denne køen står Østfold og Vestfold.

Oslo-regionen består

For Oslo-regionen blir det trolig ingen endringer. Oslo tingrett og Oslo Byfogdembete består, og Akershus beholder sine fire tingretter (Asker og Bærum, Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike tingrett.

Les forslaget om domstolene i Oslo-regionen her

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen ble på det siste styremøtet i DA stående alene med sitt forslag om at Oslo tingrett skulle få redusert dekningsområdet ved at flere av bydelene i Oslo ble overført til de tilgrensende rettskretsene i Akershus.

Ni kan bli to

For Østfold og Vestfold kan det mest radikale forslaget bety at totalt ni tingretter blir slått sammen til to, én i hvert fylke.

Uansett må det trolig begge steder bygges nytt om det ikke finnes alternativer på det eksisterende leiemarkedet.

Fem alt bestemt

Regjeringen har i Statsbudsjettet lagt opp til at Eiker, Modum og Sigdal tingrett blir slått sammen med Kongsberg tingrett i 2016, mens Sør-Trøndelag tingrett slåes sammen med Fosen tingrett med sete i Trondheim.

Samtidig blir Jæren og Dalane tingretter i Rogaland samlet i Sandnes.

Aust-Telemark Tingrett og Nedre Telemark tingrett slått sammen til den nye Telemark tingrett i Skien.

Bergen landets største

Den femte sammenslåingen blir Bergen tingrett og Nordhordland tingett, som alt er samlokalisert i Bergen.

DA vurderer også om Hardanger tingrett (Lofthus) og Sunnhordland tingrett (Stord) skal innlemmes i den nye Hordaland tingrett, som i tilfelle vil bli landets største domstol målt i folketall.

— Det er kjekt med et juridisk miljø, men det å være dommer er en ensom jobb. Med unntak av de aller største sakene er ikke dette noe lagarbeid. Når jeg hører argumentet om bredere fagmiljøer, ser jeg for meg en kreativ arkitektgruppe som sitter og diskuterer. Dommeryrket har aldri vært slik, sier sorenskriver Knut Gramstad i Sunnhodland tingrett til NRK Hordaland.

Politisk skepsis

 1. nestleder i Justiskomitéen, Høyres Anders Wærp, er ikke udelt begeistret for DAs forslag:

-Vi må vurdere domstolsstrukturen for å se om den møter kravene samfunnet stiller. Jeg mener rettssikker og rask behandlingstid, sammen med økt kapasitet, er avgjørende faktorer. Dagens struktur har mange kvaliteter, sier Wærp.

-Trenger mer tid

Arbeiderpartiet er kritiske til det som oppleves som et råkjør fra Domstolsadinistrasjonen. Arbeidstagerorganisasjonen Parat mener også at dette kan være et brudd på hovedavtalen:

— I forbindelse med statsbudsjettet vil Ap foreslå at saken om tingrettenes fremtidige struktur utsettes og at regjeringen så kommer tilbake til Stortinget med en egen sak hvor vi får behandlet spørsmålet i full bredde. Vi er ikke motstandere av en hver forandring, men det er viktig å få til gode prosesser, sier stortingsrepresentant Lene Vågslid fra Telemark.

-Regerer på tingspunktet

Senterpartiets Jenny Klinge er også medlem av Justiskomitéen. Hun ser Domstolsadministrasjonen forslag som et forsøk på sentralisering frikoblet fra de andre strukturendringene som nå pågår i justissektoren:

— Dette har stor betydning for de som bor ute i distriktene, og vil om det blir vedtatt føre til at folk får lenger reisevei og at distriktene kan bli tappet for advokater og dommere, sier Klinge.

-Større fagmiljøer

— Domstoladministrasjonen foreslår å slå sammen noen domstoler ut i fra ønsket om større fagmiljø, og legge til rette for mer spesialisering og å gjennomføre digitalisering av arbeidet i domstolene. Vi gir et faglig råd til Justisdepartementet på bakgrunn av hvordan vi tror norske domstoler kan være best i stand til å møte fremtidens utfordringer, sier Erling Moe, kommunikasjonsdirektør i Domstolsadministrasjonen.

Sterkt stillingsvern

Embetsdommere utnevnes av Kongen i statsråd. De er embetsmenn, og Grunnloven verner dem mot oppsigelse eller forflytning.

Aldersgrensen for dommere er 70 år.

Litt avhengig av praktiske ting som lokaler, leiekontrakter og tidspunkt for endelig vedtak i Stortinget, er det sannsynlig at de fleste endringene vil skje i god tid før 2020.

Justering av jordskifteretten

Domstolsadministrasjonen foreslår også at landets 34 jordskifteretter skal få justert teigene sine. Her kan det bli akuelt å slå sammen Nord-Gudbrandsdal og Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal ti Oppland jordskifterett, mens Glåmdalen og Hedemarken og Sør-Østerdal kan bli til Nedre Hedmark jordskifterett.

Domstolsadministrasjonen har vurdert ulike alternativer for de seks tingrettene i Troms, men til styremøtet i januar blir det ikke fremmet noe forslag om å justere dagens grenser.

 1. Les også

  Viktigste ryddejobb blir i Bergen

Relevante artikler

 1. NORGE

  Kommisjon vil slå sammen tingretter i samtlige fylker

 2. NORGE

  Ny kommisjon skal sikre dommernes uavhengighet

 3. NORGE

  Kommisjon vil legge ned antallet tingretter fra 60 til 22

 4. KRONIKK

  Hvordan ville vi organisert domstolene våre om vi startet med blanke ark i dag?

 5. NORGE

  Advarer mot snø og vanskelige kjøreforhold

 6. KOMMENTAR

  «Quisling-navn, Vestlandet, Restlandet. Navnestriden i fylkene går rett vest»