Riksadvokaten vil skjerpe straffene for vold mot barn

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ber i et rundskriv politi og påtalemyndighet om å etterforske vold og overgrep mot barn grundig. Straffenivået skal skjerpes kraftig.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.v.) har nå gitt politidirektør Odd Reidar Humlegård klar beskjed om hvilke straffesaker politiet skal prioritere i 2017.

Vold og seksuelle overgrep mot barn får fortsatt høy prioritet i riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv til politiet og statsadvokatene, som ble sendt ut fredag ettermiddag.

Stortinget har gjort det klart at grov vold i nære relasjoner skal straffes strengere. Strafferammen etter familievoldsparagrafen ble høsten 2015 hevet fra seks til 15 års fengsel.

Vil kreve strengere straffer i enkeltsakene

Riksadvokaten er derfor opptatt av at både påtalemyndighetens påstand om straff og domstolenes dommer står i forhold til den nye og strengere strafferammen. Det betyr i praksis betydelig strengere straffer.

«Det må i den forbindelse påses at handlingen(e) både i tiltalen og under bevisførselen blir belyst på en måte som også legger til rette for at Høyesterett har et godt grunnlag for å normere straffenivået,» skriver riksadvokaten i rundskrivet.

Det er avgjørelsene i Høyesterett som sender signal både til de øvrige domstolene og påtalemyndigheten om hva som er riktig straff.

– Full honnør til riksadvokaten

Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse håper statsadvokater og politi nå følger opp riksadvokatens signaler.

– Jeg gir full honnør til riksadvokat Tor-Aksel Busch. Jeg er veldig glad for at han sender slike tydelige signaler, sier Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse.

– Han har alltid vært på barnas side. Vold og overgrep mot barn er det største samfunnsproblemet vi har i Norge i dag. Mange reagerer på lave straffer for vold og overgrep mot barn. Nå er det viktig at politiet og statsadvokatene følger opp de tydelige signalene som både Stortinget og riksadvokaten har sendt, påpeker hun.

Det er riksadvokaten som bestemmer hvilke straffesaker som skal prioriteres og hvordan politi og statsadvokater skal jobbe mest mulig effektivt med straffesakene.

– Fortsatt behov for påminnelse

– Det er fornuftig at riksadvokaten trekker frem vold og seksuelle overgrep mot barn som et område man må gi større oppmerksomhet. Han har også gjort det tidligere, og det har gitt seg utslag i at feltet i større grad prioriteres, sier leder for Advokatforeningens Forsvarergruppe, Marius O. Dietrichson.

– Det er langt flere slike saker for domstolene nå enn før, men det er nok fortsatt behov for å minne om at dette feltet må prioriteres av politi og påtalemyndighet, påpeker han.

Dette er forbrytelsene som skal ha topp prioritet i 2017:

  • Drap og andre alvorlige voldslovbrudd som setter liv og helse i fare, vold mot barn og mishandling i nære relasjoner.
  • Alvorlige seksuallovbrudd, også misbruk og overgrep mot barn på nettet.
  • Alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet
  • Økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter.
  • Alvorlige trafikklovbrudd, blant dem dødsulykker.
  • Hatkriminalitet, straffbare handlinger som begås på grunn av offerets hudfarge nasjonalitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering eller nedsatte funksjonsevne.

Riksadvokaten minner på nytt om avvergeplikten – plikten alle og enhver har til å gripe inn eller varsle, blant annet når det gjelder vold og overgrep mot barn.