Ti tegn på at verden går fremover

Til tross for klimakrise, flyktningekrise og terror: Verden blir stadig et bedre sted å være for de fleste av oss.

afp000824300-_0VTxUuubs.jpg

1. DRAP I VEST-EUROPA:

Våre forfedre levde et langt farligere liv enn oss. Kriminologen Manuel Eisner har gjort anslag over drapshyppigheten langt tilbake i tid, og funnet at gjennomsnittlig drapshyppighet i Europa på 1200— og 1300-tallet var rundt 32 drap pr. 100.000 innbyggere. På 1900-tallet var det nede i vel ett drap pr. 100.000 europeere.

voxourworldindata_homicide-rates-in-five-western-european-regions-1300-2010-_E2_80_93-max-roser.0-lBFjlsrER5.jpg

Grafikken er fra Our World in Data/Max Roser og Manuel Eisner.


2. STYREFORM:

Mens det på 1970-tallet var langt flere enevelder enn demokratier, er bildet det motsatte i dag. Den positive utviklingen skjøt fart etter Berlinmurens fall, og i løpet av de siste tiårene ble en rekke diktaturer i Latin-Amerika og Afrika erstattet av demokratier.

Voxslack-imgs.0-42BKOVeCW0.jpg

Kilde til grafikken: Our World in Data/Max Roser.

3. BARNEARBEID:

Kampen mot barnearbeid har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og innsatsen bærer frukter. Stadig færre barn blir satt til å arbeide i stedet for å gå på skole. Riktignok går ikke utviklingen raskt nok til å nå ILOs mål om å bli kvitt det mest helseskadelige barnearbeidet i 2016, men antallet barn som utfører farlig arbeid er redusert med en tredjedel fra 2000 til 2012.

voxScreenshot_2014-11-23_16.54.19.0-RNXhw8j60j.jpg

Kilde til grafikken: ILO.

4. BARNEDØDELIGHET:

Også barnedødeligheten er kraftig redusert de siste tiårene. Globale tall viser en halvering siden 1990. Det gjelder også for Afrika sør for Sahara. I endel land i Øst-Asia, Latin-Amerika og Nord-Afrika går utviklingen enda raskere i riktig retning. Dødeligheten blant barn under fem år ble redusert med to tredjedeler i perioden 1990 til 2013.

voxBarnedoedmortalityrate.0-_UJZfdpGdt.jpg

Grafikken er fra The Development Policy Centre.

5. KRIGSDØDSFALL:

Til tross for daglige meldinger om både militære og sivile tap fra krig og terror rundt om i verden, er antall dødsfall knyttet til krig og politisk motivert vold kraftig redusert det siste tiåret. Forskeren og forfatteren Steven Pinker har utgitt boken The better Angels of our Nature , der han argumenterer for at det relative voldsnivået stadig går nedover i nesten alle samfunn.

Vox_LessWarMainGraph_Revised.0-dRveZ89o_x.jpg

Kilde til grafikken: Steven PInker/Wall Street Journal.

6. ATOMVÅPEN:

Verdens lagre av atomvåpen er kraftig redusert siden toppen i 1986. Dette skyldes først og fremst den store nedgangen i amerikanske og sovjetiske/russiske atomvåpen, men også fordi Sør-Afrika, Hviterussland, Kasakhstan og Ukraina har kvittet seg med sine.

VoxNuclear_Stockpiles_Overview.0-rUZ2DpRFyL.jpg

Grafikken er fra Center for Arms Control and Non-Proliferation/Lesley McNeish.

7. SULT:

Fortsatt må mange barn legge seg sultne hver kveld, men også når det gjelder mat og ernæring går verden fremover.

Den globale sultindeksen, som årlig blir laget på bakgrunn av data om underernæring, undervekt blant barn og barnedødelighet, viser at en stadig mindre del av Jordens befolkning lider av sult.

voxdecline_global_hunger_gif.0-_W5gmcX9kv.jpg

Grafikken fra International Food Policy Researh Institute er interaktiv, du kan få vite mer om de enkelte land hvis du klikker her.

8. FATTIGDOM:

Ett av de aller viktigste og mest gledelige utviklingstrekkene er den sterke nedgangen i fattigdom. Verdensbanken har siden 1981 publisert data om andelen av befolkningen som lever i ekstrem fattigdom, definert som tilsvarende 1,25 dollar pr. dag. Frem til i dag er denne andelen mer enn halvert, fra over 50 til rundt 20 prosent.

Antallet fattige er fortsatt altfor høyt, men andelen som lever under slike forhold faller nå raskere enn noen gang tidligere i historien. Det skyldes ikke minst den kraftige økonomiske veksten i endel store asiatiske land, som Kina og India.

Screenshot_2014-11-21_12.43.02.0-Fp91yfkw8_.jpg

Kilde til grafikken: Our World in Data/Max Roser.

9. TRAFIKK:

Norge er ett av verdens mest trafikksikre land. Til tross for en tredobling av trafikken, har antallet dødsofre vist en synkende tendens siden toppåret 1970. Da mistet 560 personer livet, mens antallet var nede i 188 omkomne i 2013. Trafikkopplæring og trafikksikkerhetstiltak, bedre biler og sikrere veier er viktige forklaringer på nedgangen.

Trafikk-X0NLxsYI_9.jpg

Kilde til grafikken: Trygg Trafikk.

10. UTSLIPP AV SVOVELDIOKSID:

Mens utslippene av klimagasser fortsetter å øke, er svoveldioksidutslippene kraftig redusert. I Norge er utslippene i dag nesten bare en tiendedel av hva de var i 1980. Svoveldioksid kan føre til helseskadelig luftforurensning. Utslippsreduksjonen skyldes redusert bruk av kull og skifte til olje med lavere svovelinnhold, kombinert med bedre renseteknologi.

201517141015934098408UtslippAgassEkvAktN_1_piv_14103476-TT0_zii2WI.jpg

Kilde til grafikken: Statistisk sentralbyrå.

Ideen til denne saken er hentet fra Vox.com.

Les også:

Fortsatt holdes 58 millioner barn utenfor skoleporten

Spår at teknologien vil løse klimakrisen

Dagdrøm — og ideene kommer!