PST ville selv bestemme når de skulle følge loven om mobilovervåking

Stortinget vedtok lovverket om falske basestasjoner i 2013. Nå kommer det frem hvordan Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ville forholde seg til det.

PST-sjef Benedicte Bjørnland mente varslingsplikten for såkalte "mobilregulerte soner" var i strid med taushetspliktbestemmelsene. Nå varsler PST all bruk av mobilovervåking til tilsynsmyndigheten. Her fra pressekonferansen da PSt avviste Aftenpostens mobildata fra Oslo. De mente dataene viste naturlige variasjoner og at verdiene var ugyldige og kunne være manipulert.

Sommeren 2013 vedtok Stortinget at politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk utvidede fullmakter til å bruke falske basestasjoner til å overvåke eller stoppe mobiltrafikk i Norge.

Fra de folkevalgte var det imidlertid en forutsetning at politiet og PST skulle varsle tilsynsmyndighetene hver gang de setter opp basestasjonene, såkalte IMSI-catchere.

PST ville "godkjenne" varsling til Telenor og Netcom

Nå kan Aftenposten avsløre hvordan PST ønsket å forholde seg til loven Stortinget hadde vedtatt.

PSTs syn på den lovpålagte varslingen av mobilovervåking kommer frem i et utdrag fra et brev som er gradert "strengt fortrolig".

Brevet handler om hvordan sikkerhetstjenesten skal varsle Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), slik de er forpliktet til etter loven dersom de overvåker mobiler med falske basestasjoner i et område.

I utdrag fra brevet kommer det frem at PST i fjor mente varsling unntaksvis – av hensyn til sensitiviteten – måtte kunne utsettes «eller eventuelt helt utgå».

Samtidig krevde PST at tilbyderen av mobilnett (for eksempel Telenor og Netcom) i områder der de driver mobilovervåking, ikke skulle varsles om at det foregår overvåking «uten PSTs godkjennelse».

De har hittil ikke villet snakke om det, men nå gjør de det:

Les også

Slik overvåker norske myndigheter mobiler i Norge

Varslet Stortingets kontrollutvalg

- PST innhenter alltid rettens kjennelse når vi benytter imsi-fangere i kriminalitetsbekjempelsen. All vår bruk av imsi-fangere er lovlig. PST er i tillegg underlagt et særskilt kontrollregime gjennom EOS-utvalgets inspeksjoner ved DSE annenhver måned, hvor også tvangsmiddelbruk som bruk av imsi-fangere rutinemessig blir gjenstand for kontroll. PSTs bruk av tvangsmidler, herunder imsi-fangere, er således gjennomregulert, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse 26. mars i fjor.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ble så overrasket over ordlyden i brevet fra PST at de få dager senere valgte å varsle både Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og Justis- og beredskapsdepartementet.EOS-utvalget kontrollerer blant annet PSTs bruk av skjulte tvangsmidler.

— Vi fant det riktig å informere om at varslingsplikten, etter vår mening, ikke ble fulgt, sier John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i frekvensavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

I brevet skriver Nkom at de anser det "naturlig at lovgiver, gjennom dertil oppnevnt kontrollorgan, blir gjort oppmerksom på at de forutsetninger lovgiver fikk presentert ved behandling av lovendringen, ikke medfører riktighet".

Reagerte sterkt

Nkom skriver i brevet at dersom PST ikke kan sette opp mobilovervåking uten å bryte "minst ett av regelsettene", anser det at den eneste "juridisk farbare vei" er at PST ikke bruker mobilovervåkingsutstyret før "motstriden eventuelt løses av lovgiver".

Til PSTs ønske om at de selv skal "godkjenne" at Nkom varsler selskapene som eier mobilnettene, svarer Nkom at de hverken har "ønske om, eller mulighet til, å unndra seg det ansvar og den myndighet som er lagt til oss etter loven".

Overvåket i strid med loven

I mars i fjor avslørte Aftenposten atnorsk politi og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke varslet slik loven sier.

PST-sjef Benedicte Bjørnland mente varslingsplikten var i strid med taushetspliktbestemmelsene.

Etter Aftenpostens artikler i fjor vinter vedgikk justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og lovavdelingen i Justisdepartementet at dette var feil, og at politiets bruk av mobilovervåking ikke var blitt varslet.

— Jeg vil sørge for at PST etterlever dette, sa Anundsen den gang.

PST: Varsler ved alle tilfeller

PST opplyser til Aftenposten at de nå varsler ved alle tilfeller. Nkom bekrefter også at det nå er enighet om varslingen.

— PST følger retningslinjene for varsling som er utarbeidet av Nkom, sier avdelingsdirektør Velure.

Frem tilAftenpostenskartlegging av mobilovervåkingsutstyri Oslo før jul 2014 hadde hverken politiet eller PST fulgt varslingsplikten en eneste gang. Som Aftenposten skrev i går kom det i fjor 35 varsler om bruk av mobilovervåkingssoner.

EOS-utvalget vil følge opp

EOS-utvalget skrev i sin årsmelding for 2014 at de vil følge opp PSTs varsling til Nkom. Utvalgsleder Eldbjørg Løwer sier til Aftenposten at de kommer til å omtale dette nærmere i årsmeldingen for 2015, som legges frem i vår.