Norge

Skjermer Høyesterett fra granskning

Lagmannsrettene fra 1978 og 1981 skal gjennomgås. Men dommerne som nektet gjenopptagelse av Fritz Moens saker, vil ikke bli gransket, slår justisministeren fast.

  • Forf>
  • <forf>kjetil Kolsrud <

Det skulle ta to uker. Men etter to måneders tilleggstid har Justisdepartementet nå omsider kommet til en beslutning: Utvalget som gransker justismordet mot Fritz Moen skal også gå inn i de vurderingene som ble gjort av domstolene som fant Moen skyldig i to drap. Dette skjedde i Frostating lagmannsrett i 1978 og 1981. Rettsinstansene — blant annet Høyesterett - som behandlet og avslo begjæringen om gjenopptagelse, skal imidlertid ikke kikkes i kortene.- Etter mitt syn ville ikke granskingen bli fullverdig dersom domstolene skulle holdes helt utenfor granskingsutvalgets arbeid. Jeg er opptatt av at vi skal høste så mye lærdom av sakene som mulig. Mitt utgangspunkt har vært at utvalget skal undersøke mest mulig, også med hensyn til domstolenes rolle, sier justisminister Knut Storberget.

Maktfordeling.

I mandatet som nå er sendt til Moen-utvalget, heter det at det skal "klarlegge hvilke prosessuelle avgjørelser som ble tatt med hensyn til bevisførselen, og vurdere om det var mer domstolene burde ha gjort for å få frem fakta i sakene."- Inkluderer dette å intervjue jurymedlemmene?- Granskningen skal ikke omfatte forhold ved juryens interne rådslagning og stemmegivning.- Hvorfor ber du ikke kommisjonen om å granske de domstolene som nektet gjenopptagelse av saken?- Dette er blant annet et spørsmål om avstand i tid, granskningen må ikke fremstå som en overprøvelse av avgjørelser som ikke allerede er overprøvd av det samme systemet. Tidsaspektet er viktig av maktfordelingshensyn, fordi det skaper en viss distanse mellom granskningen og det arbeid som ble gjort av domstolene.

- Klokt.

Advokat John Chr. Elden representerte Moen i arbeidet med gjenopptagelsen. Han er tilfreds med avgjørelsen fra Storberget.- Jeg er glad for å ha fått medhold i at domstolene ikke kan unntas fra samfunnskontroll. Statsråden gjør en klok avgrensning ved at man gransker domstolene som dømte, samtidig som man ikke skal spørre det enkelte jurymedlem hva som ble svart. Det viktigste er at vi får avklart hvordan justismordene kunne finne sted. Hva gikk så feil i forhold til lagrettens og fagdommernes bevisvurdering når de kunne dømme en uskyldig person for to mord.Moens støttespiller Tore Sandberg har anmeldt tre høyesterettsdommere for tjenesteforsømmelse i forbindelse med at de nektet gjenopptagelse av Moen-saken. Saken hører inn under riksrettsinstituttet, og det er derfor Odelstinget som avgjør om sak skal reises.- Ville det ikke være et poeng å granske også de domstolene som nektet gjenopptagelse?- Det er også et poeng, men jeg synes det viktigste i første omgang er å få gransket den prosessen som fikk han uskyldig dømt. Når det gjelder domstolens rolle i gjenopptagelsesprosessen, ligger den allerede i Odelstinget. Jeg har ikke problemer med at vi kommer tilbake til dette etter at rapporten foreligger.

Delvis enig.

Domstolsadministrasjonen sier at de er tilfreds med at juryens arbeid skjermes og at Høyesteretts rolle i gjenopptagelsen ikke granskes.- Domstolsadministrasjonen konstaterer at Justisdepartementet har sluttet seg til vårt hovedsyn om at det er et konstitusjonelt vern for domstolene her, selv om det kan være litt uklart om vi er helt enige om grensene. Domstolsadministrasjonen mener at justisministeren nå har kommet oss i møte, noe vi er fornøyd med, sier direktør Knut Sæther i Domstoladministrasjonen.Høyesterettsjustitiarius Tore Schei har fra første stund sagt seg villig til å la domstolenes rolle bli gransket av kommisjonen.

Les også

  1. Domstol granskes

  2. Økt tillit til domstolene

  3. Døve får Fritz Moens millionarv

Burde domstolene gjort mer for å få frem fakta i rettssakene mot Fritz Moen? Dette skal nå undersøkes av Moen-utvalget. På dette bildet fra 2003 blir Fritz Moen frifunnet for drapet på Sigrid Heggheim.