Norge

80 milliarder må tas inn i bompenger

Om 30 år kan norske stamveier bli gode. Men da kreves tre milliarder ekstra i de 30 neste statsbudsjetter, og fortsatt storsatsing på bomstasjoner.

  • Forf>
  • <forf>halvor Hegtun <

I 2040 kan det gå sammenhengende firefelts motorvei fra Oslo helt til Mandal. Fire felt kan det også bli til steder som Hønefoss, Kongsberg, Mysen, Kongsvinger og Øyer nord for Lillehammer. Samme år, og gjerne før, kan Gardermoen ha fått sin tredje rullebane. Og togene kommer til å gå oftere og raskere mellom byene i Østlandsområdet, så raskt at de lett skal konkurrere med biltrafikken.For 230 milliarder kroner vil standarden på det norske stamveinettet bli hva fagfolk karakteriserer som "god". Med dagens nivå på veibevilgningene, tar det 50 år å nå målet. Velger politikerne derimot å trappe opp med tre milliarder ekstra i årene som kommer, er målet nådd om 30 år. Forutsetningen er at 80 milliarder kroner, eller 35 prosent av totalbehovet, blir tatt inn som bomavgifter.Det er store usikkerhetsmomenter ved fremdriften og prislappen for alt dette: "På dette beregningsnivået er det svært lett for at en ikke får med seg alle kostnader," heter det i en redegjørelse fra Statens vegvesen.

Debatt.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete inviterte i går til fire måneders offentlig debatt om hvilke transportsaker det haster mest med frem til 2040. Navarsete tror det blir en debatt for alle lag av folket, ved kantinebordene, i sofakrokene, i kommunestyrene og i fylkestingene. Det formelle diskusjonsgrunnlaget er en 150 siders bok fra Statens vegvesen med tittelen "Stamvegutredninger. Behov for utvikling av stamveinettet." I tillegg kommer en 88 siders stamnettutredning fra Jernbaneverket og en 68 siders perspektivutredning fra Avinor. Frem til februar neste år kan hvem som helst sende oppfatningene sine til de tre etatene, som deretter arbeider videre med sine forslag til ny nasjonal transportplan for årene fra 2010 til 2019.Avinor, det tidligere Luftfartsverket, tror at det samlede passasjerantallet på norske lufthavner vil øke fra 33 millioner i 2005 til hele 85 millioner i 2040. Selskapet antyder et investeringsbehov på 55 milliarder kroner, hvorav 20 milliarder kroner på Oslo Lufthavn Gardermoen, for å håndtere dette. Høyt på ønskelisten står en tredje rullebane på Gardermoen. Utvikling og vekst på landets hovedflyplass er avgjørende for at Avinor skal være en selvfinansierende virksomhet.

Raskere tog.

Jernbaneverket har som mål å få reisetiden ned under en time fra Oslo til byer som Tønsberg, Fredrikstad, Kongsberg og Hamar. Etaten håper også å kutte reisetiden med omtrent en time på langdistansene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Kristiansand. Investeringsprogrammet, som blant annet omfatter dobbeltspor til Larvik, Lillehammer og Halden, beløper seg til mellom 80 og 105 milliarder kroner i årene frem til 2040. Statens vegvesen inviterer til debatt om tre alternative strategier:* Utbedring av lavtrafikkerte veier med dårlig standard først.* Utbygging av høytrafikkerte veier med mange ulykker og køproblemer først.* Utbygging og utbedring av de viktigste veiene først: E6, E18, E39 og tverrforbindelsene mellom Oslo og Bergen, E16 og Rv.7/Rv. 52.

Frem til februar skal vi alle få uttale oss om visjoner og langtidsplaner fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor. Det kan bli svært mange meninger.