Norge

Moderne jordbruk dreper Europas fugleliv

Moderne jordbruk har redusert de europeiske bestandene av 24 vanlige småfugler med en tredel i løpet av 25 år. Også i Norge er fuglearter på retur.

Nedgangen er mest dramatisk i de områdene der jordbruket drives mest intensivt, viser en vitenskapelig rapport.

Aller verst herjer fugledøden i det nordvestlige Europa, der jaget etter effektivitet blant bøndene blir mer og mer drepende.

Stordrift i landbruket fører ofte til at åkerlapper slås sammen, og at kratt og skogområder fjernes. Dette er naturlige elementer som er livsviktig for fuglene.

Undersøkelsen av småfugldøden fra fuglevernorganisasjonen BirdLife International omfatter Norge, Sveits og 11 av dagens 15 EU-land.

— For Norges del er det en klar tilbakegang for artene sanglerke, vipe og åkerrikse, sier Ingar Jostein Øien i Norsk Ornitologisk Forening, som er den norske bidragsyteren til rapporten.

På europeisk nivå er de mest utsatte fugleartene lerke, vipe og gulspurv.

«Må lære»

De ti landene som fra 1. mai av trer inn i EU, må lære av feilene som dagens EU-land har gjort, framholder fuglevernerne. De ber EU-kommisjonen skjerpe hensynet til dyre- og fuglelivet og til miljøet generelt som bærebjelker i jordbrukspolitikken.

Ifølge den britiske bidragsyteren til rapporten, RSPB, er 150 av de 453 mest utbredte fugleartene i Europa helt avhengige av et bærekraftig jordbruk, hvis de skal greie å overleve. Det er heller ikke bare de små fuglene som trues av det moderne, industrialiserte jordbruket, mener de britiske fagfolkene.

RSPB, Det Kongelige Selskap til Fuglenes Beskyttelse, er redd for at de større artene stortrappe, tornskate og åkerrikse også kan være truet av intensivt jordbruk i stor skala. I dag er disse artene fortsatt utbredte i øst- og mellomeuropeiske land.

— Norge befinner seg på et mellomnivå. Tilbakegangen er ikke så stor som i de mest industrialiserte landene i Europa, men kraftigere enn i Øst-Europa, sier Ingar Jostein Øien.

Frykter utryddelse

Fra 1. mai blir Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Kypros og Malta medlemmer av EU.

— Hvis disse landene ikke reagerer på advarslene som nå gis, kan vi få nye og storstilte tap i eller endog utryddelse av arter, framholder RSPB.

Tyske naturvernere frykter et dramatisk tilbakeslag for Europas biologiske mangfold når EUs jordbrukspolitikk utvides til å omfatte ti nye land. Naturvernforbundet NABUs leder Olaf Tschimpke frykter et sammenbrudd, skrev det tyske nyhetsbyrået DPA mandag.

Han oppfordrer landene som nå er på vei inn, til å kjempe for en ny jordbrukspolitikk med vern av naturen og miljøet som viktigste retningslinjer. Melkekvoter og subsidier bør komme i annen rekke, mener Olaf Tschimpke.

(NTB)