Innen nyttårsaften må han slakte reinflokken sin

Skjebnen til reinsdyrene hans er til behandling i FNs menneskerettskomité. Men staten nekter å vente.

Etter fem års kamp mot staten innser Jovsset Ante Sara at drømmen om å leve som reindriftssame trolig er over.

– Nå føler jeg bare kaos. Jeg ser ingen flere veier å gå.

I fem år har Jovsset Ante Sara (26) kjempet mot staten for å slippe å slakte reinflokken sin fra rundt 350 ned til 75 dyr. Et antall den unge reindriftssamen mener er så lavt at han må gi opp yrket familien har levd med i generasjoner.

– Jeg hadde sett for meg at datteren min skulle kunne overta. Nå er det slutt, sier han.

Både lagmannsretten og tingretten ga ham medhold i at staten ikke hadde rett til å redusere flokken hans så mye – selv om de mener antall rein i Finnmark må reduseres til et «økologisk bærekraftig nivå» (se faktaboks)

Men for snart ett år siden, tre dager før jul i fjor, falt dommen i Høyesterett. Under dissens fikk staten grønt lys for å iverksette pålegget. Saken vakte oppsikt langt utover Norges grenser, og skapte stor forbitrelse i det samiske samfunnet. Mange mente at de minste reineierne måtte skjermes når reintallet skulle ned.

FN siste håp

Da A-magasinet besøkte Sara på Finnmarksvidda i januar, hadde han ett håp: FNs menneskerettskomité i Genève. I juli, etter en storstilt kronerulling med lotteri, private donasjoner og et tilskudd fra Sametinget, kunne klagen, og permer med dokumenter sendes sørover.

Men i oktober, før FN har behandlet saken, kom et nytt pålegg fra Landbruksdirektoratet, instansen som regulerer reintallet: De viste til den rettskraftige dommen fra Høyesterett og påla Jovsset Ante Sara å være nede på 75 rein innen nyttårsaften.

Sara valgte umiddelbart å be om utsettelse inntil FN hadde sagt sitt. Denne uken kom svaret: Landbruksdirektoratet velger å ikke ta hensyn til FN-prosessen. Dyrene skal være slaktet før nyttår. Ellers vil det dramatiske virkemiddelet tvangsslakting bli tatt i bruk.

Familien til Sara har drevet med rein i generasjoner. Når han nå bare får lov til å eie 75 rein, blir det umulig å overlevere en levevei til den ett år gamle datteren.

Sara har forlatt flokken sin noen dager og er innom Kautokeino for å møte advokaten sin. På telefon sier han at han nå har to valg. Begge like vonde: Å gi opp alt han har bygget opp gjennom åtte år og selge dyrene. Eller stå løpet ut og la staten få tvangsslakte.

– Familien har alltild drevet med rein, dette er tungt for oss alle. Jeg skjønner virkelig ikke at staten ikke kunne ta seg tid til å vente på FN, sier han.

Ønsker likebehandling

Men Landbruksdirektoratet gjør det klart at de har bestemt seg.

– Sara har prøvd saken gjennom hele rettssystemet. Da er det naturlig å iverksette vedtaket, sier avdelingsdirektør Liv Berit Hætta i Landbruksdirektoratet.

Men Norge er jo forpliktet til å følge et vedtak fra kommisjonen. Hvorfor kan dere ikke vente?

– Det er besluttet at reintallet skal reduseres og majoriteten av næringen har innrettet seg etter reinstallsvedtakene. Av hensyn til likebehandlingen, mener vi det er riktig.

– Hva gjør dere hvis FN gir ham medhold?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Nå er klagemulighetene brukt opp og jeg håper han innretter seg etter det. Tvangsslakting vil være siste utvei.

Maret Anne Sara, Jovvset Antes søster, har fått stor internasjonal oppmerksomhet for kunstverkene hun har laget parallelt med brorens kamp i retten. Her henger teppet av 400 reinskaller utenfor Stortinget mens brorens sak pågikk i Høyesterett i fjor.

Sjokkert sametingspresident

Sametinget har hele veien støttet Saras kamp, og sametingspresident Aili Keskitalo reagerer med vantro på vedtaket.

– Jeg er rystet og fryktelig skuffet over at de iverksetter dette mens saken er i behandling hos FN, sier Kesiktalo, som mener maktovergrepet mot den unge familiefaren blir uforholdsmessig stort.

– Med så få rein vil det ha minimale konsekvenser for myndighetene å avvente og vise litt smidighet. Det virker som det har gått stor prestisje i saken.

Kesikitalo mener det er urovekkende at Norge ignorerer internasjonale organer vi som medlem i FN har bidratt til å etablere.

– Som et lite land er vi helt avhengig av samarbeid om folkeretten. Vi bør være de første til å respektere den, sier hun.

5. desember i fjor startet rettssaken mellom Jovsset Ante Sara og staten i Høyesterett. Saken sto om hvorvidt det å slakte ned flokken hans til 75 dyr er i strid med hans rett som urfolk til å utøve sitt tradisjonelle yrke.

Overraskende avgjørelse

Også Jon Gauslaa, leder i Finnmarkskommisjonen, jurist og ekspert på urfolksrett er overrasket over at Norge velger å ikke vente på prosessen i FN-systemet.

– Det dreier seg om få dyr i det store bildet og jeg ser ikke at det er tvingende nødvendig å effektuere vedtaket nå, sier han.

Hvilken status har en uttalelse fra Menneskerettskomiteen i det norske rettssystemet?

– Høyesterett har i en prinsippavgjørelse fra 2008 sagt at en uttalelse fra menneskerettskomiteen vil veie meget tungt også i vår interne rett, sier Gauslaa, som peker på at det vil bli vanskelig for Norge å kritisere andre land for menneskerettsbrudd hvis vi ignorerer en slik avgjørelse.