Situasjonen i Borgarting: Listhaug er bekymret – Høyre lover å ordne opp

En bekymret justisminister Sylvi Listhaug vil gjøre det hun kan for å støtte tiltak i Borgarting. Og Høyre lover penger til ny utrederenhet i Norges største ankedomstol.

«Jeg er selvfølgelig positiv til tiltak som kan effektivisere saksbehandlingen i Borgarting. Internt engasjement og endringsvilje i domstolen vil jeg gjøre det jeg kan for å støtte opp om», skriver Sylvi Listhaug i en e-post til Aftenposten.

«Jeg ser med stor bekymring på den lange saksbehandlingstiden i Borgarting lagmannsrett. At en rettssak blir behandlet innen rimelig tid er helt sentralt».

Det skriver Sylvi Listhaug, justis-, beredskaps- og innvandringsminister (Frp), i et e-postsvar på Aftenpostens spørsmål om ventesituasjonen i Norges største ankedomstol.

Slår alarm om saksbehandlingstiden

Ventetiden før ankesaker kommer opp i Borgarting er urimelig lang, mener lagmannsretten selv. Nå har de slått alarm om konsekvensene. Riksadvokaten kaller situasjonen bekymringsfull. Advokatene kaller den uholdbar.

Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting lagmannsrett, mener konkrete tiltak må til for å få ned saksbehandlingstiden. Hun ønsker blant annet å etablere en utrederenhet i Borgarting etter mønster fra Høyesterett og Gulating.

Den lange saksbehandlingstiden gjør at fristene i økende grad overskrides. Ikke bare med mange måneder, men også med år. Grunnen er mengden innkommende saker.– Den rammer både straffesaker og sivile saker hardt, sier Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting lagmannsrett.

Listhaug er «positiv til tiltak»

Slik svarer Listhaug på spørsmålet om hva hun tenker om en utrederenhet og om hun støtter forslaget fra direktøren i Norges største ankedomstol.

«Jeg er selvfølgelig positiv til tiltak som kan effektivisere saksbehandlingen i Borgarting. Internt engasjement og endringsvilje i domstolen vil jeg gjøre det jeg kan for å støtte opp om», skriver hun.

Listhaug sier domstolenes budsjett for 2018 er styrket og viser samtidig til at det er Domstoladministrasjonen som fordeler ressursene som bevilges til domstolene.

«Konkrete tiltak for å bedre resultatene må Domstoladministrasjonen sammen med den enkelte domstolen ta stilling til», svarer Listhaug i e-posten.

Borgarting lagmannsrett er Norges største ankedomstol og har 70 faste dommerembeter og 45 administrative stillinger. Domstolen har sitt sete i Oslo, og alle ansatte har sin faste arbeidsplass i lagmannsrettens tinghus i Oslo.

Fjærtoft Trondsen mener lovendringer vil bidra til en mer effektiv avvikling av saker:

  • Heving av ankesummen i sivile saker og utvide muligheten til å sile anker i sivile saker.
  • Innføring av silingsadgang også i de mest alvorlige straffesakene med strafferamme over 6 år er også et tiltak det pekes på. I disse sakene er det automatisk ankerett i dag.

«Må vurdere endringer»

Listhaug viser til at departementet nå arbeider med et høringsnotat om endring i tvisteloven og med å følge opp straffeprosessutvalgets forslag til ny straffeprosesslov.

«Noe av de viktige forslagene i høringsnotatet om tvisteloven vil dreie seg om heving av ankesummen og en utvidelse av lagmannsrettens skjønnsmessige adgang til å nekte anker fremmet til behandling i lagmannsretten», skriver hun.

I arbeidet med ny straffeprosesslov sier Listhaug at de må vurdere reglene for hvilke saker som skal henvises til ankebehandling.

Peter Frølich, andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget for Høyre lover penger til en ny utrederenhet i Borgarting lagmannsrett.

Høyre: Skal rydde opp i dette

– Denne situasjonen skal vi rydde opp i, sier Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre, om den lange saksbehandlingstiden i Borgarting.

Han sier arbeidet startet alt i årets justisbudsjett. Og ifølge Frølich kommer det mer. Han støtter forslaget om en utrederenhet, slik Gulating lagmannsrett i Bergen har.

– En egen enhet med utredere har gitt veldig positive resultater der. Dette må Borgarting kopiere og det skal de få midler til, sier Frølich, som sier det jobbes med flere tiltak som vil få ned saksbehandlingstiden.

– Det er uakseptabelt å sette domstolene i en slik situasjon, og jeg forventer at justisministeren lytter til disse kraftige reaksjonene, sier Lene Vågslid, leder i justiskomiteen for Arbeiderpartiet.

Ap: Alvorlig

Lene Vågslid, leder i justiskomiteen på Stortinget, kaller situasjonen i domstolene «alvorlig».

– Det er uakseptabelt å sette domstolene i en slik situasjon, og jeg forventer at justisministeren lytter til disse kraftige reaksjonene. De har en mulighet til å rette opp i revidert statsbudsjett, sier Vågslid.

Hun mener Listhaug også bør merke seg det Riksadvokaten sier.

– Regjeringen sier de er opptatt av offeromsorg, men dette er ikke god offeromsorg. Det er en enorm belastning å gjennomgå en rettssak, og det å måtte vente urimelig lenge som flere må nå er ikke å ta hensyn til ofrene for kriminalitet, sier Vågslid.