Ny rapport: Fire pasienter døde etter tarmkreftoperasjon ved sykehusene på Helgeland. Alvorlige feil bidro i vesentlig grad til dødsfallene.

Tre eksterne eksperter anbefaler nå at tarmkreftpasienter bør opereres ved bare ett sykehus på Helgeland. Og at akuttpasienter sendes videre til større sykehus.

Tre eksterne spesialister konkluderer med at alvorlige avvik fra god medisinsk praksis bidro vesentlig til dødelig forløp hos 2, muligens 3 av 49 opererte pasienter ved Sandnessjøen sykehus.

Tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus ble stengt ned første gang for ett år siden. Den medisinske fagsjefen ved sykehuset reagerte på de høye tallene for dødelighet etter tarmkreftoperasjoner ved sykehuset. De ble lagt frem av Kreftregisteret. Dermed startet bråket som Aftenposten omtalte for første gang i fjor høst.

Dette er saken kort forklart:

Etter at operasjonsvirksomheten ble stengt i januar i fjor, ble tarmkreftoperasjonene midlertidig flyttet fra Sandnessjøen til sykehuset i Mo i Rana. Begge sykehusene opererer pasienter med tarmkreft og er en del av Helgelandssykehuset HF.

Et utvalg ledet av Helse nord RHF kom til Sandnessjøen og gikk gjennom journalene. I løpet av én dag fant de at forholdene for tarmkreftopererte var tilfredsstillende. Uken etter kunne legene i Sandnessjøen fortsette å operere pasienter med tarmkreft.

Men ledelsen ved Helgelandssykehuset ønsket en videre kvalitetskontroll av behandlingen.

De bestilte tre eksterne ekspertrapporter som ble offentliggjort i september i fjor.

To av dem – utarbeidet av eksperter ved St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus (OUS) – viste alvorlige avvik ved operasjonsvirksomheten. Den tredje, fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), konkluderte ikke med alvorlige avvik.

Ekspertene gikk gjennom journaler til opererte pasienter ved de tre sykehusene i perioden 2016-2019, men gjorde dette på litt forskjellig måte.

Nå er ekspertene enige

Rapportene førte til konflikter mellom fagmiljøene på de to sykehusene. De ansatte mente de ikke var blitt hørt, og satte spørsmålstegn ved konklusjonene.

I oktober møttes de tre ekspertene. De ville gå gjennom rapportene på nytt og lage en felles sluttrapport. De tre er professor Rolv-Ole Lindsetmo ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, overlege Tore Stornes ved St. Olavs hospital og professor emeritus Arild Nesbakken, Oslo universitetssykehus.

De tre er nå helt enige om en felles konklusjon:

  • Alvorlige avvik fra god medisinsk praksis bidro vesentlig til dødelig forløp hos 2, muligens 3, av 49 opererte pasienter ved Sandnessjøen sykehus.
  • Det samme gjelder 2 av 105 pasienter ved sykehuset i Mo i Rana.
  • Ekspertene mener at minst 5–6 pasienter fra hvert sykehus burde ha vært henvist til og operert ved sentralsykehus fordi de hadde stor risiko for å utvikle komplikasjoner.

Helgelandssykehuset har brukt lang tid på å gjennomgå sluttrapporten fra de tre ekspertene. Den første versjonen forelå allerede i oktober, den siste like før jul. Sykehuset ønsket en fornyet gjennomgang av forløpet hos i alt 46 pasienter. Dette er gjort i den endelige rapporten.

De skriver også at det ikke synes som om legene ved begge enheter har hatt gode rutiner for melding av unaturlig dødsfall til politiet eller Helsetilsynet. De påpeker også mangel på intern evaluering av pasientforløp med alvorlige komplikasjoner. Dette er også alvorlige avvik fra medisinsk praksis dersom det ikke ble gjort.

Samlet sett mener de at kvaliteten på kreftkirurgien var vesentlig bedre ved Mo i Rana enn i Sandnessjøen i den perioden de har vurdert.

Anbefaler operasjoner ved bare ett sykehus

Ekspertene anbefaler at planlagt kirurgi for tykktarmskreft snarest samles til ett sted på Helgeland. Den bør utføres av tre-fire gastrokirurger som bor på stedet. Det vil gi kontinuitet i oppfølgingen av pasientene.

  • De mener at et samarbeid mellom gastrokirurger med hovedarbeidsplass på to ulike steder, og som møtes på ett sted, er en langt mindre robust løsning.
  • Øyeblikkelig hjelp-pasienter med tarmkreft bør opereres på sentral- eller regionsykehus, ikke lokalt. Det er langt tryggere , mener ekspertene. Pasientene bør straks overføres videre etter at legene har stabilisert dem på lokalsykehuset.

Pasientene opereres nå i Bodø

I fjor høst ble det først bestemt å samle operasjonene fra de to sykehusene midlertidig i Mo i Rana. Men konfliktene mellom fagmiljøene fortsatte.

Styret i Helse nord bestemte derfor at pasienter med tarmkreft midlertidig skulle overføres fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset i Bodø. Slik er det fremdeles.

Statens helsetilsyn har vært på stedlig tilsyn ved Helgelandssykehuset. Resultatet er ennå ikke klart. Rapporten vil
inngå som en del av tilsynssaken.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir skriver at hun og ledergruppen tar saken på aller største alvor.

Hun innrømmer at rapportene viser at de ikke har vært gode nok.

– De tre fagekspertene har gjort en betydelig innsats med rapporten. Den samlede sluttrapporten er en retrospektiv undersøkelse, men som også gir råd om fremtidig virksomhet.

Gunnlaugsdottir skriver videre at de vil følge alle tilbakemeldinger fra Statens helsetilsyn. De vil også fortsette det interne kvalitetsarbeidet for å sikre et tilbud av høy kvalitet til pasientene på Helgeland.