Norge dømt i tre nye barnevernssaker i EMD

Norge ble torsdag dømt i tre nye saker ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). I to av sakene gjelder krenkelsen begrenset samvær etter at barnet er plassert hos fosterforeldre. Den tredje saken gjelder tvangsadopsjon.

Dermed er Norge igjen dømt for å ha krenket retten til familieliv i barnevernssaker.

I to saker er det funnet delvis krenkelse av retten til familieliv. I begge sakene gjelder krenkelsen begrenset samvær etter omsorgsovertagelse.

I den tredje saken, som gjelder tvangsadopsjon, er staten også domfelt for å ha brutt paragraf 8 i menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Dette er i tråd med hvordan vi oppfatter EMDs tilnærming i disse sakene. Det sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten. Han legger til:

– Det første inngrepet – å plassere barnet – blir ikke gjenstand for kritikk, men ytterligere tiltak i form av begrenset samvær blir ansett for å være problematisk og dermed brudd på konvensjonen.