Norge

Omfattende brudd hos barnevernstjeneste i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har funnet lovbrudd i 89 prosent av sakene hos Land barnevernstjeneste. Kommunene vil nå jobbe for å rette opp feilene.

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix
  • NTB

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten. I tilsynet er sakene til 253 barn gjennomgått, og Fylkesmannen har vurdert at det har blitt begått brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene, fremgår det av en pressemelding fra fylkesmannen.

– Dette er hårreisende tall og meget bekymringsfullt fra en etat som er avhengig av sterk integritet og høy faglig kompetanse. Det er likevel bra at vi har et tilsyn som fungerer. Det forventes nå at Land-kommunene følger opp sakene og retter opp lovbruddene, sier Fremskrittspartiets barnevernspolitisk talsperson Morten Wold til NTB.

Tar funn på alvor

Land barnevernstjeneste er et samarbeid mellom Nordre Land kommune og Søndre Land kommune. Nordre Land er vertskommune og utfører oppgavene etter barnevernsloven.

Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.

Dette ble undersøkt i Fylkesmannens tilsyn av barnevernstjenesten i Søndre Land og Nordre Land i Oppland:

* Hvorvidt meldinger til barnevernstjenesten blir forsvarlig vurdert.

* Om plikten til å gi tilbakemelding til melder er ivaretatt på ulike trinn i saksprosessen.

* At det sikres at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse.

* At kommunen sikrer at barnevernstjenesten foretar en forsvarlig vurdering før undersøkelsen konkluderes.

* At kommunen sikrer at det gjennomføres en tilstrekkelig evaluering.

* At kommunen sikrer at det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes.

* Om kommunen sikrer oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet.

* Om kommunen sikrer barns rett til medvirkning i de ulike fasene av saken.

* Om kommunen sikrer råd og veiledning til fosterforeldrene.

(Kilde: Fylkesmannen i Oppland)

Nordre Land skriver på sin hjemmeside at kommunene tar fylkesmannens funn på alvor.

– Disse funnene ligger allerede til grunn for det forbedringsprosjektet som kommunene har igangsatt. Kommunenes fokus er nå å rette opp avvikene, heter det.

Ingen oppfølging

I tilsynet fant Fylkesmannen ut at det er gjennomgående at sakene ikke blir fulgt opp, og at ingen fanger opp at de ikke er fulgt opp. Det blir ikke foretatt prioriteringer av sakene, eller i sakene.

Videre viser tilsynet at alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barnevernstjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker.

Barn har blitt mangelfullt ivaretatt, og kommunen har utvist en passivitet i blant annet saker hvor det har vært begrunnet mistanke om pågående vold og overgrep mot barn, heter det.

Kjente til bruddene

Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med sviktene i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette.

Til tross for gjentatte varslinger er det ifølge rapporten ikke blitt sikret at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har fått nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kommunen ble gjort kjent med Fylkesmannens funn på et «sluttmøte» etter tilsynet i kommunen 30. januar. En foreløpig rapport er nå sendt kommunen, og de er gitt frist på to uker til å gi tilbakemelding på den denne.

Fakta om den interkommunale barnevernstjenesten i kommunene Søndre Land og Nordre Land i Oppland:

* Nordre Land er vertskommune for det interkommunale samarbeidet mellom Søndre Land og Nordre Land.

* I løpet av 2016 hadde 120 barn og unge i Nordre Land og 49 i Søndre Land hjelpetiltak.

* Det er 17 ansatte i barnevernstjenesten.

* Barnevernstjenesten er delt opp i team. Ved tilsynet hadde ikke teamene leder, men tjenesten var organisert med barnevernsleder og fagleder.

* Underveis i tilsynet ble tjenesten omorganisert, og har i dag tre teamledere og barnevernsleder.

* Søndre Land har overført myndighet til Nordre Land til å utføre barnevernsoppgaver. Ifølge kommuneloven innebærer ikke dette at ansvaret overflyttes. Fylkesmannen presiserer at begge kommuner er ansvarlige for at oppgavene utføres forsvarlig og i overensstemmelse med lover og regler.

(Kilde: Fylkesmannen i Oppland)