Generelle vilkår

Generelle vilkår for Aftenpostens rettigheter til stoff (tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk og annet) som leveres Aftenposten for publisering

1. Området

Disse vilkår gjelder for alle typer av redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk – som leveres Aftenposten for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale

Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Aftenpostens rettigheter

Aftenposten overtar retten til å utgi stoffet i alle Aftenpostens publikasjoner.Dette innebærer at stoffet både kan utgis i papirutgave, spesialmagasiner og lignende publikasjoner, med mindre annet er skriftlig avtalt, og legges ut på Aftenpostens nettutgaver, andre elektroniske distribusjonskanaler eller lignende. Bruksretten gjelder altså uavhengig av teknisk plattform og vil også omfatte nye plattformer som utvikles etter denne avtalens inngåelse.

Aftenpostens rettigheter omfatter også utgivelse i andre publikasjoner som Aftenposten har samarbeids-/utvekslingsavtale med. Dette inkluderer søsterpublikasjoner (BT, FVN, SA) og forbrukersamarbeidet Riks i Schibsted med mindre annet er avtalt. Bruksretten gjelder også eget markedsmateriell.

Aftenpostens gis også rett til å arkivere og utgi stoffet i elektronisk form fra Aftenpostens elektroniske redaksjonsarkiv eller fra andre databaser som Aftenposten har avtale med, også mot vederlag. Aftenposten har rett til å lage de eksemplarer (elektroniske og trykte) som er nødvendige for å nyttiggjøre seg rettighetene.

3. Endringer i materiale

Aftenposten gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Ansvar

Aftenposten forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Aftenposten uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Aftenposten lider som følge av manglende rettigheter.

5. Honorering

En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. Debattinnlegg honoreres normalt ikke.

Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Aftenpostens rettigheter etter disse vilkår.