Anders Behring Breivik varsler nytt søksmål mot staten - vil tvinge frem slutt på isolasjonen

22. juli-terroristen har sittet ti år i isolasjon i forvaring. Det er brudd på rettighetene han har som menneske, mener han. Nå vil han tvinge frem endringer.

– Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i 2017.

I 2012 ble Anders Behring Breivik dømt for terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. På få timer drepte han 77 mennesker. Han fikk lovens strengeste straff den gang: forvaring i 21 år.

Siden da har han sittet isolert. Han har ikke deltatt i noe fellesskap med noen andre innsatte. Nødvendig, mener staten. Umenneskelig behandling og i strid med menneskerettighetene, mener 43-åringen.

Nå vil han, på nytt, gå rettens vei dersom det ikke kommer umiddelbare lettelser i soningen som bryter isolasjonen. Det kommer frem i et prosessvarsel sendt fra Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik torsdag.

Det er staten ved Justis- og beredskapsdepartementet som saksøkes siden Kriminalomsorgen ligger under dem. Departementet opplyser til Aftenposten at det tar varselet til etterretning.

Øystein Storrvik sammen med Behring Breivik i retten i januar da terroristen begjærte seg løslatt på prøve.

Breivik vil på nytt få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på menneskerettighetene. Han mener den lange isolasjonen er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3. Den slår fast at ingen må bli utsatt for «tortur» eller «umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

Samtidig hevder han at restriksjonene på kontakt med omverden innebærer en krenkelse av artikkel 8. Den slår fast at enhver har rett til privatliv og familieliv.

Øystein Storrvik, prosessfullmektig for Breivik i retten i januar da terroristen ville løslates på prøve.

– Ingen bedring i nytt fengsel

De siste åtte årene har Breivik sonet i Telemark fengsel i Skien. Han har sittet isolert fra alle andre i fengselet innerst i en gang i en avdeling.

Gangen var skilt av med en gitterport. Bak den har han disponert tre fengselsceller på rundt 10,5 kvadratmeter hver.

I vår ble terroristen flyttet til Ringerike fengsel. Der sitter han alene på en egen avdeling. Han er fortsatt underlagt det strengeste regimet norske fengsler kan bruke. Det heter «særlig høy sikkerhet».

Ifølge Storrvik har fengselsbyttet ikke hjulpet stort, selv om de hadde håpet det.

Breivik soner her på Ringerike fengsel ved Tyrifjorden. Fengselet ligger noen lange steinkast fra Utøya der han drepte 69 mennesker i 2011.

Han har fått mer fysisk plass og mer aktiviteter med betjenter. Men han deltar ikke i fellesskap eller andre tiltak som vil avhjelpe isolasjonen han er underlagt, mener Storrvik.

– Vi hadde håpet at han i de omgivelsene også kunne begynne å ha kontakt med andre mennesker enn fengselsbetjenter og den ene besøksoffiseren han har. Mer meningsfull kontakt, sier Storrvik.

I 2016 ga tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic Breivik delvis medhold i at isolasjonen hans var brudd på menneskerettighetene. Saken ble anket av staten.

Tapte i 2017

Også i 2016 gikk Breivik til sivilt søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene. Da hadde han sittet 4,5 år i isolasjon. Og Oslo tingrett ga terroristen delvis medhold i at soningsforholdene hans representerer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3.

Saken ble anket av staten og et år senere, 1. mars 2017 var Borgarting lagmannsrett aldri i tvil i sin dom. Soningsforholdene til Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene.

I ankesaken i 2017 hadde staten toppet laget og regjeringsadvokaten selv, Fredrik Sejersted, tok på statens side i rettssalen. Her sammen med Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik

Sejersted: Tar dette til etterretning

Dommen slår fast at Behring Breivik tapte saken fullstendig.

Ja, utelukkelse fra fellesskap innebærer en «betydelig psykisk belastning som kan påføre den innsatte skade», men nei, det er ikke er klare indikasjoner på at Behring Breivik er påført isolasjonsskader under soningen, konkluderer dommerne.

Det var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som førte ankesaken for staten i 2017. Han sier dette om varselet om nytt søksmål nå.

– Vi tar dette til etterretning, og prosessvarselet vil bli behandlet på vanlig måte, sier Sejersted.

– Fremdeles ikke noen fremgang

Breivik anket til Høyesterett, men den ble nektet fremmet. I sitt nye prosesskriv bruker Storrvik likevel mye plass på vurderingene Høyesterett gjorde da de nektet å slippe anken inn.

I 2017 hadde Breivik sittet isolert i seks år. Da uttalte Norges øverste domstol at dette er «ekstraordinært lenge».

Storrvik mener Høyesterett allerede i 2017 mente at man var i grenseland for hva som kan anses som akseptable soningsforhold.

«I dag, over fem år etter Høyesteretts uttalelse, er det fremdeles ikke noen fremgang med tanke på å gi Brevik mulighet til å delta i fellesskap for å få vanlig, meningsfylt menneskelig omgang.», skriver han i varselet om søksmål.

– Det er fem år siden avgjørelsen i Høyesterett. Det har ikke vært noe progresjon i soningen rundt meningsfull kontakt med andre mennesker, sier Storrvik til Aftenposten.

Dommerne i Telemark tingrett mente i januar at Breivik voldsrisikoen til terrroristen i dag er den samme som i 2012 da forvaringsdommen mot ham ble avsagt i Oslo tingrett.

– Lik i dag som i 2012

I 2017 mente Høyesterett at risikoen for alvorlig og uopprettelig psykisk «overlast» ved så lang isolasjon fra vanlig, meningsfylt menneskelig omgang var «meget betydelig»

Storrvik mener Breivik nå har vært underlagt samme regime i over elleve år uten lettelser som kan bøte på den risikoen Høyesterett peker på.

Derfor mener han grensen for hva som kan rettferdiggjøres under menneskerettighetene nå er overskredet.

Kriminalomsorgen og staten har hele tiden ment at Breivik alltid har vært, og fortsatt representerer, en uvanlig høy risiko for svært alvorlige hendelser. Det er sikkerheten som har gjort at isolasjonen er nødvendig, har de ment.

Da Breivik begjærte seg prøveløslatt i januar i år, sa Telemark tingrett at voldsrisikoen for Breivik er «kvalifisert og reell og den samme i dag som da dom på forvaring ble avsagt i august 2012.»