Norge

KRL-faget bryter med menneskerettighetene

KRL-faget bryter med menneskerettighetene, mener menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Domstolen kom til sin avgjørelse om at faget strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjonen med ni mot åtte stemmer. Dette er en seier for foreldrene som gikk til sak mot staten fordi de opplevde kristendomsfaget som en krenkelse av deres livssyn.

– Dette er en svært gledelig dag, sier generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund. Hun sier at KRL-faget nå må forandres for å være i tråd med menneskerettighetene.

Formålsparagrafen

Dommen legger vekt på at den norske skolen har en kristen formålsparagraf og at kristendommen har en svært dominerende stilling. Derfor er det vanskelig å ivareta livssynsminoritetenes rettigheter med et felles fag.

Striden om fritaksretten for faget Kristendomskunnskap med religions— og livssynsorientering har versert for norske og internasjonale domstoler i ti år. Skoleelevene som protesterte mot obligatorisk kristendomsundervisning er blitt voksne, men saken er prinsipielt viktig for Human-Etisk Forbund (HEF).

Sju familier gikk til sak mot staten for å få fullt fritak. De tapte i byretten, lagmannsretten og Høyesterett.

Fire av familiene anket videre til FNs menneskerettighetskomité, tre anket til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Vant fram

FNs menneskerettighetskomité slo i 2004 fast at fritaksordningen strider mot menneskerettighetene.

HEF mener innføringen av KRL var det største livssynspolitiske tilbakeslaget i nyere tid. Staten innførte et fag med begrenset adgang til fritak uten å endre skolens kristne formålsparagraf og uten å endre tradisjonen med å formidle majoritetens livssyn, mener organisasjonen.