Skal slippe mange leger

Helse-og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vurderer en ny ordning for å sikre at de aller sykeste slipper å møte 37 leger, slik Per Fugelli gjorde.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen (Ap) ble grepet av Per Fugellis sykehushistorie.

Les også :

Statsråden har lyttet grundig til Per Fugellis opplevelse på norske sykehus, slik han beskrev den i en kronikk i Aftenposten. Hun mener sykehusene må sørge for at pasienten slipper å møte mange leger når de er alvorlig syke.

— Fugellis budskap er mer verd enn mange høringsuttalelser. Som kreftpasient og lege har han god innsikt i det han skriver om, sier statsråden.

Hun presiserer at det er en veldig stor belastning for dem som er langvarig og alvorlig syke å måtte forholde seg til flere forskjellige leger.

Skjerper inn

Pasienter har i ti år hatt rett til én pasientansvarlig lege. Nå vil statsråden innskjerpe for samtlige helseforetak at alvorlig syke pasienter får denne retten. Hun ser alvorlig på at mange sykehus har neglisjert dette.

Som pårørende vet Anne-Grete Strøm-Erichsen at ordningen med én pasientansvarlig lege fungerer noen steder. Men hun erkjenner at det ikke er slik alle steder.

— Det er åpenbart at dette ikke fungerer mange steder til tross for at det er nedfelt i lovverket. Det er gjerne de nære ting vi ikke lykkes med på sykehusene, sier hun.

Helse-og omsorgsministeren mener legene må se at dette er deres oppgave, og at de må ta det på alvor. Men hun mener det også er et ledelses- og organisatorisk ansvar.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå å etablere en pasientkoordinator som skal følge alvorlig syke pasienter, slik at de har én person de kan henvende seg på sykehuset. I dag har alle pasienter, fra blindtarmpasienter til alvorlige kreftsyke, samme rett. Statsråden mener at det er de sykeste som har størst behov for dette. Derfor varsler hun endringer.

Statsråden forteller at det er foreslått at denne koordinatoren ikke nødvendigvis er lege, men også kan være fysioterapeut eller sykepleier.

— Men det naturlige er nok at dette bør være en lege, fastslår hun.

Fallitterklæring

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) synes det er en fallitterklæring dersom dagens ordning med pasientansvarlig lege tas bort.

— I mange sammenhenger og debatter har ordningen vært nevnt som svært viktig for pasientene. Det vi bør få vite, er hvorfor den ikke fungerer, og hva som kan gjøres annerledes for at pasienter skal oppleve trygghet og kontinuitet i behandlingen. Dette er nok et eksempel på at vårt sykehussystem kommer til kort når det gjelder logistikk til beste for pasientene, sier Dåvøy.

Krf-politikeren mener pasienten har behov for å bli fulgt sammenhengende av én person.

— Dersom ikke legene kan gjøre dette, noe jeg betviler, kan ordningen gjennomføres ved at hver pasient i sykehuset får en ansvarlig sykepleier. Det må være et ledelsesansvar å få dette gjort, når pasienter så sterkt trenger det. Jeg vil utfordre sykehusene til å klare dette, sier hun.