Fagforbundet krever høring om milliardprosjektet Akson

Fagorganisasjonen representerer mange av helsearbeiderne som skal bruke det planlagte datasystemet for kommunene.

Trond Finstad i Fagforbundet.

Vedtaket ble fattet på Fagforbundets landsstyremøte, skriver Dagens Medisin.

En høring er en ordning for innhenting av synspunkter og opplysninger i forbindelse med behandlingen av saker i det offentlige. Disse gir berørte og aktører med spesiell kunnskap anledning til å uttale seg før beslutninger tas.

Fagforbundets ledelse reagerer på at direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse har gitt uttrykk for at alt helsepersonell i kommunene, unntatt fastlegene, støtter milliardprosjektet Akson og vil gå videre med arbeidet.

– Hun nevnte spesifikt 37.000 sykepleiere og 27.000 helsefagarbeidere. Fagforbundet, som har omkring 400.000 medlemmer, er meget skeptiske til Akson. Dette har vi også gjort et landsstyrevedtak på, sier Trond Finstad, representant i Fagforbundets politiske ledelse, til fagtidsskriftet.

Akson skal gi inntil 291 kommuner et nytt, felles journalsystem og en samhandlingsløsning. Dette skal gjøre at fastleger, legevakt, helsestasjoner og hjemmetjeneste kan bruke samme pasientjournal.

Fagforbundet mener at det er viktig at høringsprosessen belyser «kommunenes økonomiske risiko» ved å delta i prosjektet.

Sykepleierforbundet og rundt 180 kommuner er blant dem som har stilt seg bak arbeidet. Legeforeningen, IT-fagfolk, opposisjonspolitikere og forskningsmiljøer innen e-helse er blant kritikere.

– Den skisserte løsningen har blitt omfattende, dyr og tidkrevende. Risikoen knyttet til prosjektet er stor, fordi det skal benyttes ett system og én leverandør. Totalprisen på 22 milliarder er høy, særlig fordi gevinsten er uklar og ligger hele ti år fram i tid. Derfor er det helt nødvendig at prosjektet kvalitetssikres gjennom en grundig offentlig høring, sier Finstad.

Det har vært rettet kritikk mot at regjeringen ikke har sendt Akson-prosjektet på høring, noe Dagens Medisin har omtalt at kan være et brudd på utredningsinstruksen.

Helseminister Bent Høie har forklart dette med at det er opp til kommunene å vurdere om prosjektet er godt nok belyst, siden det er kommunene som skal anskaffe systemet staten har utredet og nå planlegger.