Vindmøllene på Øyfjellet står midt i et reindriftsområde. Nå skal retten vurdere lovligheten.

I mai skal nok en konflikt om vindkraft i reindriftsområder opp for retten. Jusprofessor kaller det «svært kritikkverdig» at konsesjoner blir gitt før man vet om de er gyldige.

De 72 vindmøllene på Øyfjellet i Nordland dekker et stort område, som blant annet brukes til å flytte rein fra sommerbeite til vinterbeite.

For snart to år siden konkluderte Høyesterett med at regjeringen brøt samenes menneskerettigheter da de ga konsesjon til å bygge ut vindkraft i reinbeiteområdet på Fosen i Trøndelag.

Med dagens situasjon kan det bli gitt konsesjon til utbyggingsprosjekter som senere kan kjennes ugyldig av domstolene.

I mai skal reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke møte utbyggeren Øyfjellet Wind i tingretten. Reindriverne vil argumentere for at vindmøllene strider mot deres lovfestede rett til kulturutøvelse.

Om de får medhold, vil den i utgangspunktet gyldige konsesjonen om å bygge vindmøllene, bli ugyldiggjort.

Det er en svært kritikkverdig situasjon at man har et lovverk hvor man kan gi en tillatelse som man ikke vet helt om stemmer.

Det sier jusprofessor Øyvind Ravna ved UiT Norges arktiske universitet. Han viser til at lovgivningen i dag åpner for å gi såkalt forhåndstiltredelse, før det er tatt stilling til lovligheten av inngrepet.

Ravna mener det er veldig mange likheter mellom Fosen-saken og Øyfjellet-saken.

– Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om hva som potensielt vil bli utfallet av saken, men etter min vurdering er inngrepet på Øyfjellet minst like omfattende, kanskje mer omfattende, enn i Fosen-saken.

Han ledet tidligere det såkalte Reindriftslovutvalget. Det foreslo å endre lovverket for konsesjoner, slik at man slipper situasjoner hvor tillatelser som blir gitt, siden trekkes tilbake.

Jusprofessor Øyvind Ravna ledet Reindriftslovutvalget. Det foreslo å endre lovverket for konsesjoner, slik at alle utbygginger må gjennom en rettsrunde før byggeprosessen starter.

– Helt parallelle trekk

Torstein Appfjell er leder i reinbeitedistrikt Jillen-Njaark. Han forteller at distriktet har protestert mot vindmølleutbyggingen på Øyfjellet i flere år.

I 2020 krevde de at arbeidet med vindmøllene skulle stanses gjennom såkalt midlertidig forføyning. Dette kravet ble avslått av Oslo tingrett.

Vindkraftanlegget gjør det blant annet vanskelig å flytte reinen fra sommerbeite til vinterbeite, sier Appfjell. Han mener konflikten ligner på den i Fosen-saken.

– Det er klart parallell mellom sakene, sier Appfjell.

– Det skulle vært avklart på forhånd om konsesjonen var gyldig, og hvilke konsekvenser byggingen har for reindriftsnæringen.

Når konsesjonen om utbygging på Øyfjellet skal vurderes av tingretten i mai, kommer reindistriktet til å bruke Fosen-dommen i argumentasjonen.

Reinbeitedistriktets advokat Pål Gude Gudesen bekrefter at de ønsker at reinbeitedistriktet på Øyfjellet «tilbakeføres». Altså at vindmøllene tas ned.

– Dersom ikke vernet av minoriteten er «absolutt», vil det aldri være noen realitet i vernet – da vil det alltid være større økonomiske interesser som truer minoritetens interesse, sier Gudesen.

Ikke nødvendigvis likt Fosen-saken

Olje- og energidepartementet er partshjelp for vindkraftverket i saken.

Departementet mener i likhet med reindriverne at Fosen-dommen kommer til å bli relevant i den kommende rettssaken. Det skriver kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen i en e-post til Aftenposten.

Departementet mener likevel at sakene ikke nødvendigvis er like. Foreløpig vil de ikke si noe mer om hvordan de vil argumentere for at konsesjonen fra 2016 er gyldig.

– I og med at saken skal behandles av domstolene, mener departementet det ikke er riktig å kommentere saken ytterligere nå utover at det handler om at staten vil delta når retten skal prøve gyldigheten av det konsesjonsvedtaket som ble gitt av Olje- og energidepartementet i 2016.

– Veldig ulikt diskusjonene rundt Fosen

– Vi kommenterer ikke Fosen-dommen spesielt. Men det er betydelige forskjeller mellom disse sakene. Prosjektene i Fosen ligger innenfor vinterbeitesoner, mens diskusjonen om Øyfjellet har handlet om flytting av rein til og fra et begrenset vinterbeiteområde som ligger utenfor prosjektområdet.

Det skriver kommunikasjonssjef i Eolus Vind, Karin Wittsell Heydl i en e-post til Aftenposten.

Ifølge Heydl har reinbeitedistriktet, Sametinget og alle andre relevante aktører har også vært konsultert flere ganger under konsesjonsbehandlingen.

– Det ble inngått to avtaler om avbøtende tiltak for byggefasen. Dessverre har ikke partene klart å bli enige om driftsfasen.

Ifølge Heydl jobbes det nå med å få på plass flere tlitak i området, basert på konsultasjoner med reindriften.