Norge

Flere barn lever i familier med vedvarende lav inntekt: – En nasjonal skam, mener ordfører Marianne Borgen

Ordføreren mener regjeringen bidrar til de økte forskjellene.

– Dette er en krise regjeringen ignorerer, sier ordfører Marianne Borgen.
  • Vilde Bratland Hansen
    Vilde Bratland Hansen
    Journalist

Torsdag kom de nye tallene om barn i lavinntektsfamilier fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Årets tall, som er basert på data innhentet i 2017, viser en svak økning i andel barn i familier med vedvarende lavinntekt i over 60 prosent av landets kommuner.
I 2017 levde 10,7 prosent eller 105.538 barn på landsbasis i familier med vedvarende lav inntekt. Tallet representerer en økning på 0,4 prosentpoeng fra året før: I 2016 levde 101.000 barn i familier med vedvarende lav inntekt.

Tallene skremmer Oslo-ordfører Marianne Borgen.

– Det er en nasjonal skam og demokratisk problem, sier hun.

Borgen mener at de økte forskjellene fører til utenforskap, dårlig helse og vanskelige oppvekstforhold for den enkelte familie. Hun er også redd for at de økende forskjellene vil svekke samfunnet som helhet, og frykter tilliten vil rakne og skape utrygge samfunn dersom utviklingen fortsetter.

Nå vil hun at regjeringen skal ta tak.

Les også

Om lag en av tre barn som lever i fattigdom, bor i en av Norges største byer

– En krise regjeringen ignorerer

– Dette er en krise regjeringen ignorerer. Ved å gi skattelette til de rikeste, og ved å kutte stønader til de fattigste, bidrar de til økte forskjeller, sier hun.

Borgen mener regjeringen kunne gjennomført en rekke tiltak for å hindre den negative utviklingen. Hun nevner eksempler som økt barnetrygd, økt bostøtte, gratis skolemat og styrking av områdeløftene.

Hun tror på spesielle, raske tiltak mot barna og viser til hvordan Oslo byråd har innført gratis aktivitetsskole til alle førsteklassinger - et tiltak som har ført til at langt flere barn deltar i skolefritidsordningen.

– Alle barn bør ha muligheten til å ta del i viktige fellesskap der de kan bygge vennskap og tillit. Å bli ekskludert fra viktige fellesskap, kan resulterte i en følelse av ikke å være bra nok, sier hun.

På spørsmål om hva hun tenker om at Oslo er kommunen med nest høyest andel barn av familier med lav inntekt, erkjenner ordføreren erkjenner at byrådet har en jobb å gjøre i årene som kommer. Hun mener at hovedendringen må skje som et resultat av samspill mellom nasjonale myndigheter og kommunene:

– Vi må jobbe mer med dette, men vi kan ikke ha en regjering som jobber mot oss, avslutter hun.

Viktig satsningsområde for KrF

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier han deler Borgens bekymring for at tallene går feil vei.

– Derfor er nettopp dette en av de viktigste satsningene for KrF, sier han.

Han viser til at KrF i regjering har fått økt barnetrygden for første gang på 20 år, og at den skal økes med 7200 kroner for de minste barna. Han understreker også at regjeringen har tredoblet tilskuddsordningen for fritids- og ferieaktiviteter fra 2014 til rundt 300 millioner kroner.

– Samtidig skal vi innføre et fritidskort for de barna som er eldre – slik at de kan få et kontantbeløp som kan benyttes til å delta i organisert fritidsaktivitet. Dette er et viktig grep for å sikre at alle barn blir inkludert og får like muligheter.

KrF i Oslo går til valg på et fritidskort på 5000 kroner til alle barn mellom 6-18 år, skriver Ropstad i en epost via sin kommunikasjonsrådgiver.

Han understreker at Norge er blant landene i verden med lavest inntektsulikhet.

– Regjeringen vil fortsette å føre en politikk for å bevare et samfunn med små forskjeller, som sikrer trygghet for velferd og muligheter for alle.
Han mener videre at det viktigste vi kan gjøre for å motvirke ulikhet, er å få flere i jobb, bedre integreringen og øke kompetansen til befolkningen gjennom utdanning.

Vil innføre fritidskort

Årets statistikk viser at om lag ett av tre barn som lever i lavinntektsfamilier, bor i en av Norges største byer. Tallene viser også at graden av fattigdom varierer fra bydel til bydel, og mellom delbydelene i hovedstaden.
Marit Kristine Vea, annenkandidat for Venstre i Oslo, ser også med stor bekymring på tallene som nå er blitt presentert.

– Disse tallene viser at vi overhodet ikke er i mål med å bekjempe barnefattigdom og gi alle barn like muligheter i livet, sier hun.

Hun sier Oslo Venstre vil innføre fritidskort på 5000 kroner i året til alle barn i Oslo mellom 12 og 18 år, som kan brukes til kontingent på fritidsaktiviteter. Slik vil partiet sikre at alle får mulighet til å delta.

Partiet vil også sammen med de andre borgerlige partiene innføre gratis aktivitetsskole (Aks) til alle barn av familier med en samlet inntekt under én million kroner, uansett hvor de bor i byen.

Les også

Den ene familien har gratis Aks i dag, den andre har det ikke. Vinner de borgerlige valget i Oslo, blir det motsatt.

Vea mener det ikke er noen grunn til at velstående familier i Groruddalen skal få et billigere tilbud til barna sine enn lavinntektsfamilier på Smestad, slik ordningen er i dag.

– Det er ikke noe bedre å være fattig på Frogner enn på Stovner, sier hun.

Saida Begum, Ordførerkandidat for Oslo Høyre.

– Må ta tak i årsaken til problemet

Saida Begum, Ordførerkandidat for Oslo Høyre har selv vokst opp på Holmen, delbydelen der færrest barn ifølge statistikken lever i lavinntektsfamilier i dag.

Hun mener at politikerne også må våge å ta tak i årsaken til at mange familier har lav inntekt: utdannelse og arbeidstilknytning.

– Vi må forbedre introduksjonsprogrammet slik at man ser på norskferdigheter og ikke antall timer med språkundervisning, sier hun.

Les også

  1. Den ene familien har gratis Aks i dag, den andre har det ikke. Vinner de borgerlige valget i Oslo, blir det motsatt.

  2. Borgerlig enighet: Vil at familier som tjener under 1 million skal få gratis aktivitetsskole

  3. Om lag en av tre barn som lever i fattigdom, bor i en av Norges største byer