Norge

Regjeringen får kritikk for forslag om nedleggelse av abort-nemnder

– Dette vil kunne føre til at en sårbar gruppe får et dårligere tilbud, særlig i de nordligste fylkene, sier Maria Røsok, daglig leder i Sex og samfunn.

  • Shaghayegh Yousefi

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om endring til abortforskriften på høring. Der ligger et forslag om å legge til rette for at de regionale helseforetakene skal kunne redusere antall primærnemnder.

Les også: Alle får abort når noe er galt.

Selve forslaget innebærer at kravet om at sykehus som utfører aborter etter tolvte uke skal ha en nemnd erstattes med et krav om at det skal være minst én abortnemnd i hver helseregion.

Det er betydelige forskjeller i praksis i primærnemndene rundt om i landet.

– Bakgrunnen for forslaget er at vi ser store forskjeller i praksis mellom primærnemndene, blant annet i hvordan de tilrettelegger for å snakke med kvinnene. Mange nemnder behandler færre enn ti søknader hvert år. Den foreslåtte endringene med færre primærnemnder vil gi bedre kvalitet og lik praksis. Færre nemnder betyr ikke at kvinnen nødvendigvis må reise langt, vi vil legge til rette for at hun kan reise til nærmeste sykehus og være i kontakt med primærnemnda ved hjelp av videosamtale, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagens Medisin.

Delte meninger

Det er sendt inn totalt 32 høringssvar, blant annet fra flere sykehus og interesseorganisasjoner. Blant disse er det delte meninger.

En av organisasjonene som har uttalt seg negativt er Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

– I utgangspunktet er Sex og samfunn for å endre grensen for selvbestemt abort til 18 uker, da vil nemndproblematikken gjelde færre. Men når det først er nemnd, så er det viktig å øke kvaliteten på disse.

Hun mener lange reisedistanser kan være problematisk.

– Enkelte må kanskje ta fri fra jobben for å reise. Dette forslaget vil treffe de som er mest sårbare, har dårligst råd eller som ønsker å holde svangerskapsavbruddet skjult, sier Røsok i Sex og samfunn.

Hun mener det må være mulig å gjennomføre kompetansehevingstiltak for nemndene slik de er i dag.

Amathea: «Kvinnefiendtlig»

Også stiftelsen Amathea som tilbyr rådgivning ved uplanlagte graviditeter mener forslaget er problematisk.

«Forslaget til en endring i §11 første ledd som innebærer at det ikke er krav om primærnemnd ved alle sykehus som utfører svangerskapsavbrudd etter tolvte svangerskaps uke er et kvinne-fiendtlig forslag. Dette vil gi et dårligere tilbud til de abortsøkende kvinnene, og kan i verste tilfelle oppleves som stigmatiserende. Kvinnen i distrikts-Norge, og da særlig i de nordligste delene av landet, vil bli hardest rammet. Terskelen for å søke senabort er for mange kvinner allerede høy, og vil sannsynligvis bli enda høyere dersom man må reise over en lengre strekning for å møte nemnda».

Uenighet blant sykehusene

Også flere av landets sykehus har kommet med høringsuttalelser. Også her er det delte meninger.

Sørlandet sykehus mener forslaget er godt, og vil «bedre kvaliteten på nemndarbeidet og føre til større likebehandling for abortsøkende i landet.»

Helse Førde mener at forslaget vil føre til «redusert tilgang og lenger reiseveg».

Flere sykehus har ingen innvendinger til høringsforslaget.

Les mer om

  1. Abort
  2. Helse- og omsorgsdepartementet
  3. Senabort