Bruk av rusmidler og røyk synker drastisk blant norsk ungdom

Andelen ungdom som har prøvd alkohol har sunket betydelig. Fokuset på et sunnere liv har likevel ført til en økning av psykiske plager, ifølge forsker.

Norske 15 og 16-åringer drikker langt mindre enn det deres jevnaldrende gjorde i 1999.
  • NTB

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet har sett på bruken av rus og tobakk blant norske 15 og 16-åringer de siste par tiårene. Funnene viser tydelig at dagens ungdom i den aldersgruppen både drikker og røyker mindre enn det deres jevnaldrende gjorde i 1999.

Andelen ungdommer som sa de hadde drukket alkohol de siste 12 månedene er redusert fra 78 prosent i 1999 til 49 prosent i 2015. Andelen som oppga alkoholbruk de siste 30 dagene er redusert fra 55 prosent til 24 prosent i samme tidsrom.

– At ungdom i større grad utsetter alkoholbruken er viktig fordi de i den alderen ikke er like mentalt modne til å håndtere rus, og er sårbare for konsekvensene av risikofylt drikking. At unge nå drikker mindre, og mindre risikofylt, enn tidligere er derfor positivt, sier forskeren Elin Bye, som er rapportens forfatter.

Rapporten er en del av en større europeisk undersøkelse i regi av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. Norsk ungdom kommer svært godt ut i europeisk sammenheng, og ligger konsekvent lavt på rusbruk.

Forskjeller mellom jenter og gutter

Pilene peker like kraftig nedover når ungdom blir spurt om røyking. Der 70 prosent svarte at de har prøvd røyk i 1999, svarte kun 29 prosent det samme i 2015.

– Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse, sier Bye.

Cannabisbruken har også sunket fra 12 prosent i 1999 til 6,5 prosent i 2015. Gutter svarer i større grad enn jenter at de har prøvd alkohol, røyk eller cannabis, men forskjellen er marginal. Rapporten viser at det kun er på røyking gutter gjengir langt høyere bruk enn jenter.

Forventningspresset

Forskeren tror trenden delvis skyldes at ungdom nå er mer hjemmekjære, og har byttet ut de sene kveldene på gatehjørnene med lange kvelder på sosiale medier. Dagens foreldre har også bedre kontroll på hvem barna er sammen med og hvor de er, ifølge Bye.

Forskeren viser til flere undersøkelser som tyder på at dagens ungdom er mer opptatt av kropp, helse, trening og skolearbeid. Ungdom bytter i større grad drikkepresset ut med positive sunnhetsidealer. Bye mener likevel et paradoks kan komme ut av sunnhetstrenden, nemlig at «generasjon prestasjon» blir «generasjon depresjon».

– Det som har blitt påpekt i andre undersøkelser er at der negativ atferd, alkoholbruk og kriminalitet går ned blant ungdom, øker det psykiske presset i takt. Norsk ungdom lider av psykiske plager i større grad enn tidligere, og det skyldes delvis et større press i forhold til utdanning, fremtidsplaner, utseende, trening og andre forventninger, sier Bye.