Prisen for Senterpartiets forsvar blir høy. Svært høy.

Sp vil ha et forsvar som «kan forsvare norsk territorium». Hvor mange milliarder kroner det vil koste, kan ikke partiet gi noe klart svar på.

Stortinget har vedtatt å flytte norske overvåkingsfly fra Andøya flystasjon (her avbildet i 2015) til Evenes. Sp vil omgjøre vedtaket. Det vil ifølge Forsvaret kreve en engangsinvestering på 3,5 mrd. og 200 millioner ekstra hvert år.

– Vi kan ikke se at det er mulig å skape et flertall for et forsvar som er sterkt nok i våre øyne.

Det var beskjeden fra Liv Signe Navarsete da Senterpartiet i november i fjor trakk seg fra forhandlingene på Stortinget om en plan for fremtidens forsvar av Norge.

Foran årets valg har Sp pekt ut Forsvaret som ett viktig satsingsområde.

Vil forsvare norsk territorium

I flere år har Sp gått lenger enn andre partier i konkrete krav om et sterkere norsk forsvar. Partiet har ved flere anledninger brukt følgende formulering om hva de vil ha: Et forsvar som er rustet for sin hovedoppgave – å forsvare norsk territorium.

Betyr det at Sp ønsker et forsvar som Finland har, som på egen hånd skal være i stand til å forsvare landet?

Så langt vil ikke partiet ifølge Navarsete gå.

– Men vi vil ha et nasjonalt forsvar, et forsvar som gjør at vi kan stå i en krise eller krig til vi får hjelp av Nato, sier hun.

Få andre partier slår fast at de vil ha et forsvar som kan «forsvare norsk territorium.» Ap har f.eks. en mindre konkret formulering om at «Forsvaret skal ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og forebygge krig og konflikt».

Høyre slår fast at partiet «vil videreutvikle et forsvar som sikrer Norges suverenitet, interesser og handlefrihet. Norge ivaretar Natos tilstedeværelse i nordområdene, og Nato sørger for Norges sikkerhet».

Liv Signe Navarsete har i mange år vært Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne. Nå kan hun igjen havne i regjering.

Dette er Forsvaret Sp vil ha

Ut fra uttalelser og formuleringer i partiprogrammet, går Sp inn for å:

 • Forsterke Forsvaret slik at det er rustet for å forsvare norsk territorium.
 • Forsterke spesielt Hæren og Heimevernet med moderne utstyr, våpen og godt trent personell.
 • Opprette en brigade med soldater i Sør-Norge.
 • Ha langt flere norske ungdommer inn til førstegangstjeneste. Mange av disse skal kun gjennomføre et halvt års tjeneste, som forberedelse til Heimevernet.
 • Opprettholde baser som Stortinget har vedtatt å legge ned. De vil beholde Andøya flystasjon og drive den i tillegg til nye Evenes flystasjon.
 • Øke Heimevernet fra 40.000 til 50.000 soldater.
 • Gjenopprette egen utdanning for Heimevernet.
 • Bygge opp igjen Sjøheimevernet som ble lagt ned for noen år siden.
 • Skaffe «egnede» helikoptre til Hæren og til Kystvakten.
Sp ønsker flere soldater i Heimevernet enn de andre partiene har foreslått: 50.000.

Må plusse på med milliarder

I statsbudsjettet for 2021 har Forsvaret 65,6 mrd. til rådighet. Så hva vil Sps forsvar koste?

Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret tok utgangspunkt i en anbefaling fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

I sitt fagmilitære råd la han frem fire nivåer for Forsvaret som politikerne kunne velge mellom. Selv konstaterte han at kun det høyeste nivået ville være godt nok til å takle fremtidens sikkerhetsutfordringer.

Dette nivået, som han kalte alternativ A, krever at forsvarsbudsjettet i 2028 ligger 25 mrd. over budsjettet i 2019.

Det laveste nivået, alternativ D, ville kreve 12 ekstra mrd.

Andøya alene koster mye

Aftenposten har bedt Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, Luftforsvaret, Heimevernet, Cyberforsvaret og Forsvaret sentralt om å beskrive hva Sp-forsvaret vil koste.

I et fellessvar oppgir Forsvarsdepartementet (FD), som i dag ledes av Høyres Frank Bakke-Jensen, følgende tall. Summene oppgis med litt ulik tidshorisont:

 • Det vil koste 3,5 mrd. bare i en engangsinvestering å beholde Andøya som base for overvåkingsfly. Å drifte basen parallelt med Evenes vil koste 200 mill. ekstra i året – 4 mrd. ekstra over 20 år.
 • Å kalle inn ca. 4000 flere unge fra et årskull enn man gjør i dag, vil bare i utgifter til personell koste en halv mrd. mer i året regnet fra 2028.
 • I tillegg kommer kostnader til flere offiserer og sivile, til kaserner, skytebaner og rom for undervisning. Det må også ifølge FD opprettes nye avdelinger, og materiell til disse, ettersom det ikke vil være plass til de nye i dagens forsvar.
 • Å øke Heimevernet til 50.000 soldater vil kunne koste 1,8 mrd. kroner over 20 år. Vel å merke om man klarer seg med dagens materiell og bygninger, noe departementet betviler.

FD sier de ikke har beregninger over hva det vil koste å øke personellet i Hæren.

Her øver Sjøheimevernet sammen med Kystvakten i 2016. Senere ble Sjøheimevernet lagt ned. Sp vil ha det opp og stå igjen.

Slik svarer Navarsete

Aftenposten har sendt flere spørsmål til Liv Signe Navarsete om Sp-forsvaret.

Vi har spurt om det er korrekt oppfattet at partiet legger seg tett opp til Haakon Bruun-Hanssens alternativ A – eller om partiet kan peke ut et annet alternativ som ligger nærmere det partiet ønsker.

Vi har også etterlyst partiets egne beregninger over hva Sps forslag vil koste.

Ingen av disse spørsmålene svarer Navarsete direkte på. I en E-post skriver hun følgende:

«Norges sikkerhetspolitiske situasjon er preget av at Russland har interesser i vårt nærområde. Dette kan komme i konflikt med norske interesser. Russland har utviklet en militær evne til å agere raskt og nesten uten forvarsel. Vi mener det er avgjørende at vi har et forsvar som er i stand til å avskrekke fiender og forsvare Norge dersom det skulle trengs.»

Navarsete understreker at Sp i 2021 la inn 1,51 mrd. mer til forsvar enn regjeringen.