- Selv med samme jobb, er den fysiske belastningen større for kvinner

Debatten om hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn har rast den siste uken. Forskerne er svært uenige om årsakene. Vi stilte en fra hver forskningsleir syv spørsmål og fikk syv nye svar.

1. Skyldes kvinners sykefravær et kjønnsdelt arbeidsmarked?

Ebba Wergeland : — Ja. Mye av forklaringen ligger her. Kvinner uten høy utdanning har få valg. Å jobbe i butikk eller med renhold er slitsomt. Også jobber i helsesektoren er fysisk krevende og gir derfor høyt sykefravær.

- Men kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle store yrkesgrupper?

- At kvinner og menn har samme yrkestittel, betyr ikke at de har like arbeidsforhold . Menn havner oftere i lederstillinger, mens kvinner forblir underordnet. Mens menn sitter på bakrommet, er det ofte kvinner som står for den direkte klientkontakten. Menn jobber i større grad med ting, mens kvinner jobber med mennesker. I industrien styrer menn maskinene, kvinner blir styrt av dem.

Selv med samme jobb, er den fysiske belastningen oftest større for kvinne r, som gjennomsnittlig har mindre muskelkrefter og lungekapasitet enn menn. SSB har dessuten dokumentert at kvinner generelt har færre muligheter til å styre sin egen arbeidsdag, som når de skal ta pauser. Det sier seg selv at det fører til mer fravær. Forskjellene i sykefravær er større mellom fysisk tunge yrker og frie yrker, enn mellom kjønnene.

Ebba Wergeland. Forsker og spesialist i arbeidsmedisin. Ansatt i Arbeidstilsynet.

Arne Mastekaasa : — De siste årene har forskningen forkastet flere populære hypoteser for kvinners sykefravær, for eksempel at det skyldes et kjønnsdelt arbeidsmarked. Det er nå godt dokumentert at kjønnsforskjellen i sykefravær ikke skyldes arbeidsforhold, eller at kvinner har mer belastende yrker med større arbeidsbyrder enn menn. Fraværet er minst like høyt i mannsdominerte yrker som metallarbeidere, sjåfører og maskinoperatører. Det store bildet er at kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle store yrkesgrupper.

2. Hvor mye av kvinners sykefravær skyldes graviditeter?

Wergeland : - I 1980 var det vanlig at kvinner sluttet i jobben når de ble gravide. I 2010 var de aller fleste gravide i jobb. Likevel er det generelle bildet at arbeidslivet fremdeles ikke er tilrettelagt for gravide. Det forklarer det meste av kjønnsforskjellene i sykefravær for dem under 40 år.

Mastekaasa : - Forsker Arnstein Mykletun har vist at økt sysselsetting blant gravide forklarer 25 prosent av økningen i kjønnsforskjellen i sykefravær siden 1993.

3. Hva med dobbeltbyrde-hypotesen? Blir kvinner slitne av å kombinere jobb med ubetalt omsorgsarbeid hjemme?

Mastekaasa : - Det er lite som tyder på at belastningen er så sterk at den kan forklare høyt sykefravær hos kvinner. De som synes det er vanskelig å kombinere arbeidsliv og privatliv velger ofte å jobbe deltid. En del forsvinner også fra arbeidslivet, og preger derfor ikke sykefraværstallene.

4. Kan biologi ha noe å si?

Arne Mastekaasa. Professor og sosiolog ved Universitetet i Oslo. En av dem som har jobbet mest med strukturelle forklaringer på sykefravær.

Mastekaasa : — Kvinner har har høyere sykefravær enn menn i de fleste land, særlig i land med høy sysselsetting av kvinner. Men også et katolsk land som Irland, med mer tradisjonelle kjønnsroller enn Norge, har omtrent samme kjønnsforskjell i sykefravær som oss. Det tyder på at det er noen grunnleggende forskjeller på kvinner og menn, og at vi neppe kommer utenom biologien. Det er naturlig med noe sykefravær i forbindelse med at kvinner får barn.

5 . Kan sosialisering også spille inn?

Mastekaasa : - Helt klart. Vi ser for eksempel store forskjeller i kvinners og menns helseatferd. Til tross for at kvinner lever lenger enn menn og det ikke finnes forskning som tyder på at deres helse forfaller mer enn menns, rapporterer kvinner om flere helseplager. Også før de går ut i arbeidslivet oppsøker kvinner helsetjenestene mer enn menn. Unge jenter går oftere til legen og bruker flere medisiner enn gutter.

— Jeg mener en viktig forklaring på kjønnsforskjellen i sykefravær er en generell forskjell i kvinners og menns helse, og i hvordan kvinner opplever og tenker rundt helseplager. Opplevelsen av egen helse og hva som er en helseplage er vanskelig å måle medisinsk, men vi ser at det gir utslag på en rekke statistikker.

6. Er vi for lite opptatt av menns sykefravær?

Wergeland :- Jeg mener det. Menns yrkesdeltagelse har gått ned de siste 40 årene, særlig blant de eldre. Når de eldste blir borte, går fraværet ned. Samtidig som det er blitt flere kvinner i fysisk krevende yrker, for eksempel i helsevesenet, er det blitt færre jobber i de tunge mannsyrkene. Både på grunn av mekanisering, og fordi industri og primærnæringer er i tilbakegang. Jeg synes det er skremmende at menns sykefravær synker.

- Hvorfor det?

A-magasinet satte forrige fredag i gang en stor sykefraværsdebatt.

Wergeland :— Fordi det avdekker store utfordringer, blant annet i de tunge mannsyrkene. Typiske mannsyrker er mer utsatt for konjunktursvingninger enn kvinneyrker. En av grunnene til at menns sykefravær har falt de siste årene, er antakelig økt bruk av innleid arbeidskraft, korttidskontrakter og økt arbeidsinnvandring. Menn som reiser utenlands for å få arbeid, som øst-europeiske håndverkere i Norge, er gjerne friske og sterke og har lite behov for sykefravær de første årene. Den sterke konkurransen i bygg- og anleggsbransjen gjør at norske håndverkere lett kan ende med å gå på jobb selv om de egentlig er dårlige. Mange presses også ut av arbeidsmarkedet og blir arbeidsledige. I et folkehelseperspektiv bekymrer ufrivillig sykenærvær meg.

7. Er kvinners sykefravær spesielt?

Mastekaasa :- Det mest spesielle med Norge er etter min mening ikke at vi har så stor kjønnsforskjell i sykefravær, men at vi har så høyt sykefravær for begge kjønn. Det store spørsmålet er hvordan vi kan få ned det samlede sykefraværet.

Les også: