Over halvparten av alle sykehus bryter kreftfrist

Statens helsetilsyn har kontrollert om pasienter med tykk- og endetarmskreft blir utredet innenfor fristen. 17 av 28 sykehus i hele landet brøt fristen, og det ble til sammen meldt om 24 lovbrudd.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, er skuffet og frustrert over bruddene på frist.

Selv om Helsetilsynet har fokusert på tarmkreft-pasienter antar de at også andre kreftpasienter utsettes for ventetid-feil.

Anne Lise Ryel er overrasket over omfanget, og trist og frustrert over at det er slik.

— Dette viser at sykehusene ikke tar på alvor at det finnes lover og regler for dette. Nesten like viktig er det at lovbruddene ikke får konsekvenser, sier hun.

I det øyeblikk en pasient er ferdig utredet skal ventelistetaksameteret settes i gang. Helsetilsynet har avdekket at ved 60 prosent av sykehusene tilbakestilles taksameteret dersom pasienten henvises til en annen avdeling eller et annet sykehus.

Les også

«David» (60) ble offer for en datafeil - nå dør han av kreft

Helsetilsynet tror ikke at pasientenes helsetilstand er forverret som en konsekvens av avvikene, og ingen sykehus har fått merknader, som er en melding om mindre alvorlige feil.

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen synes det er åpenbart at forsinkelser i behandlingsforløpet går ut over pasienten, selv om det ikke nødvendigvis gir utslag i dødsstatistikken.

— Det går ut over livskvaliteten til pasienten og familien rundt når man går og venter, sier Ryel.

For høyt risikonivå

— Funnene er alvorlige i den forstand at det er påvist lovbrudd. Noe som viser at sykehusene driver med et for høyt risikonivå når det gjelder å sikre forsvarlig helsehjelp til kreftpasienter, sier nytilsatt direktør i helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

Han forteller at henvisninger fra fastleger og andre ikke blir håndtert etter regelverket ved mange sykehus.

Les også

Danmark og Sverige har egne diagnosesentre for kreft - Norge har ingen

Antar at også andre pasienter er rammet

Helsetilsynet vet ikke om også andre kreftpasienter blir rammet av samme feil.

— Det kan vi ikke med sikkerhet si noe om, men ut fra våre tilsynserfaringer kan vi anta at slike mangler også er tilfelle for andre diagnoser, kommenterer Andresen.

Pasienten informeres ikke

— Vi oppdaget også at pasienter og fastleger ikke informeres om rettighetsvurderingene og fristene, og kan derfor ikke klage, sier Andresen.

- Hva skyldes disse feilene? Er det slurv? Arroganse? Mangel på fagfolk?

— Vi har ikke grunnlag for å hevde at de påviste lovbruddene skyldes slurv eller arroganse hos personellet. Forklaringen er sammensatt. Det dreier seg blant annet om mangelfullt kjennskap til regelverket, manglende styring og ledelse, svakheter ved IKT-løsninger, svakheter i samhandlingen mellom personell og enheter og behov for bedre rutiner og prosedyrer.

Les også

Myndighetene sier nei til nye kreftmedisiner

Anne Lise Ryel mener tilsynsrapporten viser at statistikken for behandlingsforløp ser bedre ut enn realiteten.

— Det avdekkes så mange feilkilder.

Pasientombud Knut Fredrik Thorne er ikke overrasket.

Kopi av henvisninger

— Helsetilsynet har avdekket det vi pasientombud erfarer gjennom enkeltsaker, og er på ingen måte overraskende, sier Thorne.

Han forteller at pasientombudene i mange år har foreslått som et forbedringstiltak at pasientene automatisk skal få kopi av henvisninger, slik at de selv kan følge med.

- Vi mener at rot, sommel og slurv lettere kan avdekkes dersom pasientene har slik kopi og er klar over hvilke frister som gjelder.

Statssekretær Robin Martin Kåss sier Helse- og omsorgsdepartementet har vært tydelig på overfor de regionale helseforetakene at de forventer at rutinene for viderehenvisninger mellom sykehusene er i tråd med regelverket innen 1. mai.

— Dette/det er viktig fordi pasienter må kunne ha tillit til at de blir tatt vare på av helsevesenet.

— I tillegg jobber vi med å forbedre lovverket og IKT- løsningene. Bedre lovverk og et mer helhetlig IKT- system vil være viktige bidrag til å gi behandlingstilbud innen anbefalte frister, sier Kåss.