For noen handler det om liv og død, for andre er det et spørsmål om kvinners rettigheter. Debatten om fastleger som nekter å henvise sine pasienter til abort eller utføre andre helsetjenester har skapt sterke følelser de siste månedene.

Likevel mangler helsemyndighetene, som nå skal utforme et nytt lovverk på området, oversikt over hvor mange leger som faktisk reserverer seg.

Aftenposten har forsøkt å kartlegge legene som reserverer seg ved å sende e-post til kommunelegene i alle landets 428 kommuner.

Slik svarer de

254 kommuner, nær 60 prosent, er med i oversikten. De har enten svart på e-posten, eller Aftenposten har skaffet informasjon om reservasjonspraksis i kommunen gjennom andre kilder.

  • Oversikten viser 20 kjente tilfeller av leger som reserverer seg av samvittighetsgrunner.
  • 17 av legene har reservert seg mot å henvise pasientene til abort.
  • 9 har reservert seg mot å sette inn spiral, enten bare mot kobberspiral eller både mot kobberspiral og hormonspiral.
  • Det er også leger i oversikten som reserverer seg mot enten å skrive ut p-piller eller henvise til assistert befruktning.

Nekter å oppgi

Aftenpostens oversikt er på ingen måte noen uttømmende liste over alle fastleger som reserverer seg i Norge.

Mange kommuner har latt være å svare på e-posten som ble sendt ut. Andre nekter rett og slett å opplyse om noen av fastlegene som har avtale i deres kommune praktiserer reservasjon.

«Kva den enkelte legar reserverer seg mot eir ein sak mellom pasienten og legen, ikkje mellom nasjonen og legen» , skriver kommunelege i Bokn, Jan Schille, som er svært skeptisk til Aftenpostens kartlegging.

«Vi har ikke opplevd noe problemer eller klagesaker på dette område. Og vi har følgelig ikke sett noe behov for anskaffe oss slik informasjon» , skriver kommuneoverlege i Ålesund, Daniel Berntsson.

Andre kommuner, som Vestvågøy i Nordland, vet at en lege reserverer seg, men vil ikke oppgi legens navn. En kommuneoverlege oppgir å ha fått svaret "ingen kommentar" fra en av legene i sin kommunen på spørsmål om vedkommende reserverte seg.

Frem i lyset

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, setter spørsmåltegn ved hemmeligholdet.

— Jeg synes det er bra med åpenhet rundt dette og at det kommer frem i offentligheten, sier Schou.

Han mener at kvinner bør få vite hvilke leger som reserverer seg, før de sitter på legekontoret og trenger hjelp. Dette mener han er særlig viktig i små kommuner med få leger å velge mellom.

— Jeg vil ikke at legens personlige holdning skal ramme pasienten på noen måte, sier Schou.

Klarte ikke skaffe oversikt

Det store flertallet av kommuneoverlegene skriver at de ikke kjenner til leger i sin kommune som reserverer seg.

Helsemyndighetene forsøkte seg på en kartlegging i fjor, men kom til kort da flere kommuner enten manglet oversikt eller nektet å svare.

Fylkeslegen i Møre og Romsdal skrev for eksempel i sitt brev at han etter undersøkelser konkluderte med at «slik reservasjonsrett lite sannsynlig finnes i vårt fylke» . Men Aftenposten har funnet frem til to leger som reserverer seg nettopp i Møre og Romsdal.

Anslår 100 leger

En av legene som bekrefter at han reserverer seg er Eilif Haaland i Bergen. I løpet av sine 33 år som lege har han aldri henvist noen kvinner til abort. Haaland er fastlege på legesenteret «Helse + Gården senter» og leder Foreningen for reservasjonsrett for helsepersonell.

Foreningen har tidligere anslått at mellom 100 og 200 leger i Norge har reservert seg mot henvisning til abort eller annet av samvittighetsgrunner. Haaland tror i dag tallet ligger nærmere 100 enn 200.

Eilif Haland er leder i Foreningen for reservasjonsrett for helsepersonell. På legesenter i Bergen der han jobber reserverer også kollegaen Gunhild Felde (t.h) seg mot henvisning til abort.
Odd Mehus, Bergens Tidende

— J eg tror ikke noen vet hvor mange leger som reserverer seg, sier Haaland. Styreleder i Norges kristelige legeforening Olav Fredheim vet heller ikke hvor mange leger som reserverer seg, men også han tror det kan være snakk om rundt 100.

På samme legesenter som Eilif Haaland jobber på i Bergen er det også en annen fastlege som reserverer seg mot henvisning til abort: Gunhild Felde.

På Aftenpostens spørsmål om intervju svarer hun følgende i en SMS: "Jeg vil nå avvente at en eventuell reservasjonsmulighet blir vedtatt. Ønsker ikke å besvare disse spørsmålene i offentligheten nå. Vil svare til aktuelle pasienter, min kommune og tilsynsmyndigheter ved forespørsel."

Aftenposten får lignende svar av flere leger som tidligere har forsvart sitt syn og deltatt i debatten om reservasjonsrett i mediene.

Livets ukrenkelighet

Flere av legene Aftenposten har snakket med, sier det ville vært svært problematisk for dem å praktisere som fastleger om de ikke hadde mulighet til å reservere seg. En av dem erHarald Ramm Salbu, som jobber på Samnanger helsetun sør i Hordaland. Han henviser ikke sine pasienter til abort, og setter heller ikke inn spiral.

- Jeg ville kommet i konflikt med en dyp overbevisning jeg har om livets ukrenkelighet. Jeg vil ikke kunne utføre handlinger som går på tvers av dette, sier Salbu til Aftenposten.

— Det går på min integritet som lege. Jeg ønsker å ivareta liv, utdyper han.

Reservasjonslegen Elin Eidskrem Moldsvor på Rauma legesenter i Møre og Romsdal er av samme oppfatning.

— Du ha tatt denne utdannelse fordi du ønsker å være med på å lindre og hjelpe liv. Å henvise til abort står i motsetning til dette, sier hun.

Venter på ny lov

Dagens regelverk gir ikke fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise pasienter til abort. Mange steder har dette likevel blitt praktisert, enten ved at kommunene har godtatt reservasjon i fastlegenes avtaler eller ved mer uformelle løsninger.

Solberg-regjeringen har gjort en avtale med KrF om å endre regelverket, slik at fastleger skal få en slik mulighet. Om kort tid kommer helseminister Bent Høie (H) med sitt forslag til nye regler, som skal ut på høring.

Helseminister Bent Høie (H) legger om kort tid frem et nytt forslag til regelverk som skal gi fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort.
Åserud, Lise

— Denne reservasjonsretten vil kun gjelde abort, ingen form for prevensjon eller henvisning til assistert befruktning, sa Høie til Aftenposten nyttårsaften.

Frem til det nye lovverket om reservasjonsrett blir innført, har fastlegene imidlertid hverken anledning til å reservere seg mot aborthenvisning, prevensjonsmidler eller assistert befruktning.

- Hvordan vil du reagere mot leger som reserverer seg mot abort selv om dagens lovverk ikke åpner for dette?

— Jeg har vært veldig tydelig på at fastlegene må forholde seg til det regelverket som eksisterer i dag. De kan ikke begynne å praktisere en lov som skal innføres en gang i fremtiden. Det vil være en rekke vilkår knyttet til en slik reservasjonsmulighet, blant annet må man sikre systemer for informasjon til pasientene som ikke er på plass i dag, sa Høie.