Justisministeren får sterk kritikk for arbeidet med vold mot barn

I dag legger justisminister Anders Anundsen og tre andre statsråder frem ny tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom.

I flere uker har Aftenposten prøvd å få et personlig intervju med justisminister Anders Anundsen (Frp), uten å lykkes.

— Vi er skuffet over manglende ambisjoner i justisdepartementet når det gjelder å få ned ventetiden for dommeravhør av barn, sier Ivar Stokkereit i Unicef.

- Vi vet at ventetiden skyldes politiets prioriteringer - da må justisminister Anders Anundsen tydelig signalisere at disse sakene skal prioriteres.

I tiltaksplanen heter det: «Politidirektoratet skal sikre at dommeravhør gjennomføres innen lovpålagt frist. Gjennomsnittelig saksbehandlingstid ikke skal overstige 40 dager innen utgangen av 2014.»

Stokkereit påpeker at den lovpålagte fristen er maks to uker, og at det i lang tid har vært påpekt at fristen brytes.

— Politidirektoratet har nylig gått offentlig ut med at de vil heve tidsfristen fra dagens maks 14 til 30 dager fra saken anmeldes til avhør gjennomføres. Det er for dårlig, sier Stokkereit.

— En kort tidsfrist er viktig både av hensyn til bevisets verdi og at det kan være uheldig for barn å vente i lengre tid før de får hjelp til bearbeiding, påpeker han.

Les også: Riksadvokaten vil straffe folk som tier om vold mot barn

Situasjonen er kjent for politiet

I de verste tilfellene må barn noen steder i landet vente i 200 dager på dommeravhør. Fristen brytes i alle landets politidistrikter, viser de siste tallene som Unicef Norge har hentet inn.

Fagansvarlig Ivar Stokkereit Unicef

Dette er en kjent situasjon for politiet, og situasjonen har vært tilnærmet uforandret de siste tre-fire årene.— Et løft for etterforskningen internt i politiet når det gjelder vold og overgrep mot barn er fraværende i denne planen, sier Stokkereit.

På den positive siden trekker han frem styrking av kompetansen på vold og overgrep blant dem som jobber med barn.

Ber om mer ressurser til barnehusene

Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet til Redd Barna, synes justisministeren burde rette fokuset mer mot 70 000 voldsutsatte barn i Norge og mindre mot noen hundre lengeventende asylbarn.

- Hadde han hatt like klare måltall, like masse penger og like stort trøkk for den første gruppen som for asylbarna, ville mye vært gjort, sier hun.

— Når et av tiltakene i planen er å «videreutvikle» barnehusene, må det følge ressurser med tiltaket for at det skal bli en realitet.

Raanes synes det er mange gode enkelttiltak i planen, men savner mer vekt på tverretatlig samarbeid når det gjelder vold mot barn.

— For mange sitter på hver sin tue, og dermedblir ikke jobben gjort. Jeg savner for eksempel at tiltaksplanen beskriver hvordan de skal endre høyskolesystemet, slik at kunnskap om vold og overgrep mot barn blir en større del av pensum. Også her må det følge penger, sier hun.

Les også: Historien om 10-åringen som døde i Oslo i august

- Anundsen må engasjere seg

Lene Vågslid.

Lene Vågslid, medlem av Justiskomiteen, mener Anundsen er for lite synlig på dette feltet.— Han må engasjere seg mer og ikke overlate alt til Horne. Dette er grov kriminalitet som justisministeren må prioritere høyt, både med midler og oppmerksomhet. Jeg forventer et synlig engasjement fra Anundsen også i oppfølgingen av tiltaksplanen, sier hun.

- Det er avgjørende at Regjeringen følger opp vedtaket fra Stortinget om å styrke barnehusene, både for å få ned ventetiden på avhør, og for å styrke den medisinske undersøkelseskapasiteten.

Vågslid synes planen inneholder flere gode tiltak.

— Det bekymringsfulle er imidlertid at Regjeringen så tydelig sier at planen ikke skal følges opp med nye midler. Den fremstår mer som en plan for de gode intensjoner enn som et prioritert område, sier hun.

Les også: «Jeg har hørt rettsmedisinere fortelle om grov vold mot spebarn»

- Usynlig justisminister

Tidligere barneminister Inga Marte Thorkildsen sier hun er bekymret fordi Anundsen er så usynlig.

Inga Marte Thorkildsen.

— Det har vært mange saker i mediene i det siste som gjelder rettsapparatet og familievold der han burde ha vært tydelig, men hvor det virker som han ikke prioriterer dette. Han har noen forgjengere han kan lære av - først og fremst Knut Storberget, sier Thorkildsen, som nå arbeider med å fremme barns stemmer og råd til hjelpeapparatet og skoler gjennom Forandringsfabrikken.

— For å oppnå noe på dette området, må man holde fast og ikke gi seg, selv om man møter motstand. Det er så mye lettere å prioritere populære saker, politiets beredskap, for eksempel, på bekostning av vold mot barn. Det gjenstår å se om statsrådene har tilstrekkelig energi, vilje og guts til å få på plass det tiltaksplanen lover, og virkelig snu utviklingen, sier Thorkildsen.

— Jeg håper og vil virkelig tro at de har den kraften som trengs.

Abid Raja.

Hun trekker spesielt frem den forebyggende innsatsen mot de yngste barna og gravide som viktig i planen, i tillegg til at det skal søkes råd hos barn og unge selv. Abid Raja (V) har savnet et fokus på vold i nære relasjoner i lang tid fra justisministeren.

— Det er over ett år siden Anundsen tok over, og det fremstår ikke som dette er noe stort tema for ham, sier Raja.

— Han mangler et personlig engasjement. Det er skandaløst uforsvarlig med så lang ventetid på dommeravhør på barnehusene. Vi skylder våre barn at vi kan forebygge og avdekke vold og overgrep, og ha god nok straffelovgivning.

Horne: - Vi må jobbe sammen

— Regjeringen har allerede begynt arbeidet med å øke kunnskapen når det gjelder vold og overgrep mot barn, en historisk satsing på familievern og mer til helsestasjonene på neste års budsjett. De andre tiltakene som foreslås i planen må følges opp i budsjettprosesser senere, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

- Det står ingenting om mer penger for å få ned ventetiden på dommeravhør på barnehusene?

— Dette må helt klart følges opp med mer ressurser hvis det er nødvendig for å sikre at dommeravhør skal gjennomføres innenfor lovpålagt frist, slik det står i planen, sier Horne.

Solveig Horne.

Hun legger til at de senere ukers medieoppslag viser at man kommer for sent inn for å forebygge, og at man må ha mer kompetanse for å handle når det gjelder vold og overgrep mot barn. Horne ønsker ikke å kommentere kritikken mot justisminister Anders Anundsen, men sier:

— Alle fire statsrådene må forplikte seg til å følge opp forslagene på sine områder. Skal vi lykkes, krever det høyt trykk og fokus, og at vi jobber sammen, sier Horne.

Hun understreker at dette også gjelder underliggende direktorater og fagetater i kommunene.

Anundsen ønsker ikke å bli intervjuet

I flere uker har Aftenposten prøvd å få et personlig intervju med justisminister Anders Anundsen (Frp), etter at vi har skrevet om en rekke temaer som berører hans departement i artikkelserien «Vold mot barn».

Aftenposten spurte blant annet ministeren om hvorfor det står så lite i departementets budsjettforslag om vold i nære relasjoner, og om dette ikke er et prioritert område for ham som statsråd. Det er blant spørsmålene Anundsen valgte ikke å svare på.

Anders Anundsen.

Dette har justisministeren svart på e-post via sin kommunikasjonsavdeling:«Regjeringen har et sterkt fokus på barns rettssikkerhet og jeg følger situasjonen kontinuerlig, blant annet gjennom mine møter med Politidirektoratet og Riksadvokaten.

I Politidirektoratets rapport om etterforskning i politiet i 2013 foreslås det blant annet å styrke etterforskningens posisjon i norsk politi. Dette gjelder både kompetanse, status, rekruttering, ressurser, tilgjengelig teknisk utstyr og utnyttelse av moderne teknologi. Rapporten følges nå opp og det skal gjennomføres tiltak som skal bedre kvaliteten på etterforskningen.

Alvorlig vold i nære relasjoner og alvorlig vold mot små barn inngår i Riksadvokatens sentralt prioriterte områder. Det betyr at sakene skal etterforskes raskt, målrettet og grundig med tett påtalemessig oppfølging, og gis forrang ved ressursknapphet.

I regjeringens budsjettforslag for 2015 legges det opp til å øke bemanningen i politiet med 350 nye stillinger kommende år. Det legges også opp til å øke bevilgningen til påtalemyndigheten og den høyere påtalemyndighet med 51,4 millioner kroner, tilsvarende 69 stillinger totalt».

Les også:

Riksadvokaten vil straffe folk som tier om vold mot barn