Datatilsynet bekymret for snoking på apotek

Resepter på p-piller, Viagra, medisiner mot depresjon og annet ligger inne i et elektronisk system. I fjor ble to millioner resepter lest uten at man vet hvorfor.

For å holde kontroll over hvem som skal ha reseptbelagte medisiner har apotekene tilgang til et dedikert datasystem. Men det er dårlig kontroll over hvor legitime mange av oppslagene i systemet egentlig er.

Til tross for at Helsedirektoratet skal kontrollere at det ikke tyvtittes i reseptene til apotekkunder, gjøres ikke dette. Helsedirektoratet tror ikke det snokes, men skjerper rutinene.

Kontroll

Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Helsedirektoratet i desember. Måneden før ble det åpnet 26 millioner resepter i en database som kalles «Reseptformidleren».

Les også:

Les også

Microsoft langer ut mot overvåkerne

I denne ligger alle elektroniske resepter. Funnene viste at det i to millioner av oppslagene ikke ble delt ut medisiner. Hver resept regnes som et oppslag, hvis en pasient har flere resepter liggende, blir alle regnet med.

Ingen vet hvorfor noen har vært inne og lest i disse reseptene.

— Oppdager ikke snoking

— Det foretas dermed en betydelig mengde uthenting av personopplysninger fra Reseptformidleren som ikke fører til utlevering av produkt. Vi mener at Helsedirektoratet ikke kan oppdage snoking, og at sannsynligheten for at snoking ikke oppdages er høy og konsekvensene som alvorlige, sier avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet.

Pasientene får brev

Helsedirektoratet har ingen indikasjon på at apotekansatte snoker i pasienters resepter, men de tar bekymringen fra Datatilsynet på alvor.

— Vi ønsker å være sikre på at det ikke snokes, og sender blant annet ut brev til innbyggere for å kvalitetssikre om oppslag virkelig er legitime. I tillegg har vi satt i gang et samarbeid med Apotekforeningen for å tydeliggjøre ansvaret apotekansatte har i forhold til oppslag i e-resept, sier Rune Røren, fungerende avdelingsdirektør kjernejournal og e-resept i Helsedirektoratet.

- Vi ser på verktøy for å avdekke mistenkelig oppslagsmønstre som vi kan følge opp direkte med apotekene og vi ser på løsninger for å øke innbyggerens mulighet til selv å avdekke eventuell snoker, sier han.

Les også:

Les også

UiO innrømmer ulovlig datalagring

Innført i alle kommuner

Fra februar 2013 er e-reseptordningen innført i samtlige kommuner i Norge. Det innebærer at legen skriver en resept som kan hentes ved alle apotek.

— Vi kan derfor ikke vite hvorfor noen har vært inne i så mange resepter uten at det har endt med ekspedering av medikamenter eller annet, sier Veum.

RuneRøren i Helsedirektoratet presiserer at apotekansatte er underlagte det samme strenge regelverket som resten av helsetjenesten, som forbyr snoking, og at hvis en apotekansatt snoker er dette en personalsak.

— Helsedirektoratet har hele tiden loggført alle oppslag som gjøres i e-resept. Datatilsynet har kritisert Helsedirektoratet for ikke å systematisk følge opp oppslagene, og det gjør vi noe med ved blant annet å etablere en jevnlig rutine for å trekke ut og følge opp oppslag uten utlevering, sier han.

Sensitiv informasjon

Leder for allmennlegene, Kari Sollien, sier det kan ligge mye sensitiv informasjon om en resept.

- En korrekt utfylt resept inneholder pasientens fulle personalia i tillegg til type medisin, hvordan den skal brukes og årsaken til at den skal brukes. Jeg er bekymret over all lekkasje av sensitiv pasientinformasjon, sier hun.

Sollien mener taushetsplikten og personvernet er viktig for at pasientene trygt skal kunne komme til helsetjenesten med alle helseplager uten å være engstelige for at informasjonen spres uten deres samtykke.

— Alle oppslag i pasientregistrere bør loggføres på en slik måte at pasienten i ettertid kan se hvem som har kikket og hvorfor, mener hun.

Apotekbransjen har ingen grunn til å anta at det foregår snoking i pasientopplysninger i apotek.

Apotekkampanje

— Likevel gjennomfører alle apotek til våren en kampanje rettet mot publikum og ansatte, for å øke bevisstheten enda mer om helsepersonellets plikter og pasientens rettigheter knyttet til helse- og personopplysninger. Dette er ikke minst viktig ved bruk av e-resept og oppslag i Reseptformidleren, sier direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen, Terje Wistner.

Han mener at den viktigste grunnen til at helsepersonellet i apotek foretar oppslag i reseptformidleren, er at kunder ber om informasjon om hvilke gyldige e-resepter de har.

— Dette skjer i stort omfang, og er en naturlig del av kundeservicen i apotek. Dette skjer trolig i mye større omfang i apotekene enn hos legene. For å forsikre oss om at oppslagene kun gjøres ved tjenestelige behov, arbeider vi kontinuerlig med å forbedre rutiner og dataverktøy som brukes i apotekene.