Nesten dobling av søknader om fritak fra lærerstreiken

Flere skoler søker nå dispensasjon fra lærerstreiken for hele klasser og klassetrinn. Men det er ikke etter reglene, ifølge Utdanningsforbundet.

Hovedregelen for at en lærer skal bli fritatt fra streiken, er at det skal handle om liv og helse for eleven det søkes på vegne av.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen

8400 lærere er nå ute i streik. Det rammer tusenvis av barn og unge landet rundt. Streiken har vart siden før sommeren. Mange elever har ikke hatt skole siden før sommerferien.

Lærerorganisasjonene kan innvilge dispensasjon fra streiken. Det betyr at enkeltlærere ikke går ut i streik fordi det er spesielle grunner til at de må jobbe. Hovedregelen ifølge hovedavtalen er at det skal handle om liv og helse eller andre vitale hensyn. For eksempel enkeltelever med spesielle behov for tilrettelagt undervisning.

Forrige uke fikk Utdanningsforbundet 1866 søknader om dispensasjon fra streiken, hvorav 1775 ble innvilget. Det er nesten en dobling fra uken før, da antallet var 1043. Av disse ble 940 innvilget.

Det er arbeidsgiver som kan søke om at lærere får dispensasjon til å jobbe.

Turid Buan Øfsti er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Hun mener økningen hovedsakelig skyldes at streiken er trappet opp, og at flere elever er rammet.

– Men noen kommuner har valgt å søke om dispensasjon for hele klasser eller klassetrinn. Dette er ikke i tråd med hovedavtalen eller KS’ egen streikehåndbok, sier Øfsti.

Vurderer fare for liv og helse

Blant dem som har søkt for et helt trinn, er Lillestrøm kommune. Kommunen har vært hardt rammet av streiken.

Kirsti Aandstad Hettach er kommunalsjef for skole i Lillestrøm kommune. Hun sier at de søkte dispensasjon for alle streikerammede lærere som arbeider på 10. trinn.

– Vi søkte dispensasjon individuelt for enkeltlærere fra første stund, men brukte imidlertid den samme begrunnelsen for alle. Utdanningsforbundet ga tilbakemelding til kommunen om at de ikke kunne behandle søknadene slik de forelå, sier Hettach.

For at en dispensasjon skal innvilges, fikk kommunen beskjed om at de må gi individuelle begrunnelser for hver enkelt elev.

De må dessuten gi en konkret beskrivelse av oppgaver eller funksjon i de timene det søkes om. Skolen må også sende en dispensasjonssøknad pr. dag pr. person.

Øfsti sier det blir for generelt til at de kan gjøre en reell vurdering om det faktisk er fare for liv og helse. – Vi må vurdere hvor store konsekvensene er for hver enkeltelev, sier Øfsti.

I tillegg til at antall streikende har økt kraftig, sier Øfsti at det kan oppstå situasjoner under streikens gang som kan forklare økningen av søknader.

– Det kan utvikle seg et større behov for å søke dispensasjon etter hvert som streiken varer lenger. Vi stoler på det arbeidsgiver skriver i søknaden, og gjør en vurdering av hver enkelt søknad.

Barneombudet ber regjeringen vurdere barnets beste

Flere har uttrykt sin bekymring for barn og unge under streiken. Det handler om det sosiale, det psykiske og elevenes mangel på undervisning.

Kommunelegen i Molde mener at grensen for liv og helse er nådd blant barn og unge.

Barneombudet har bedt regjeringen gjøre en vurdering av barnets beste. Ombudet er bekymret for de langsiktige konsekvensene.

Gjennom helgen møttes partene hos Riksmekleren. Det ga ingen løsning på streiken.