Norge

Unødvendig mange eldre på sykehjem får beroligende

Drøyt fire av ti sykepleiere gir uttrykk for at for mange eldre utstyres med bleie. Og nesten halvparten av dem mener unødvendig mange eldre på sykehjem får beroligende medikamenter.

- Jeg er overrasket over at så mange kolleger mener det er for mye bruk av bleier, for lite tid ved måltidene og overmedisinering. Dette er bekymringsfullt sier Eirin Larsen på Grünerløkka sykehjem.
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

— Jeg er bekymret over at pasienter ikke får dekket de mest grunnleggende behov.

Slik kommenterer forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet en undersøkelse som blant annet avdekker at nesten ni av ti sykepleiere mener det er for liten tid til hver bruker på deres arbeidsplass.

Undersøkelsen, som er utarbeidet av Aftenposten og Sykepleierforbundet og utført av Enalyzer, gjengir svar fra drøyt 1600 sykepleiere med jobb i pleie- og omsorgssektoren. De er bedt om å ta stilling til både overordnede og detaljerte spørsmål om tilbudet som gis på deres arbeidsplass eller i deres kommune.

Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, sier svarene fra sykepleierne gir et bilde av hverdagen på sykehjem.

Blir boende for lenge hjemme

Undersøkelsen avdekker at et flertall av sykepleierne helt eller delvis gir uttrykk for følgende:

 • Eldre blir boende for lenge i eget hjem før de kommer på institusjon.
 • Det er for liten tid til å hjelpe til under måltider, og til å ta beboere ut i frisk luft.
 • Det er for mange ufaglærte som utfører oppgaver som krever mer utdannelse.
 • Mange eldre blir lagt til sengs for tidlig på kvelden.
 • Brukere av hjemmetjenestene må forholde seg til for mange ulike ansatte (nesten ni av ti gir uttrykk for dette)

For mye bleiebruk, medisinering og tvang

Undersøkelsen avdekker også at oppunder 50 prosent i en eller annen grad gir uttrykk for at de mener «unødvendig mange får beroligende medikamenter».

Fire av ti gir uttrykk for en eller annen grad av enighet om at «eldre som med mer hjelp kunne sluppet bleie, bruker det». Drøyt tre av ti har samme oppfatning om «betenkelig tvangsbruk overfor personer med demens».

— Å bruke bleie er et hjelpemiddel. Men det skal ikke brukes som virkemiddel fordi man ikke har tid til å hjelpe pasienten på toalettet. Hvis man ikke prioriterer å ta med pasienten på toalettet, er det uverdig, sier Eli Gunhild By.

1009sykepleiernesdom-St2Vb1PX1K.jpg

Tøff hverdag

— Jeg er overrasket over at så mange kolleger mener det er for mye bruk av bleier, for lite tid ved måltidene og overmedisinering. Dette er bekymringsfullt sier Eirin Larsen. Sykepleieren jobber på Grünerløkka sykehjem og er hovedtillitsvalg for sykehjemsetaten.

— Hverdagen kan være tøff. Enkelte må mates, og det krever ekstra ressurser. Dette er noe vi må beregne inn i arbeidsdagen. Men bemanningen er så knapp at dersom noe uforutsett skjer, så er det noe som må kuttes ut, sier hun.

Selv om arbeidsdagen er hektisk mener Eirin Larsen at hun gjør en god jobb ut fra de ressursene sykehjemmet har.

Larsen er særlig bekymret over sykepleiernes svar om medikamentbruk.

— Det er alvorlig at mange opplever dette. Det er nok ulikt fra sykehjem til sykehjem, men det er viktig at vi har arbeidsforhold som gjørat vi ikke må ty til slike løsninger, sier hun.

Mener de gir et dekkende bilde

Forbundslederen sier hun er sikker på at jobben mange av hennes medlemmer gjør er av god kvalitet, men at det er helt «klart at hvis bemanningen hadde vært bedre, hadde eldre fått bedre behandling.»

86 prosent av sykepleierne opplever at det er for lite tid til hver bruker.

Hun tror beskrivelsen fra sykepleierne gir et riktig bilde av hverdagen.

— Det er viktig at de lokale politikerne ser hvilke utfordringer de faktisk har. I valgkampen harmange partier snakket om underbemanning og mer penger til eldre i fremtiden.De må prioritere de eldre også i etterkant av valgkampen, sier hun.

Lojale mot egen arbeidsplass?

Undersøkelsen gir til dels motstridende svar når man sammenligner hva de ansatte svarer på spørsmål om de nevnte detaljene og når de blir bedt om å vurdere det totale faglige nivået på egen arbeidsplass.

 • Nesten åtte av ti beskriver tilbudet til eldre pleie- og omsorgstrengende der de selv jobber som enten faglig godt (65 prosent) eller faglig meget godt.
 • På et tilsvarende spørsmål om hvordan tilbudet generelt er i kommunen, mener drøyt seks av ti at det er faglig meget godt eller godt.
  På spørsmål om de ville følt seg trygge på at «personer i nær familie» ville fått et faglig forsvarlig tilbud enten på institusjon eller i eget hjem dersom de ble avhengige av et heldøgns pleie- og omsorgstilbud, synker andelen som mener det, ytterligere.

By tolker spriket i svar som uttrykk for et forsvar av seg selv og arbeidsgiver, samtidig som de ser at det er store mangler og at de kunne gitt et langt bedre tilbud.

— De aller fleste yrkesgrupper vil forsvare sin egen arbeidsplass. Det gjelder også sykepleiere, sier hun.

1009tilbudpleie-nw3RuHJes4.jpg
1009pleieegethjem-irqVdCnTwi.jpg
1009pleieinstitusjon-TfxTMx7WGG.jpg

Forstår behovet for tilleggstjenester

Aftenposten har tidligere i valgkampen skrevet at stadig flere eldre som får et omsorgstilbud fra kommunen, kjøper seg ekstra tjenester i tillegg til de kommunen tilbyr.

Seks av ti sykepleiere gir uttrykk for ulike grader av forståelse for at «noen føler behov for mer hjelp på områder der kommunen er påkrevd å utføre tjenester, men ikke klarer å innfri fullt ut».

Ca. to av ti sier de har opplevd ulike slag av slike ekstratjenester der de jobber. Litt under halvparten dreier seg om kommersielle aktører, resten er bidrag fra ulike ideelle aktører.

Frp: Ikke overrasket over svarene

På tampen av valgkampen velger både Ap og Frp til dels å tolke undersøkelsen til inntekt for sine egne synspunkter.

— Jeg er ikke overrasket over svarene. At 65 % mener at folk bor for lenge hjemme før de får en sykehjemsplass, viser at Frp hadde rett da vi sa at retten til sykehjemsplass må strammes opp, og at vi hadde rett da vi sa at det er helt nødvendig å få opp byggetakten, sier Kjos.

Hun tar tallene til inntekt for at det nå er nødvendig å ta nasjonale grep. Hun viser til at de rødgrønne påstår det handler om penger, samtidig som eldreomsorgen ikke ble bedre under deres styre – til tross for at de mente da ga kommunene romslige budsjetter.

— Gang på gang får vi bekreftelser på at dette ikke handler om penger. Derfor må det mer statlig styring til, sier hun.

Ap: kan sette søkelys mot mangler

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, mener det er bra at et stort flertall beskriver tilbudet som gis til på deres arbeidsplass som faglig godt.

— Det er bekymringsfullt at pleietrengende må forholde seg til for mange personer, og at de ansatte selv opplever at det er for liten tid til hver enkelt, sier han og legger til at det viser at Oslo Ap har rett når de etterlyser flere ansatte og mer tid i eldreomsorgen og at det er avgjørende med bedre kommuneøkonomi.

Han og legger til at slike undersøkelser kan sette søkelys på mangler i omsorgstilbudet og minner om at Ap i denne valgkampen har etterlyst åpenhet om avvik i Oslo.

Interessert i eldreomsorg: Vet du hvordan man beregner oppholdsbetaling på sykehjem? Her får du svar:

Les også

 1. Tror du kommunen kan ta formuen din om du havner på sykehjem?

 2. Krever rabatt på sykehjem på grunn av dårlig standard

 3. Prisen på sykehjemsplass spriker med flere hundretusen

 4. De sykeste garanteres sykehjemsplass

Les mer om

 1. Kommunevalg 2015
 2. Eldreomsorg