Norge

Yngre ansatte opplever mindre glede og mening

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist
En forklaring på forskjellene mellom generasjonene kan være at de har ulike jobbverdier, tror Lunde og Bech. (illustrasjonsbilde)
  • De ulike generasjonene kan ha ulike jobbverdier, men det kan også være slik at yngre ansatte generelt er mer uavhengig og mindre lojale.

Les også:

Yngre ansatte har ikke like stor grad av indre motivasjon i arbeidet sitt som eldre ansatte, viser en ny masterstudie ved Handelshøyskolen BI.

Med indre motivasjon menes at man engasjerer seg i jobben, fordi man finner den interessant og givende, ikke på grunn av ytre faktorer som lønn og prestisje.

Mindre forpliktelse

Tove Mæland Bech og Tove Lunde. FOTO: TOM JARANE

Det er Tove Lunde og Tove Mæland Bech som står bak masteroppgaven, som er basert på en undersøkelse blant 620 mellomledere og medarbeidere i fem ulike bedrifter i privat sektor i Norge. Resultatene viste også at yngre ansatte i mindre grad enn eldre forplikter seg til bedriftens felles mål.

De som var med i undersøkelsen ble bedt om å svare på hvor enig de var i ulike utsagn, som «Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg», «Mine oppgaver er i seg selv er en viktig drivkraft for meg», og «Det skal mye til for at jeg gir opp avdelingens mål».

Frihet og fleksibilitet

Lunde og Bech har begge flere års erfaring med personalarbeid i organisasjoner. Disse resultatene er ikke hovedfunnene i undersøkelsen deres, og de har derfor ikke undersøkt hva som ligger bak forskjellene i indre motivasjon og målforpliktelse mellom generasjonene. De har likevel noen tanker om ulike årsaker til dette.

— En forklaring kan være at de ulike generasjonene har forskjellige jobbverdier. Tidligere studier har for eksempel vist at både generasjon X og Y verdsetter personlig frihet og fleksibilitet i arbeidet.

- Hvis bedriftens mål ikke gjenspeiler disse verdiene, kan en konsekvens være at medarbeiderne kun aksepterer målene, uten å forplikte seg til dem, sier Lunde til Aftenposten.

Unge mindre lojale

En annen mulig forklaring kan være at yngre ansatte generelt, og uavhengig av hvilken generasjon de tilhører, er mer uavhengige og mindre lojale.

— Dermed imøtekommer de organisasjonens mål så lenge det er i tråd med egne behov, men uten at de nødvendigvis forplikter seg til målene, sier Bech.

Les også

  1. Tar en snarvei til arbeidslivet

  2. Snakker du åpent om lønnen din?

  3. Flest nye jobber i privat sektor