Sykehus kan spare millioner på datotriksing

Dette er den mest alvorlige saken jeg har vært borti noen gang, sier fylkeslegen i Oslo og Akershus, Petter Schou. Han anslår at sykehus kan spare titalls millioner kroner årlig på å unngå regningen for tidsfristbrudd.

Les også:

–Vi ser at forsømmelsene ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB) er flere, alvorlige og omfattende, sier Schou.

I helgen avslørte VG at datoer for innkalling av pasienter til kontroll og behandling er blitt flyttet på i SABs system for pasientregistrering.

Pasienter har fått behandling for sent ut fra tidsfristene sykehuset plikter å sette etter pasientrettighetsloven. Flere har heller ikke fått beskjed om retten de har til behandling ved andre sykehus når tidsfristene brytes.

Triksingen med datoer kan ha satt både liv og helse i fare fordi alvorlig syke pasienter ikke er blitt behandlet i tide.

Er politianmeldt.

Alarmen gikk internt 5. november i fjor da en kreftpasient klaget til sykehuset på manglende innkalling og oppfølging etter kreftbehandling.

Sykehuset satt i gang en intern gransking, og Helsetilsynet i Oslo og Akershus ble varslet muntlig – og deretter i brev like før jul.

I helgen har Helsetilsynet hatt ekstraordinære møter med helseforetaket Vestre Viken og Helse Sør-Øst, hvor de har gravd i datoendringene, om endringene har skjedd ved tilfeldigheter eller om det har vært i satt i system. Opplysningene fylkeslege Petter Schou fikk i disse møtene, anså han som så alvorlige at Helsetilsynet i går valgte å politianmelde sykehuset for uforsvarlig helsehjelp og mangelfull styring/internkontroll.

–Vi valgte å gå til anmeldelse fordi vi ser på dette som noe mer enn bare individuelle og tilfeldige feil. Det vi undersøker nå, er på hvilket nivå i sykehuset dette eventuelt er satt i system. For å få svar trengs en skikkelig gransking, både fra politiets og vår side.

Kan spare millioner.

–Hva kan motivasjonen ha vært for å trikse med tidsfrister og ikke gi informasjon om rettigheter?

–Det er det ikke lett å vite. Men vi har to muligheter. Det ene er at sykehuset ønsker å fremstå som flinkere enn de er, fordi de ved å endre datoene til når de har kapasitet ikke får så mange fristbrudd. Et økonomisk incentiv kan være at de sparer penger ved å unngå tidsfristbrudd, sier Schou.

Alle sykehus plikter å oppgi en tidsfrist for behandling av prioriterte pasienter (se grafikk). Vurderingen av tidsfristen skal gjøres på bakgrunn av pasientens diagnose og alvorlighetsgrad. Brytes tidsfristen, utløses en rettighet for pasienten til behandling ved et annet sykehus i Norge, et privat sykehus eller i utlandet. Regningen for behandlingen går tilbake til sykehuset som brøt tidsfristen.

–Denne type behandling utenfor eget sykehus kan bli svært dyr, og jeg vil tro at et sykehus potensielt kan spare titalls millioner kroner på å unngå å måtte ta regningen for slike behandlinger som følge av tidsfristbrudd, sier Schou.

Han kan ennå ikke si noe om omfanget på triksingen med tidsfrister, men understreker at både omfanget og alvorlighetsgraden er noe av det største tilsynet har sett.

–Vi vet om noen tilfeller, og undersøker nå meldinger om SAB tilbake til 2003 for å se om noe kan ligne, eller om tidligere klagesaker har sammenheng med det vi nå har avdekket. I verste fall har dette pågått siden da.

Alvorlig for pasientene.

Schou forteller at de har fått flere henvendelser fra pasienter de siste dagene som hevder å ha opplevd å få for sen behandling ved SAB.

–Vi har to svært alvorlige henvendelser som går på kreftpasienter, der man hevder at kreften har spredd seg som følge av for sen behandling.

Helsetilsynet opplyser også at de vil gjøre en landsomfattende tilsynskontroll av dette parallelt med politiets etterforskning.

–Jeg har vært i kontakt med fylkeslegene for hele Helse Sør-Øst, og har fått meldinger om at det har vært sommel og rot både på sykehuset i Telemark, Østfold og Buskerud. Vi vet ennå ikke om dette skyldes det samme, men det skal nå gjennomgås nøye.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har krevd at alle landets helseforetak må avgi forsikring om at lignende svikt ikke har skjedd hos dem.

–Kritikere hevder at finansieringssystemet gir sykehus incentiv til å trikse med ventelistene?

–Hvis det er slik, er det fullstendig uakseptabelt. Det må være pasientenes rettigheter og ikke finansieringssystemet som er styrende for sykehusdriften, sier helseministeren.

Politiet i Asker og Bærum anmodet i går om bistand fra Kripos på grunn av sakens omfang.

–Vi er nå i gang med å innhente nødvendig informasjon, og det er alt for tidlig å si om det har vært begått brudd som berører straffelov, og hva straffen kan bli, sier kriminalsjef Nina Bjørlo i Asker og Bærum.

–Styret må ta sitt ansvar fullt og helt i forhold til det som måtte komme frem i etterforskningen, sa styreleder Bente Holm Mejdell i Vestre Viken helseforetak under møtet i går. Vestre Viken eier Sykehuset Asker og Bærum.