PST overvåket advokater og deres klienter - får EOS-kritikk

Politiets sikkerhetstjeneste lagret store mengder overvåkingsopplysninger i strid med reglene, fastslår Stortingets EOS-utvalg.

PST får kritikk fra Stortinget EOS-utvalg for å samlet å lagret overvåkingsdata fra fortrolige samtaler mellom advokater og deres klienter.

Telefonsamtaler mellom advokater og klienter ble avlyttet. Og SMS'er og e-poster mellom siktede og deres advokater ble også plukket opp.

Stortingets EOS-utvalg kritiserer nå PST «for å ha unnlatt å slette et nokså omfattende materiale knyttet til fortrolig kommunikasjon mellom siktede/mistenkte og deres advokater»

PST får også refs for å ha «oppbevart denne svært fortrolige informasjonen over lang tid etter avslutning av sakene».

Materialet skulle etter utvalgets oppfatning ha vært slettet umiddelbart, slår EOS-utvalget fast i sin årsrapport for 2013, som ble oversendt Stortinget i dag.

«Etter utvalgets oppfatning kan (…) ikke PST lovlig avlytte, gjennomføre samtaler, lese SMS'er eller e-poster mellom mistenkte/siktede og vedkommendes advokat, dersom det på forhånd er klart for PST at mistenkte kommuniserer med sin advokat», skriver utvalget.

PST har beklaget overfor utvalget at man har unnlatt å slette «fortrolig advokat-/klientkommunikasjon innhentet gjennom skjulte tvangsmidler».

Les hele rapporten her.

- Oppsiktsvekkende og sterkt kritikkverdig

Erik Keiserud er leder av Advokatforeningen og ble svært overrasket over å lese nyheten i dag.

— Dette er oppsiktsvekkende og sterkt kritikkverdig. Beskyttelse av kommunikasjon mellom klient og advokat er helt avgjørende for tillitsforholdet mellom dem. Og det er et viktig prinsipp at denne kommunikasjonen skal være vernet mot innsyn fra andre.

Erik Keiserud, leder i Advokatforeningen.

Keiserud mener også at dette prinsippet er «et viktig fundament i enhver rettstat».— Det er helt nødvendig at PST har systemer som forhindrer at dette kan skje, og dersom det skjer, må den type overvåking slettes umiddelbart.

Funnet i PSTs datasystemer

De store mengdene data som stammet fra fortrolige samtaler mellom advokater og klienter, dukket opp da EOS-utvalget undersøkte datasystemer i PST som ikke skal brukes til dette.

Overvåkingsdataene lå på det såkalte «I-området», og ikke i arbeidsregistrene hvor PST skal behandle persondata.

- Utvalget avdekket blant annet at tjenesten hadde behandlet en stor mengde opplysninger som stammet fra fortrolig kommunikasjon mellom advokat og klient, som hadde blitt oppbevart over lang tid etter avslutning av sakene, skriver utvalget .

EOS-utvalget mener dette også kan være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Les også:

Les også

Stortingstutvalg: PST lagret info om 120 personer ulovlig

Rot med overvåkingsdata

EOS-utvalget har de siste årene vært bekymret over at PST har behandlet overvåkingsdata utenfor de etablerte arkivene og registrene.

På I-området i datasystemene til PST har EOS-utvalget funnet store mengder av andre typer overvåkingsdata, som ikke skulle vært lagret her:

— Utvalget har gjennom flere søk på I-området funnet en svært stor mengde opplysninger som bekrefter dette, herunder flere Excel-dokumenter som inneholdt personopplysninger om mange tusen personer. Dokumentene fremstår for utvalget som søkbare sideregistre, som PST ikke skal ha.

— Dette innebærer at PSTs bruk av I-området har vært av en langt mer alvorlig og inngripende karakter enn det utvalget først meddelte i brev 12. juni 2012. Dette forsterker utvalgets kritikk av PST i saken.

PST lovet å rydde opp i sine datasystemer, og sørge for at overvåkingsdata ble plassert i de riktige arkivene. I sommer fikk Stortingets kontrollutvalg beskjed om at dette var gjort.

Men i slutten av 2013 undersøkte utvalget to lokale PST-enheter, og oppdaget igjen at overvåkingsdata dukket opp i I-området. PST har lovet flere tiltak for å rydde opp og sørge for at I-området ikke brukes til behandling av personopplysninger.

Les også:

Les også

Janne Kristiansen: - PST preges av redsel for kritikk

Facebook-profiler

Også på andre områder i datasystemene til PST, fant EOS-utvalget data som ikke skulle være der.

På et annet område i PSTs datamaskiner, F-området, dukket det også opp persondata, helt utenom de vanlige arbeidsregistrene:

  • Hundrevis av personfotografer.
  • Skjermdumper av personlige Facebook-profiler.
  • Oversikter over medlemmer av flere organisasjoner.
  • Oversikter over kontaktnett og reaksjoner.
    EOS-utvalget påpeker at disse dataene har vært helt ukjent for dem, og at dette strider med hva PST tidligere har sagt.

— Utvalget mener det er kritikkverdig at tjenesten ikke har opplyst utvalget om bruken av F-området, noe som i praksis har ført til at opplysningene er holdt utenfor utvalgets kontroll, påpeker EOS-utvalget.

Også på det «personlige» området til PST-ansatte i datanettverket – H-området – oppdaget EOS-utvalget at det var lagret personopplysninger i strid med reglene.

Bekymret for FBI-overvåking

I rapporten skriver også utvalget at de i forbindelse med Snowden-avsløringene har bedt om en avklaring fra de hysj-tjenestene om samarbeid med «andre staters tjenester og fremmed etterretningsvirksomhet rettet mot Norge».

Under en inspeksjon hos PST ble det gjort kjent med at nordmenn var lagret i en amerikansk database hos FBIs avdeling «Terrorist Screening Center».

PST har lagt inn opplysninger om noen få nordmenn, og har opplyst at de ikke kan slette informasjon de selv har lagt inn. Sikkerhettjenesten opplyste også at det lå informasjon om nordmenn der som kom fra andre kilder enn dem. PST hadde ikke fått svar fra amerikanske myndigheter om disse opplysningene.

Justisdepartementet har også vært involvert i saken og har heller ikke fått ut noe informasjon fra amerikanerne.

Utvalgtet vil følge opp saken i 2014.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange nordmenn det er snakk om, men det er nok til at vår bekymring er vekket, sier utvalgsleder Eldbjørg Løwer til NTB.