Regjeringen hever maksstraffen til 40 års fengsel

Regjeringen ønsker en slutt på kvantumsrabatten i straffesaker, og foreslår inntil 40 års fengsel for de alvorligste sakene der det er snakk om flere lovbrudd.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslagene til endringer i straffeloven og straffeprosessloven på høring.

– Jeg mener at «kvantumsrabatten» i mange straffesaker er urimelig stor. Straffene i slike saker må stå bedre i forhold til det antallet lovbrudd den domfelte har begått, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Han understreker at selv om det fortsatt skal være domstolene som har ansvar for å fastsette straff i det enkelte tilfellet, er det et politisk ansvar å fastlegge hvilket straffenivå som skal legges til grunn.

Sveinung Rotevatn i Venstre antyder på Twitter at Regjeringen ikke kan vente seg støtte fra Venstre i denne saken.

40 års fengsel

Anundsen peker videre på at ved pådømmelse av flere lovbrudd utmåler retten en felles straff for alle lovbruddene innenfor en økt strafferamme. Straffen vil normalt være lavere enn summen av det hvert enkelt lovbrudd ville kvalifisert til.

– Forslaget vil gi domstolene et klart signal om at straffenivået må skjerpes i saker hvor gjerningspersonen har begått flere alvorlige lovbrudd. Det foreslås også å heve maksimalstraffen i slike saker til fengsel inntil 30 år, sier Anundsen.

Han legger til at for de aller mest alvorlige lovbruddene, som i dag kan straffes med fengsel inntil 30 år, foreslås en heving av maksimalstraffen til fengsel inntil 40 år i saker med flere lovbrudd.

På spørsmål om hvor statsråden forventer å få støtte til forslaget, er Anundsen vag.

– Forslaget kommer som en oppfølging av regjeringsplattformen. På det nåværende tidspunkt er det viktig å få innspill til forslagene, før vi går videre til Stortinget med saken, sier Frp-statsråden.

Erstatning etter gruppevoldtekt

Samtidig ønsker regjeringen å heve erstatningsbeløpet til personer som er blitt voldtatt eller utsatt for vold av flere gjerningspersoner. I dag kan det føre til at den enkelte gjerningsperson blir ansvarlig for et lavere beløp enn om vedkommende hadde begått en tilsvarende krenkelse alene.

Departementet foreslår at oppreisning skal utmåles individuelt for hver enkelt gjerningsperson, i saker hvor en straffbar handling er begått av flere i fellesskap.

– Det skal ikke lønne seg å begå grove integritetskrenkelser i fellesskap med andre. Slike resultater er støtende. Forslaget vil sikre at domstolene utmåler et oppreisningsansvar individuelt for den enkelte gjerningsperson, som i hvert fall ikke er lavere enn det den enkelte ville blitt idømt om vedkommende hadde handlet alene, sier Anundsen.