SSB: Vi blir 6 millioner innbyggere i Norge i 2031

Om SSBs prognoser stemmer, blir det den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.

Norge vil ha 7 millioner innbyggere innen 2060.

Annet hvert år legger Statistisk sentralbyrå frem befolkningsfremskrivningene for Norge frem til år 2100. Tirsdag la de frem ferske tall.

SSBs prognoser tar for seg innvandring og utvandring til Norge, fruktbarhet, aldring, regionale framskrivinger, og hvordan de tidligere befolkningsfremskrivningene har truffet.

Vokser 1 million på under 20 år

I dag er folketallet 5,2 millioner. Vi passerte 5 millioner i 2012. Da hadde det gått 37 år siden 4 millionersgrensen. I befolkningsfremskrivingene passerer vi 6 millioner i 2031. Det vil si at vi vokser med en million på under 20 år, skriver SSB i sitt hovedalternativ.

Innen 2060 passerer vi 7 millioner og før 2090 har vi blitt 8 millioner, hvis prognosene stemmer.

Ifølge SSB vil Norges folketall passere Danmark og Finnland før 2040.

I hovedalternativet fra SSB er det lagt til grunn at:

 • fruktbarhet forblir på dagens nivå med rundt 1,7 barn per kvinne
 • levealderen øker med rundt syv år for menn og fem år for kvinner frem mot 2060
 • det innenlandske flyttemønstret vi har sett de siste ti årene fortsetter
 • nettoinnvandringen på sikt blir liggende mellom 25.000 og 30.000.

Innvandrerandelen blir 24 prosent i 2060

Ifølge SSB-rapporten vil det bo stadig flere innvandrere i Norge, men det er svært usikkert hvor mange.

Tallet på innvandrere vil dobles fra 700.000 i dag til 1,4 millioner i midten av 2040-årene, ifølge SSBs hovedalternativ. I 2060 vil antall innvandrere være 1,7 millioner, ifølge hovedalternativet.

SSB framskriver også en svak befolkningsvekst i majoritetsbefolkningen. I hovedalternativet øker denne øvrige befolkningen fra 4,4 millioner i dag til 4,7 millioner i 2060.

I dag er drøyt 13 prosent av befolkningen innvandrere, mens norskfødte med to innvandrerforeldre utgjør 3 prosent. I hovedalternativet øker andelene til 24 prosent i 2060 for innvandrere og 9 prosent for norskfødte med innvandrerforeldre. Andelene vil deretter holde seg på dette nivået fram til 2100.

Flere utvandrer

Utvandringen fra Norge har økt betydelig det siste tiåret, og i befolkningsframskrivingenes hovedalternativ vil stadig flere også flytte fra Norge.

– Det skyldes først og fremst at vi forutsetter at det vil bo stadig flere innvandrere i Norge, og innvandrere har høyere sannsynlighet for å utvandre enn befolkningen ellers, forklarer seniorrådgiver i SSB, Marianne Tønnessen.

Usikre innvandringsprognoser

Flere momenter som kan påvirke innvandringen til Norge er i liten grad tatt inn i SSBs modell.

– Det gjelder hendelser som er vanskelige å forutse, som politiske endringer, kriger og katastrofer. Modellen vår forutser ikke hendelser som det store antallet asylsøkere som kom til Norge høsten 2015, sier Tønnessen.

Andre eksempler på endringer som modellen ikke forutser, er innstramminger eller liberaliseringer i norsk innvandringspolitikk, omlegginger av det internasjonale eller europeiske flyktning- og migrasjonsregimet, eller endringer i hvilke land som er medlemmer i EU og får fri eller nesten fri adgang til det norske arbeidsmarkedet og som også er åpne for innvandring fra andre EU-land.

– Men i år har vi lagt vi likevel på kort sikt tatt hensyn til en del av disse faktorene. Det er en utfordring å sette opp disse tallene. På den ene siden gikk asyltallet kraftig ned på slutten av året i fjor, men flyktigestiruasjonen i verden er fortsatt uavklart, sier Tønnessen.

Mindre innvandring fra rike land

I SSBs hovedalternativ legges det til grunn at inntektsforskjellene mellom Norge og andre vesteuropeiske land vil bli mindre.

– Innvandringen fra vesteuropeiske land vil fortsatt øke, men langt mindre enn før, sier Tønnessen.

Når det gjelder innvandringen fra østeuropeiske land så vil den gå kraftig ned på grunn av blant annet høyere inntekter i Øst-Europa.

Innvandringen fra resten av verden vil gjøre et hopp de neste årene på grunn av flyktningsituasjonen i verden nå, men deretter flate ut, viser SSBs beregninger.

– Vi har gjennomført en studie av tidligere innvandringstopper som viser at disse toppene går kraftig opp og så kraftig ned kort tid etter. Dette skyldes ofte innstamminger på norsk side, forklarer Tønnessen.

Innvandrerne fra Asia og Afrika er en sammensatt gruppe, der under halvparten er flyktninger.

– Denne gruppen inkluderer ektefeller fra andre land, ingeniører fra India, aupairer fra Fillippinene, osv, sier Tønnessen.

Nettoinnvandringen blir stabil på rundt 30.000 årlig.

Oslo vokser mest

Av de store byene i Norge er det hovedstaden som vil oppleve den største veksten frem mot 2040, ifølge prognosen.

 • Oslo: 30 prosent vekst
 • Kristiansand: 28 prosent vekst
 • Trondheim: 20 prosent vekst
 • Bergen: 18 prosent vekst
 • Tromsø: 14 prosent vekst
 • Stavanger: 12 prosent vekst

Allerede om 14 år passerer Oslos innbyggertall 800.000, tror SSB.

Flere eldre

Antallet eldre vil stige i årene fremover. I hovedalternativet er hver femte person 70 år eller mer i 2060.

– De eldste blir også eldre. det vil få konsekvenser for tjenestetilbud, sier Astri Syse, seniorforsker for fruktbarhet og aldring.

Høy fruktbarhet og høy innvandring bremser eldrebølgen, men også innvandrerne blir eldre. I dag utgjør innnvandrere bare 4 prosent over 70 år. I fremskrivingen vil denne andelen øke til 27 prosent i 2060.

Aldringen blir mye sterkere i distriktene enn i byene.

– 12 prosent av Oslos befolkning vil være 70 eller mer i 2040. I enkelte distriktskommuner vil denne andelen være 30 prosent, sier Syse.

I 2100 vil de være 200.000 flere eldre enn barn i Norge.

Hvordan traff den forrige befolkningsfremskrivingen?

Befolkningsfremskrivingen i 2014 la til grunn at folketallet i Norge fortsetter å vokse hele dette hundreåret. Ifølge de daværende prognosene vil veksten bli særlig stor i og rundt de store byene, og det vil bli stadig flere eldre.

Befolkningsveksten ble 10.000 lavere enn fremskrevet. Det skyltes laver innvandring enn forventet (7000) og mer utvandring enn beregnet (2000).

Det var dessuten antatt at fruktbarheten ville flate ut, men den har fortsatt å synke. Siden 2009 har fruktbarheten falt med 0,25 barn per kvinne i Norge.

 • Her kan du lese noen av Aftenpostens saker og debattinnlegg fra de tidligere befolknigsfremskrivnigene: