Norge

Staten topper laget før ny Behring Breivik-runde

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (51) skal selv føre ankesaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik i januar. – Naturlig at jeg selv går inn og er med på laget, sier han.

Regjeringsadvokatens øverste leder, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (51), skal selv prosedere i ankesaken om soningsforholdene til terroristen Anders Behring Breivik som begynner i januar neste år. - Gitt hvor prinsipielt viktig og profilert denne saken er, er det da naturlig at jeg selv går inn og er med på laget, sier Sejersted til Aftenposten.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Da tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic i vår ga Anders Behring Breivik medhold i at terroristens soningsforhold bryter med menneskerettighetene, var overaskelsen tydelig hos Regjeringsadvokaten.

– Jeg er alltid overrasket når ikke retten hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jusen, sa prosessfullmektig Marius Emberland til pressen én time etter at dommen ble kjent.

Etter kraftige reaksjoner på uttalelsene fra forsvarsadvokater og dommere, beklaget Emberland senere at enkelte av hans muntlige kommentarer kunne oppfattes som arrogante.

– De var virkelig ikke slikt ment, sa Emberland, som sammen advokat Adele Matheson Mestad førte saken i tingretten på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Regjeringsadvokaten: Naturlig at jeg selv går inn

Under en uke etter at dommen hadde falt, ba justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) Regjeringsadvokaten om å anke.

10. januar neste år begynner ankesaken i fengselet i Skien, der massedrapsmannen soner dommen på 21 års forvaring med en minstetid på 10 år etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Og i runde to topper staten laget i Telemark fengsel, avdeling Skien, der saken skal gå. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted blir selv med for å prosedere sammen med advokat Marius Emberland.

  • Les intervjuet vi gjorde med Sejersted da han fikk jobben som regjeringsadvokat: Han ble forelsket i sin egen klient

Sejersted sier at den viktigste grunnen til at han nå skal bli med i ankebehandlingen er at Adele Matheson Mestad, som var med på å prosedere saken for tingretten, i sommer sluttet hos Regjeringsadvokaten for å bli nestleder for den nyopprettede Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter.

– Gitt sakens omfang, var det da nødvendig å sette inn en advokat til. Og gitt hvor prinsipielt viktig og profilert denne saken er, er det da naturlig at jeg selv går inn og er med på laget, sier Sejersted til Aftenposten.

Adele Matheson Mestad og Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten førte saken mot terroristen i Oslo tingrett i vår på vegene av staten.

Retten: Umenneskelig behandling av Breivik

Massedrapsmannen og 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik (37) har reist sivil sak mot staten.

Han har gått rettens vei for for å få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på menneskerettighetene.

Hovedforhandlingen i tingretten gikk over fire dager i gymsalen i Telemark fengsel, avdeling Skien uken før påske.

Dommereren ga terroristen medhold i at soningsforholdene i de to fengslene terroristen har sonet representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.

Den slår fast at «ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

Les bakgrunnssaken Aftenposten skrev før hovedforhandlingen i vår: Terroristen har sittet i isolasjon i 4,5 år. Bryter straffen med menneskerettighetene?

De avgjørende momentene for tingrettsdommer Sekulic var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.

I dommen skriver retten:

«Etter rettens syn er det ikke samsvar mellom de risikovurderinger som er foretatt av ham, hans gode oppførsel i fengselet siden pågripelsen, og det strenge regimet han fortsatt er underlagt».

«Retten er etter en samlet vurdering av sakens forhold kommet til at soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Breivik; terskelen for alvorlighet er overskredet».

Retten la også vekt på at Behring Breiviks psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig tatt hensyn til ved fastleggingen av soningsregimet.

Dømt til å betale terroristens saksomkostninger

Hos Regjeringsadvokaten sa de dette om tingrettsdommerens Behring Breivik-vurdering: Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert.

Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv, men ble dømt til å betale Behring Breiviks sakskostnader på rundt 330.000 kroner.

Les mer om

  1. Behring Breiviks søksmål mot staten
  2. Anders Behring Breivik
  3. Jus
  4. Skien