Riksrevisjonen peker på alvorlige mangler i barnevernets akutt-tiltak

Barn får ikke alltid tiltak som er tilpasset dem når de må akuttplasseres i barnevernet. – Dette er alvorlig,  understreker riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisor Per-Kristian Foss er bekymret for at barn med akuttbehov ikke alltid får det tilbudet de har krav på.
Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

En ny rapport fra Riksrevisjonen fastslår at mangel på ledige tiltak hos Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) gjør at barn i noen tilfeller ikke får tiltak som er tilpasset dem.

– Å måtte flytte langt hjemmefra er sjelden i samsvar med barnets behov, understreker Foss i en pressemelding.

Riksrevisjonen fastslår at Bufetats akutt-tilbud ikke alltid er i stand til å kunne gi barn et tilbud som samsvarer med barnevernets vurdering av behovet.

Konsekvensene av for lite kapasitet er at noen barn plasseres i akuttinstitusjoner selv om det er vurdert at de har behov for beredskapshjem, og noen barn plasseres i beredskapshjem langt borte fra hjemstedet.

Ikke til barnets beste

– Dette bryter med det overordnede prinsippet i barnevernloven om at det skal legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste, sier Foss.

Barnevernstjenesten i kommunen skal ha det avgjørende ordet i valg av tiltak for barn som må akuttplasseres. Få ledige tiltak gjør at barnevernstjenesten, i mangel av alternativer, godkjenner tiltak de selv mener ikke samsvarer med barnets behov.

– Det er alvorlig at barnevernstjenesten havner i en situasjon der de, i mangel av alternativer, aksepterer tiltak som de mener ikke er i tråd med barnets behov, sier Foss.

Regionale forskjeller

Riksrevisjonen peker på at det er stor variasjon mellom Bufetats regioner når det gjelder kapasitet for akutt-tiltak. Det er også forskjeller i hvordan regelverket praktiseres og i bruk av private fosterhjem.

Midt-Norge har for eksempel langt færre beredskapshjem enn andre regioner. Dette fører blant annet til at ungdom som barnevernstjenesten der vurderer har behov for å bo i et beredskapshjem, oftere tilbys plass på institusjon enn ungdom i andre regioner.

I Region øst tilbyr Bufetat private tiltak i langt større grad enn i de andre regionene.

– Det er alvorlig at regionale forskjeller påvirker hvilket tilbud sårbare barn får. Barne- og likestillingsdepartementet må sørge for at barn får et likeverdig akutt-tilbud uavhengig av bosted, sier riksrevisor Foss.