Norge

Stortinget stanser ikke reinslakt

De rødgrønne på Stortinget ville stanse tvangsslaktingen av Jovsset Ante Saras rein, men fikk ikke flertall. Fristen til nyttår blir dermed stående.

Saken om tvangsslakting av Jovsset Ante Saras reinsdyr er nå løftet inn i Stortinget. Men KrFs stemmer manglet for å sikre flefrtall for å avvente en avgjørelse i FNs menneskerettskomité.
  • Hilde Lundgaard
    Hilde Lundgaard
    Journalist

Engasjementet har vært stort etter at Aftenposten meldte at den unge reineieren Jovsset Ante Sara har fått frist til nyttårsaften med å redusere reinflokken sin til 75 dyr.

Sara mener staten ikke har rett til å redusere flokken hans så mye at han ikke kan leve av reindrift. Han vant frem i både lagmannsretten og tingretten, mens Høyesterett under dissens kom til at staten er i sin rett.

Det som har satt sinnene i kok nå, er at Landbruksdrirektoratet ikke vil avvente behandling av saken i FNs menneskerettskomité før tvangsreduksjonen skal iverksettes.

Sametinget har allerede, mot Frps ene stemme, bedt om at tvangstiltakene utsettes til FN har sagt sitt. I formiddag behandlet Stortinget et tilsvarende forslag.

Viktig symbolsak

Det var SVs Torgeir Knag Fylkesnes som fremmet forslaget, som han mener er prinsipielt viktig.

– Dette er en symbolsak som vil sende kraftige signaler. Alle ønsker at vi får FNs vurdering av dette, også Høyesterett, som jo avga dom med dissens. Endelig vil vi få et svar på om norsk reinpolitikk står seg når vi nå går så langt som å drive folk ut av næringen, sier han og viser til at det ikke koster Norge noe å vente på FNs avgjørelse.

– Men skulle FN komme til at dette er i strid med menneskerettighetene, vil det være for sent å innrette seg. Dette er maktarroganse på systemnivå og helt uforståelig, sier han.

I forkant av behandlingen mottok leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) Sametingets vedtak og 5000 underskrifter fra hele verden mot nedslaktingen.

  • Les hele historien om Jovsset Ante og hans kamp her.
Jovvset Ante Sara har i dag nærmere 350 rein. Han er pålagt å redusere flokken til 75 innen nyttårsaften.

– Sp undergraver norsk råderett

SV, Ap og Sp sto sammen bak forslaget, som får kraftig motbør fra Frp. Partiets reindriftspolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark angriper spesielt Sp.

– Jeg er veldig skuffet over at Senterpartiet ønsker å undergrave norsk råderett over norske ressurser. Det kom overraskende på oss i Frp at Senterpartiet vil utfase forvaltningen av norsk reindrift til overnasjonale organer, sier Strifeldt, som også betegner det som «spesielt» at Sp ser bort fra argumentet om at antall rein må reduseres av hensyn til økologisk bærekraft.

Strifeldt mener også det er spesielt at Sara, som den eneste, skal slippe å redusere sin flokk, mens 230 andre har gjennomført statens vedtak.

– Å vente med å iverksette reduksjonsvedtaket mot Sara vil derfor være svært urettferdig overfor dem som har vært lojale og fulgt opp myndighetenes vedtak, sier han og viser til at daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i 2012 uttalte at «det dreier seg om næringens fremtid» og ba reineierne finne frem slaktekniven.

Flere samer, blant annet fra Sametinget, med Jovsset Ante Saras søster Maret Anne Sara i spissen, demonstrerte utenfor Stortinget i forkant av behandlingen av saken om tvangsreduksjon av Saras rein.

– Systemtro Frp

Sps Geir Pollestad føler seg ikke rammet av kritikken og er tvert imot overrasket over at Frp tar systemets parti mot et enkeltmenneske.

– Dette har skjedd etter at de kom i regjering, sier Pollestad, som avviser at partiet hverken undergraver selvråderett eller demokratiet.

– Vi vil at Stortinget, Norges høyeste folkevalgte organ, skal be om at avgjørelsen skal avvente FNs behandling fordi menneskerettighetene har en sentral plass i norsk rett, sier han.

– Men ser du ikke at dere dermed belønner den som nekter å innrette seg?

– Sara tok en stor belastning med å kjøre saken i rettssystemet. Da mener jeg departementet også må vente på siste uttalelse fra FN, sier Pollestad og understreker at Sp stadig støtter at reintallet må ned.

– Men å ta livsgrunnlaget fra en eier som mener at han kan leve av den reinen han har, det er dramatisk. Da må det være rom for å ha noen sikkerhetsventiler.

KrF blokkerte

De rødgrønne var avhengige av KrFs stemmer for å få flertall og appellerte sterkt til partiets respekt for menneskerettighetene i debatten. Men i denne saken holdt partiet seg til sine mulige borgerlige regjeringspartnere, og forslaget vil etter alle solemerker ikke få flertall når det blir stemt over senere i dag.

KrFs næringspolitiske talsmann Steinar Reiten, argumenterte blant annet med at alle andre reineiere har etterkommet pålegget om reduksjon.

– Jeg skjønner ikke hvordan SV kan forsvare å ikke behandle folk likt, sa han og undertreket at Høyesteretts dom må bli stående.

Dermed har ikke reineier Sara og hans støttespiller flere instanser å prøve.

Aftenposten lyktes ikke med å få en kommentar fra Sara etter resultatet var klart. Men hans søster, Maret Anne Sara, sier at familien nå ikke vet hva de skal gjøre.

– Men om det går så langt at staten kommer med makt for å slakte flokken, så lover jeg at det ikke skal få skje i det stille, sier hun.

Les mer om

  1. Finnmark
  2. Samer
  3. Menneskerettigheter