Norge

– Det er tragisk, sier utbygger Odd Sæther. Natt til onsdag ble han selv evakuert fra rasområdet.

Mulig rasfare og kvikkleire ble grundig utredet for skredområdet. Det opplyser utbyggeren.

Rundt klokken 04.00 natt til onsdag gikk det et leirskred i Gjerdrum i Viken.
  • Marianne Stensland
    Journalist
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Odd Sæther har vært utbygger for flere boliger i rasområdet i Gjerdrum. Natt til onsdag våknet han av helikoptre i området og ble selv evakuert fra hjemmet sitt.

– Det er tragisk. For meg ser det ut som om hovedraset har gått litt nedenfor boligområdet og dratt med seg deler av bebyggelsen, sier han til Aftenposten.

Sæther sier at Norges Geotekniske Institutt (NGI) har tatt seg av alt det geotekniske i forbindelse med utbyggingen.

– De har prosjektert, planlagt og fulgt opp arbeidet vårt.

Utbygger Odd Sæther ble selv evakuert natt til onsdag.

Når det gjelder hvilke stabilitetsmessige tiltak som ble utført, forklarer Sæther at det var flere ulike entreprenører som utførte diverse massebalansering i området.

– NGI har hatt føringer for hvordan dette skal gjøres og oppfølging av hvordan det ble gjort. Det ble ikke tatt et spadetak før dette var i orden, sier han.

14 boadresser er berørt av raset i Gjerdrum:

Politiet tror det kan være savnede personer i rasområdet.

– Ikke farlig å bo på kvikkleire

Norges fremste eksperter jobber onsdag med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har sendt ut skredeksperter på kvikkleire til rasstedet i Gjerdrum, og NVE bistår i arbeidet med å få oversikt.

– Det er i utgangspunktet ikke farlig å bo på kvikkleire. Mange i Norge gjør det. Det som er viktig, er at man følger med på erosjon i området og forholder seg til retningslinjer dersom man skal bygge eller grave, sier senioringeniør i NVE Toril Wiig til Aftenposten.

Wiig kjenner ikke til konkrete forhold på rasstedet, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– Kvikkleire er marint avsatt leire som i utgangspunktet er like fast som annen leire. Men dersom det salte vannet i denne leiren vaskes ut over tid, vil bindingene i leiren bli svekket. Da kan den kollapse, forklarer hun.

Senioringeniøren sier slike skred kan utløses naturlig i form av erosjon, eller ved at mennesker gjør noe som fører til overbelastning av leiren.

– Det kan for eksempel være graving eller byggeaktivitet.

Bilder fra rasområdet viser at kantene på raset er steile og bratte.

– Det er naturlig at det vil foregå avskalling av disse. I slike situasjoner evakuerer man stort, for deretter å gjøre grunnundersøkelser. Da sonderer man grunnen for å detektere lagdeler og tar opp prøver, forklarer senioringeniøren.

NVE kartlegger områder i Norge med fare for kvikkleireskred og har et program for utredning og sikring av de mest utsatte stedene. I forbindelse med hendelser som raset i Gjerdrum evakuerer man store områder for sikkerhets skyld.

– Deretter undersøker man grunnforholdene nøye for å sikre at det er trygt å flytte tilbake, sier Wiig.

Rapport: «Alvorlig skadekonsekvens ved ras»

Gjerdrum kommune ga arkitektfirmaet Tegn3 oppdraget med å utarbeide en ny områdeplan for Ask sentrum i kommunen i 2013. Arkitektfirmaet engasjerte konsulentfirmaet Reinertsen AS til å utføre en geoteknisk vurdering av området.

Området ligger i flere kvikkleiresoner klassifisert med lav og middels faregrad. Det er «meget alvorlig skadekonsekvens ved ras», står det i rapporten. Den er laget av geotekniker Einar Helgason.

Han konkluderer med at forekomst av kvikkleire i området ikke er et hinder for utbygging. Men det vil være nødvendig med utredninger for hvert delområde og hver byggesak i henhold til veilederne fra NVE og krav som stilles i plan- og bygningsloven.

I dag arbeider Helgason i Veidekke.

– Området der leirskredet har gått, ligger noe sør for og utenfor området vi vurderte. Det er litt forskjell mellom disse områdene. Men jeg husker vi var svært grundige i jobben vi gjorde den gangen, på grunn av kvikkleire og rasfare, sier han.

– Rapporten er en del av den innledende planfasen. Den gang var ikke bebyggelsen planlagt. Jeg vil tro det foreligger mer nøyaktige analyser av området i ettertid, sier Helgason. Han forventer at det ble laget beregninger på områdets stabilitet.

Helgason legger til at det alltid er skremmende når det skjer noe i de områdene man har vært med på å vurdere.

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) fra 2014 vurderer det som «lite sannsynlig» at det ville forekomme et leirskred i området Ask sentrum, som er i nærheten av området der skredet gikk.

I analysen påpekes det at det «for deler av området må gjøres stabilitetsmessige tiltak». Geoteknikere konkluderte imidlertid med at «forekomsten av kvikkleire ikke er til hinder for utbygging, men at det må stilles krav til ytterligere utredninger i tilknytning til den enkelte utbygging».

Rasområdet ligger i en sone som er definert til å ha lav fare for større kvikkleireskred, men høy risiko (klasse 4 av 5):

Ifølge NVE prioriteres kvikkleiresoner i risikoklasse 4 og 5 og med høy faregrad for videre utredning, stabilitetsberegning og eventuelle sikringstiltak.

– Kommunene skal ha oppdaterte ROS-analyser

Statsminister Erna Solberg (H) var onsdag ettermiddag til stede ved rasområdet.

– Tror du det kan være grunnlag for å se nærmere på hvor utbyggere plasserer boligstrøk og hvordan det kan gjøres bedre sikringstiltak?

– Ja, og det skal gjøres. Det er pålegg om såkalte ROS-analyser, og det har kommunen her også gjort. De skal gå gjennom hva man har av rasutsatte og sårbare områder, og sikre disse, sier Solberg.

Hun sier at det tidligere har skjedd mye bygging på områder der man i dag kanskje ikke ville tillatt å bygge.

– Det vet jeg ikke om har skjedd her. Men det er pålegg om at man må sikre bedre fremover, og vi må planlegge mer for det.

Statsministeren understreker at det er viktig at kommunene har oppdaterte ROS-analyser, og sier at dette er noe som har vært gjennomgått.

– Jeg tror alle vet hva som må gjøres. Det er et ganske høyt tempo på å gjennomføre slike analyser i kommunene. Og det er klart at det kan være krevende av og til å si at et område er ubebyggelig, særlig hvis det er bebyggelse der fra før. Det kan være områder vi må se nærmere på, sier Solberg.

Virksomhetsleder for Plan og bygg i Gjerdrum, Berit Adriansen, sier hun må sjekke nærmere om det er utarbeidet en ROS-analyse for det aktuelle boligfeltet.

– Normalt skal det utarbeides ROS-analyser for detaljreguleringsplaner. Reguleringen av feltet Nystulia ligger litt tilbake i tid, og kravene til slike analyser er blitt strengere med årene. sier hun.

– Jeg må gå i arkivet for å finne ut hva som er gjort i denne saken.

Ordfører Anders Østensen (Ap) sier han heller ikke har kjennskap til når den siste analysen ble utført.

– Det har jeg ikke nå, men det er mulig det også er noen sentrumsplaner som berører området, sier han.

I det Aftenposten ringer befinner han seg på et pårørendesenter.

Les mer om

  1. Skredkatastrofen i Gjerdrum
  2. Skred
  3. Gjerdrum