Norge

Vil ha kulere skole

Blogging, moderne musikk, Twitter og Facebook inn i timene. Mer valgfag, og mer praksis. Kristin Halvorsen vil gjøre ungdomsskolen mer relevant for ungdom.

–Sosiale medier er noe ungdom mestrer godt. Hvorfor ikke bruke det mer i undervisningen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). CARL MARTIN NORDBY

 • June Westerveld

Ved å ta i bruk ungdommens arenaer i skoletiden håper kunnskapsministeren å sørge for at færre faller fra i videregående skole. I dag legger hun frem Regjeringens tiltakspakke for ungdomsskolen. Kristin Halvorsen mener nemlig at ungdomsskolen er nøkkelen til å hindre frafall i videregående.

I dag fullfører kun 70 prosent av elevene videregående opplæring. Samtidig viser tall at en av fire som kun har fullført ungdomsskolen havner på uføretrygd.

–Det er en systematisk sammenheng mellom dårlige fagkunnskaper fra ungdomsskolen og fravær og frafall i videregående skole. Når vi vet at dét igjen fører til at mange senere faller ut av arbeidslivet, så er det ekstremt viktig å sette inn støtet tidlig.

Sosiale medier

For å gjøre ungdomsskoleelevene mer motivert til å lære fag, vil Halvorsen ha inn mer praktisk opplæring, blant annet ved å utvide ordningen med arbeidslivsfag, og ved å åpne for forsøk med valgfag.

–Det er et rop etter mer praktisk opplæring i ungdomsskolen. Det hører jeg fra lærere, elever og foreldre.

Blogging i tillegg til stil

Et annet viktig tiltak er at undervisningen skal innrettes mer etter hva ungdom er opptatt av.

–Sosiale medier er noe ungdom mestrer godt. Hvorfor ikke bruke det mer i undervisningen. For eksempel ved å bruke blogging og twitring som arena for norskundervisning i tillegg til å skrive stil.

Mange er opptatt av å ta seg godt ut, det er en god inngang for å motivere til trening og å spise sunt.
Kristin Halvorsen, kunnskapsminister

Hun peker på at det er relevant å lære seg å formidle meninger raskt og spisset gjennom sosiale medier.

–Også i fag som musikk, mat og helse og kroppsøving kan man lett gjøre det mer interessant for ungdom. Mange er opptatt av å ta seg godt ut, det er en god inngang for å motivere til trening og å spise sunt.

Halvorsen viser til at vi får en ny lærerutdanning for lærere i 5–10. klasse til høsten, og at lærere må få etterutdanning og tips og veiledning til hvordan undervisningen i alle fag kan bli mer praktisk og relevant for ungdom. Hun inviterer nå alle landets ungdom og lærere til nettdebatt, og utlyser hun en konkurranse blant elevene hvor de skal komme med konkrete forslag til hvordan ungdomsskolen skal bli bedre.

Fraværet

–Det er flott at Halvorsen ønsker å gjøre ungdomsskolen bedre, men for å hindre frafallet fra videregående skole, må hun også på banen når det gjelder problemene med fravær i skolen, sier Sigrun Vågeng, administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund (KS).

Vågeng mener kunnskapsministeren må ta grep her og nå når det gjelder fraværsreglementet. Hun forteller om kommuner som har forsøkt forskjellige tiltak for å hindre fravær på sine skoler, men som er blitt avvist av departementet på grunn av det hun kaller «juridiske spissfindigheter».

–Vi har et ferskt eksempel fra Gausdal videregående skole. De ville henvise elever som kom 15 minutter for sent til biblioteket, der det satt en lærer for å bistå dem. Klager på dette endte opp hos utdanningsdirektoratets jurister, som mente at dette tiltaket måtte betraktes som et enkeltvedtak. De blokkerte dermed sanksjoneringsmulighetene til skolen.

Egenmelding

Vågeng nevner også den nye regelen som gjør at elever over 18 år kan få strøket inntil 14 dagers fravær fra vitnemålet ved kun å levere egenmelding. Elever under 18 kan levere egenmelding attestert av foreldre. Tidligere måtte man ha legeerklæring for å få strøket fravær.

–Det er viktig at elevene opplever at fravær får konsekvenser. Her bør kunnskapsministeren se om denne regelen virker etter hensikten.

Dét mener også Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker.

–Vi har fått masse tilbakemeldinger fra lærere over hele landet om at denne nye regelen fører til at elevene ikke tar fravær på alvor. De kan jo få det strøket uansett.

Strammer inn

–Vi går igjennom denne regelen i departementet nå, og allerede fra høsten kommer det en betydelig innstramming i forhold til hva slags fravær som kan strykes, sier Halvorsen. Om det innebærer at egenmeldingsretten utgår, kan hun foreløpig ikke si.

–Når det gjelder eksemplet fra Gausdal så gjaldt det om lærere hadde mulighet til å bortvise en elev fra undervisningen eller om det lå til rektor. Der har det vært en forskriftsendring på høring og vi skal med det nærmeste konkludere med en regelendring.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Høyre vil innføre fraværsgrense også i ungdomsskolen

 2. SID

  Utdanningsvalg er kanskje vårt viktigste fag, men bortprioriteres av lærerne

 3. SID

  For meg ble fraværsgrensen det motsatte av «drop out»

 4. NORGE

  Fire forklaringer på hvorfor skoleelevenes motivasjon synker når de blir eldre

 5. NORGE

  Trengsel i gangene og fulle klasserom. Smittevernet på skolen er ikke godt nok, mener lærere.

 6. NORGE

  Denne skolen har klart å halvere andelen elever som må ha spesialundervisning. Nå skal resten av Norge lære.