Nå blir det pliktig å melde om vold mot eldre på institusjon

Også i det som skulle være et trygt hjem utsettes eldre for slag, spark og klyping. Ofte forblir det en hemmelighet.

Illustrasjonsfoto: Hver dag skjer det vold på sykehjem, ofte mot de ansatte. Nå skal det bli en plikt for ansatte å melde hvis eldre utsettes for vold.

– Alle eldre har rett på trygg omsorg, og ingen eldre skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold eller overgrep, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Hun fremmet forslaget om meldeplikt.

Aftenposten avslørte i en serie saker alvorlige avvik ved norske sykehjem. Sylvi Listhaug var da eldreminister.

  • I 2018 var det 13.000 voldshendelser ved norske sykehjem
  • I 98 prosent av tilfellene var det beboere som sto bak volden
  • 18 prosent av tilfellene var vold mot beboere

I Aftenpostens serie gikk det frem at ansatte jevnlig ser vold mot andre eldre, utført av eldre selv. Dette meldes nesten aldri til tilsynsmyndighetene.

Ville kartlegge omfanget

Sylvi Listhaug sa den gang til Aftenposten at hun umiddelbart ville be Helsedirektoratet kartlegge det reelle omfanget av vold og overgrep ved landets institusjoner for eldre.

– Vi må gå inn og finne ut hva som er realiteten ved norske sykehjem, sa hun for halvannet år siden.

Frp fikk enstemmig med seg at vold mot eldre skal meldes til tilsynsmyndighet.

Forsinket ett år

Fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Thorstein Ouren, sier saken er forsinket på grunn av koronasituasjonen.

Sylvi Listhaug sier eldre er en ekstra sårbar gruppe som ikke alltid har mulighet til å gi beskjed om de utsettes for vold og overgrep.

– Det er et stort behov for at overgrep ovenfor eldre i større grad enn i dag avverges og følges opp, sier Listhaug.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er enstemmig i at det skal innføres meldeplikt for helsepersonell når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep.

Det skal også lages nasjonale retninglinjer for hvordan slike saker skal utredes og håndteres.

– Det vil bidra til at færre eldre opplever slike grufulle hendelser, sier Listhaug.

Eksempel på et avvik som ikke er meldt videre til tilsynsmyndighetene.

Wenche Malmedal er Førsteamanuensis ved NTNU. Hun leder forskergruppen Aldring og eldres helse.

På vegne av Pensjonistforbundet har hun ved flere anledninger påpekt behovet for en ordning med meldeplikt.

Hun er glad for at det nå blir et påbud.

– Dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre at saker som
handler om vold og overgrep mot eldre blir rapportert og fulgt opp med adekvate tiltak. Forskning viser i tillegg at ansatte i helse- og omsorgstjenestene er usikre på når eller hvordan de skal varsle om vold og overgrep mot eldre, sier hun.