Stortingets advokat: Mener gutterom-pendling er skattefritt

Stortingets skattegranskere går hardt ut mot Skatteetatens tolkning av at flere politikere skulle betalt skatt på pendlerboligen. Men de går ikke inn i enkeltsaker.

Stortinget har i høst blitt skatterevidert av advokatfirmaet Grette.

Stortinget bestilte i høst en full gjennomgang av politikernes skattesaker.

Advokatfirmaet Grette har på oppdrag fra dem undersøkt alle ytelser og ordninger på Stortinget for å komme til bunns i om nasjonalforsamlingen har fulgt skattereglene.

Det skjedde etter flere avsløringer om at en rekke politikere har sluppet å betale skatt av fordelen ved å få fri pendlerbolig.

Skatteetaten har tidligere slått fast at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av pendlerboligen.

– Dersom man ikke har merkostnader knyttet til bolig på hjemstedet, vil man heller ikke kunne få dekning av fri bolig fra arbeidsgiver skattefritt, uttalte seksjonsleder Lene Marie Ringså i Skatteetaten i høst.

Nå tar Stortingets advokat til orde for en omkamp mellom Skatteetaten og representantene i spørsmålet om skatteplikt:

«Når Rapporten er avlevert, vil Stortinget og de enkelte stortingsrepresentantene måtte ta stilling til hvorvidt skattemyndighetenes skatterettslige standpunkt skal aksepteres», skriver Grette.

De går også i rette med Skatteetatens tolkning av loven:

«Vår vurdering er at den forståelse som skattemyndighetene legger til grunn for stortingsrepresentanter som pendler fra foreldrehjem eller som delvis leier ut sin bolig på hjemstedet, mangler klar lovhjemmel», skriver Grette.

Stortingsadvokatens konklusjoner

I sin rapport til Stortinget skriver advokatfirmaet:

«Det er vanskelig å se hvorfor boligkostnadene på hjemstedet er relevante når man skal vurdere om stortingsrepresentanten får dekket noen merkostnader av Stortinget. For en representant som bor gratis hjemme hos sine foreldre, vil enhver kostnad til losji på arbeidsstedet være en merkostnad».

På bakgrunn av dette konkluderer Grette med at:

  • Stortingsrepresentanter som pendler fra foreldrehjemmet, har rett på skattefri dekning av pendlerbolig. «Stortinget har etter vårt syn behandlet dette riktig skattemessig», skriver de.
  • Stortingsrepresentanter som delvis leier ut sin bolig på hjemstedet, har rett på skattefri dekning av pendlerbolig fra Stortinget.
  • Stortingsrepresentanter som har sitt skattemessige hjem mer enn 40 kilometer fra Stortinget, har rett på skattefri dekning av pendlerbolig. Det gjelder selv om politikeren eier, disponerer eller bruker en annen bolig som ligger nærmere, skriver Grette.
  • Stortingets skattemessige behandling av andre ytelser «fremstår i det vesentlige som riktig», mener advokatene. De påpeker at det må vurderes nærmere i noen konkrete situasjoner der det kan foreligge feil behandling.

Advokatfirmaet konkluderer derfor i all hovedsak med at Stortinget har behandlet politikernes goder riktig skattemessig.

Aftenposten har bedt om en kommentar fra Skatteetaten til kritikken i rapporten.

– Vi er i gang med å lese den og må komme tilbake med våre kommentarer senere, skriver medierådgiver Erlend Fossbakken i en e-post.

Konkluderer ikke i enkeltsaker

I mandatet fra Stortinget sto det at Grette skulle gå inn i enkeltsaker der det er eller kan ha vært skattemessige problemstillinger.

Advokatfirmaet har likevel ikke nevnt en eneste enkeltsak. De skriver i stedet:

«Dette vil være en separat prosess som følges opp etter ferdigstillelse av rapporten, i samråd med Stortinget som skattemessig arbeidsgiver for stortingsrepresentantene».

I mandatet sto det også at revisjonen skulle vurdere om det skulle vært beregnet inntektsskatt og arbeidsgiveravgift knyttet til representantenes ordninger i disse sakene:

«Dette inkluderer å avklare hva som er riktig å innberette for den enkelte», heter det i mandatet.

Heller ikke dette spørsmålet svarer rapporten på. I stedet understreker Grette at rapporten ikke går inn i oppfølging av enkeltsaker. Dette overlates i stedet til Stortinget.

«Oppfølgningen av enkeltsaker vil for Stortingets del innebære at det må tas stilling til hvilke endringer som eventuelt skal gjøres i tidligere skatterapportering. Det samme gjelder for stortingsrepresentantene», skriver Grette.

Ny runde om enkeltpolitikere

Stortingsdirektør Marianne Andreassen avviser at Grette-rapporten ikke svarer på bestillingen:

– Det var ikke meningen at denne rapporten skulle gå inn i enkeltsaker, sier hun nå.

– Den skulle være en revisjon av ordningene og legge grunnlaget for enkeltsaker.

Enkeltsakene vil bli fulgt opp, men Andreassen sier de ikke har bestemt seg for om det blir en ny rapport.

Hun vil studere konklusjonene til Grette-rapporten, der Stortinget i all hovedsak sies å ha gjort ting korrekt.

– Vi har fått en uavhengig og grundig rapport med gjennomgang av de skattemessige sidene ved alle ordningene og ytelsene på Stortinget. Det gir oss et godt grunnlag for god skattemessig behandling, både bakover og fremover i tid, sier Andreassen.

Hun sier det er viktig å presisere at det ikke er slik at Stortinget har bestilt eller påvirket konklusjoner i rapporten.

– Selv om den er bestilt fra Stortingets administrasjon, er den gjennomført på uavhengig grunnlag.

Direktøren vil ikke ta stilling til rapporten eller uenigheten mellom Skatteetaten og granskerne.

– Jeg registrerer at Grette ikke er enig med Skatteetatens fortolkning av skatt på pendlerbolig. Jeg vil gå grundig inn i rapporten før jeg tar stilling til den.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen vil ikke uttale seg om uenigheten mellom Stortingets granskere og Skatteetaten.

– Ikke drøftet med Skatteetaten

Partner Anders Nordli har vært advokatfirmaets hovedmann i granskingen.

– I mediene har det vært særlig fokus på to ting: De som har pendlet fra foreldrehjem, og de som har leid ut boligen sin på hjemstedet. På de to punktene har vi funnet at Stortinget har behandlet dette skattemessig riktig.

– Hvordan kom dere frem til det?

– Det er etter en grundig gjennomgang av alle de skattemessige sidene ved politikernes ordninger. Vi har gått gjennom alle kildene og konkludert med det vi mener er riktig.

Konklusjonen er stikk i strid med Skatteetatens mangeårige tolkning. Advokatfirmaet har vært i dialog med Skatteetaten gjennom høsten, men ikke forelagt sine funn for dem.

Nordli sier de har tatt hensyn til Skatteetatens syn i sine konklusjoner.

– Hvorfor mener dere Skatteetaten tar feil?

– Der er vi rett og slett uenige i forståelsen av reglene. Vi har lagt til grunn en annen forståelse og lander dermed på en annen konklusjon. Det er en faglig uenighet.

– Har dere lagt frem deres syn og hørt og tatt hensyn til Skatteetatens motargumenter?

– Det har ikke vært drøftelser med skattemyndighetene. Vi har innhentet deres syn, men vi har ikke diskutert det inngående med dem.

Nordli sier de ikke har tatt stilling til hva Stortinget og enkeltpolitikere bør gjøre nå.

– Som skatteadvokat, mener du vi kan ha en nasjonalforsamling og en skattemyndighet som er uenige om tolkningen av skatteloven?

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til.

Stortingspresidenten venter på klargjøring fra Skatteetaten

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier at de nå sender rapporten over til skattemyndighetene. Presidentskapet forventer en klar tilbakemelding på regelverket.

– Vi imøteser skattemyndighetenes tilbakemelding på hvordan de mener rapporten skal følges opp. Det er også bra at skattemyndighetene selv skal gjøre en revisjon, sier Gharahkhani.

– Så i realiteten kan Grettes konklusjoner bli lagt til side, om Skatteetaten finner ut at de ikke er enige?

– Vi avventer Skatteetatens tilbakemelding på hva de mener om dette. Det er viktig for oss, siden det er Skatteetaten som sørger for at skattepolitikken følges opp, svarer han.

– Hva tenker du om at advokatfirmaet som Stortinget har hyret inn er helt uenig med skatteetaten?

– Det er bare fint at vi har åpenhet og det er en del av dette tillitsarbeidet. Og så skal skattemyndighetene også gå inn i dette og der kan også andre ulike forhold komme frem, sier stortingspresidenten.

– Hva tenker du om at rapporten ikke tar for seg enkeltsaker, slik mandatet tilsa at de skulle gjøre?

– Jeg tenker det er bra at det er skattemyndighetene ser på dette, det er der ansvaret ligger for skattesaker for vanlige folk også.

– Betyr det at offentligheten kanskje aldri får vite hva som skjer med de eventuelle skattesakene til enkeltpolitikerne?

– Her vil det nok være personsensitiv informasjon, som skattemyndighetene har taushetsplikt om. Samtidig regner meg med at det vil bli offentlig kjent om skattemyndighetene avdekker alvorlige forhold, svarer Masud Gharahkhani.

Stortingspresident Masud Gharahkhani avventer svar fra Skatteetaten om hvordan de skal tolke skattereglene for pendlerbolig.

Flere undersøkelser

Grette fikk oppdraget med å granske skattesakene på Stortinget i september. Rapporten ble offentlig onsdag.

Grette har hatt fullmakt til å handle på vegne av Stortingets administrasjon under skatterevisjonen. Firmaet har blant annet holdt i kontakten med skattemyndighetene og stortingsrepresentanter om enkeltsaker på vegne av administrasjonen. Det inngikk ikke i mandatet å vurdere om det har skjedd straffbare forhold.

I tillegg til skattesaken pågår det flere parallelle undersøkelser etter høstens avsløringer.